OpenText.org Clause Annotation of Jude 1
v1.
Jude.c1_1
S
Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου
C
τοῖς
Jude.c1_2
A
ἐν θεῷ πατρὶ
P
ἠγαπημένοις
Jude.c1_3
cj
καὶ
A
Ἰησοῦ Χριστῷ
P
τετηρημένοις
κλητοῖς
v2.
Jude.c1_4
↖c1_1
S
ἔλεος
C
ὑμῖν
καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη
P
πληθυνθείη
v3.
Jude.c1_5
↖c1_4
add
ἀγαπητοί
A
Jude.c1_6
C
πᾶσαν σπουδὴν
P
ποιούμενος
Jude.c1_7
P
γράφειν
C
ὑμῖν
A
περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας
C
ἀνάγκην
P
ἔσχον
Jude.c1_8
P
γράψαι
C
ὑμῖν
A
Jude.c1_9
P
παρακαλῶν
C
Jude.c1_10
P
ἐπαγωνίζεσθαι
C
τῇ
Jude.c1_11
A
ἅπαξ
P
παραδοθείσῃ
C
τοῖς ἁγίοις
πίστει
v4.
Jude.c1_12
↖c1_5
P
παρεισέδυσαν
cj
γάρ
S
τινες ἄνθρωποι
Jude.c1_13
P
οἱ
A
πάλαι
προγεγραμμένοι
A
εἰς τοῦτο τὸ κρίμα
ἀσεβεῖς
A
Jude.c1_14
C
τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα
P
μετατιθέντες
A
εἰς ἀσέλγειαν
Jude.c1_15
cj
καὶ
C
τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
P
ἀρνούμενοι
v5.
Jude.c1_16
↖c1_12
C
Jude.c1_17
P
ὑπομνῆσαι
C
ὑμᾶς
cj
δὲ
P
βούλομαι
Jude.c1_18
↖c1_16
P
εἰδότας
S
ὑμᾶς
C
πάντα
Jude.c1_19
↖c1_18
cj
ὅτι
S
κύριος
A
Jude.c1_20
A
ἅπαξ
C
λαὸν
A
ἐκ γῆς Αἰγύπτου
P
σώσας
A
τὸ δεύτερον
C
Jude.c1_21
P
τοὺς
A
μὴ
πιστεύσαντας
P
ἀπώλεσεν
v6.
Jude.c1_22
↖c1_16
C
ἀγγέλους
cj
τε
Jude.c1_23
P
τοὺς
A
μὴ
τηρήσαντας
C
τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν
Jude.c1_24
cj
ἀλλὰ
P
ἀπολιπόντας
C
τὸ ἴδιον οἰκητήριον
A
εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας
A
δεσμοῖς ἀϊδίοις
A
ὑπὸ ζόφον
P
τετήρηκεν
v7.
Jude.c1_25
↙c1_29
cj
ὡς
S
Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις
A
Jude.c1_26
A
τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις
P
ἐκπορνεύσασαι
Jude.c1_27
cj
καὶ
P
ἀπελθοῦσαι
A
ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας
P
πρόκεινται
A
δεῖγμα
Jude.c1_28
C
πυρὸς αἰωνίου δίκην
P
ὑπέχουσαι
v8.
Jude.c1_29
↖c1_22
cj
ὁμοίως
cj
μέντοι
cj
καὶ
S
οὗτοι
A
Jude.c1_30
P
ἐνυπνιαζόμενοι
C
σάρκα
cj
μὲν
P
μιαίνουσιν
Jude.c1_31
↖c1_29
C
κυριότητα
cj
δὲ
P
ἀθετοῦσιν
Jude.c1_32
↖c1_31
C
δόξας
cj
δὲ
P
βλασφημοῦσιν
v9.
Jude.c1_33
↖c1_32
S
cj
δὲ
Μιχαὴλ ἀρχάγγελος
Jude.c1_34
↙c1_36
cj
ὅτε
A
Jude.c1_35
C
τῷ διαβόλῳ
P
διακρινόμενος
P
διελέγετο
A
περὶ τοῦ Μωψσέως σώματος
Jude.c1_36
↖c1_33
A
οὐκ
P
ἐτόλμησεν
C
Jude.c1_37
C
κρίσιν
P
ἐπενεγκεῖν
βλασφημίας
Jude.c1_38
↖c1_36
cj
ἀλλὰ
P
εἶπεν
Jude.c1_39
↖c1_38
P
ἐπιτιμήσαι
C
σοι
S
κύριος
v10.
Jude.c1_40
↖c1_38
S
οὗτοι
cj
δὲ
C
Jude.c1_41
C
ὅσα
cj
μὲν
A
οὐκ
P
οἴδασιν
P
βλασφημοῦσιν
Jude.c1_42
↖c1_40
C
Jude.c1_43
C
ὅσα
A
φυσικῶς
cj
δὲ
A
ὡς τὰ ἄλογα ζῷα
P
ἐπίστανται
Jude.c1_44
↖c1_42
C
ἐν τούτοις
P
φθείρονται
v11.
Jude.c1_45
↖c1_44
S
οὐαὶ
C
αὐτοῖς
Jude.c1_46
↖c1_45
cj
ὅτι
A
τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν
P
ἐπορεύθησαν
Jude.c1_47
↖c1_46
cj
καὶ
A
τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ
A
μισθοῦ
P
ἐξεχύθησαν
Jude.c1_48
↖c1_47
cj
καὶ
A
τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε
P
ἀπώλοντο
v12.
Jude.c1_49
↖c1_45
S
οὗτοί
P
εἰσιν
C
οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες
Jude.c1_50
P
συνευωχούμενοι
A
ἀφόβως
Jude.c1_51
C
ἑαυτοὺς
P
ποιμαίνοντες
νεφέλαι ἄνυδροι
Jude.c1_52
A
ὑπὸ ἀνέμων
P
παραφερόμεναι
δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα
Jude.c1_53
A
δὶς
P
ἀποθανόντα
Jude.c1_54
P
ἐκριζωθέντα
A
κύματα
ἄγρια θαλάσσης
Jude.c1_55
P
ἐπαφρίζοντα
C
τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας
ἀστέρες πλανῆται
Jude.c1_56
C
οἷς
S
ζόφος τοῦ σκότους
A
εἰς αἰῶνα
P
τετήρηται
v14.
Jude.c1_57
↖c1_49
P
προεφήτευσεν
cj
δὲ
cj
καὶ
C
τούτοις
S
ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ
A
Jude.c1_58
P
λέγων
Jude.c1_59
↖c1_57
P
ἰδοὺ
Jude.c1_60
↖c1_59
P
ἦλθεν
S
κύριος
A
ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ
A
Jude.c1_61
P
ποιῆσαι
C
κρίσιν
A
κατὰ πάντων
Jude.c1_62
cj
καὶ
P
ἐλέγξαι
C
πᾶσαν ψυχὴν
A
περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν
Jude.c1_63
C
ὧν
P
ἠσέβησαν
καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν
Jude.c1_64
C
ὧν
P
ἐλάλησαν
A
κατ᾽ αὐτοῦ
S
ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς
v16.
Jude.c1_65
↖c1_57
S
οὗτοί
P
εἰσιν
C
γογγυσταί μεμψίμοιροι
A
Jude.c1_66
A
κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν
P
πορευόμενοι
Jude.c1_67
↖c1_65
cj
καὶ
S
τὸ στόμα αὐτῶν
P
λαλεῖ
C
ὑπέρογκα
A
Jude.c1_68
P
θαυμάζοντες
C
πρόσωπα
A
ὠφελείας χάριν
v17.
Jude.c1_69
↖c1_67
S
ὑμεῖς
cj
δέ
add
ἀγαπητοί
P
μνήσθητε
C
τῶν ῥημάτων
Jude.c1_70
P
τῶν προειρημένων
A
ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
v18.
Jude.c1_71
↖c1_69
cj
ὅτι
P
ἔλεγον
C
ὑμῖν
Jude.c1_72
↖c1_71
cj
ὅτι
A
ἐπ᾽ ἐσχάτου τοῦ χρόνου
P
ἔσονται
S
ἐμπαῖκται
A
Jude.c1_73
A
κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας
P
πορευόμενοι
τῶν ἀσεβειῶν
v19.
Jude.c1_74
↖c1_69
S
οὗτοί
P
εἰσιν
C
Jude.c1_75
P
οἱ ἀποδιορίζοντες
ψυχικοί
Jude.c1_76
C
πνεῦμα
A
μὴ
P
ἔχοντες
v20.
Jude.c1_77
↖c1_74
S
ὑμεῖς
cj
δέ
add
ἀγαπητοί
A
Jude.c1_78
P
ἐποικοδομοῦντες
C
ἑαυτοὺς
A
τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει
A
Jude.c1_79
A
ἐν πνεύματι ἁγίῳ
P
προσευχόμενοι
C
ἑαυτοὺς
A
ἐν ἀγάπῃ θεοῦ
P
τηρήσατε
A
Jude.c1_80
P
προσδεχόμενοι
C
τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον
v22.
Jude.c1_81
↖c1_77
cj
καὶ
C
οὓς
cj
μὲν
P
ἐλεᾶτε
Jude.c1_82
P
διακρινομένους
v23.
Jude.c1_83
↖c1_81
C
οὓς
cj
δὲ
P
σῴζετε
A
Jude.c1_84
A
ἐκ πυρὸς
P
ἁρπάζοντες
Jude.c1_85
↖c1_83
C
οὓς
cj
δὲ
P
ἐλεᾶτε
A
ἐν φόβῳ
A
Jude.c1_86
P
μισοῦντες
cj
καὶ
C
τὸν
Jude.c1_87
A
ἀπὸ τῆς σαρκὸς
P
ἐσπιλωμένον
χιτῶνα
v24.
Jude.c1_88
↖c1_85
C
Jude.c1_89
P
τῷ δυναμένῳ
C
Jude.c1_90
P
φυλάξαι
C
ὑμᾶς
A
ἀπταίστους
Jude.c1_91
cj
καὶ
P
στῆσαι
A
κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ
A
ἀμώμους
A
ἐν ἀγαλλιάσει
cj
δὲ
μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
S
δόξα μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία
A
πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος
A
καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας
A
ἀμήν
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***