OpenText.org Clause Annotation of Acts 8
v1.
Act.c8_1
S
Σαῦλος
cj
δὲ
P
ἦν
C
Act.c8_2
P
συνευδοκῶν
A
τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ
Act.c8_3
↖c8_1
P
ἐγένετο
cj
δὲ
A
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
S
διωγμὸς μέγας
A
ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις
Act.c8_4
↖c8_3
S
πάντες
cj
δὲ
P
διεσπάρησαν
A
κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας
A
πλὴν τῶν ἀποστόλων
v2.
Act.c8_5
↖c8_4
P
συνεκόμισαν
cj
δὲ
C
τὸν Στέφανον
S
ἄνδρες εὐλαβεῖς
Act.c8_6
↖c8_5
cj
καὶ
P
ἐποίησαν
C
κοπετὸν μέγαν
A
ἐπ᾽ αὐτῷ
v3.
Act.c8_7
↖c8_6
S
Σαῦλος
cj
δὲ
P
ἐλυμαίνετο
C
τὴν ἐκκλησίαν
Act.c8_8
↖c8_7
A
Act.c8_9
A
κατὰ τοὺς οἴκους
P
εἰσπορευόμενος
Act.c8_10
P
σύρων
cj
τε
C
ἄνδρας καὶ γυναῖκας
P
παρεδίδου
A
εἰς φυλακήν
v4.
Act.c8_11
↖c8_8
S
οἱ
cj
μὲν
cj
οὖν
A
Act.c8_12
P
διασπαρέντες
P
διῆλθον
A
Act.c8_13
P
εὐαγγελιζόμενοι
C
τὸν λόγον
v5.
Act.c8_14
↖c8_11
S
Φίλιππος
cj
δὲ
A
Act.c8_15
P
κατελθὼν
A
εἰς τὴν πόλιν τῆς Σαμαρείας
P
ἐκήρυσσεν
C
αὐτοῖς
C
τὸν Χριστόν
v6.
Act.c8_16
↖c8_14
P
προσεῖχον
cj
δὲ
S
οἱ ὄχλοι
C
Act.c8_17
P
τοῖς λεγομένοις
A
ὑπὸ τοῦ Φιλίππου
A
ὁμοθυμαδὸν
A
Act.c8_18
P
ἐν τῷ ἀκούειν
S
αὐτοὺς
Act.c8_19
cj
καὶ
P
βλέπειν
C
τὰ σημεῖα
Act.c8_20
C
P
ἐποίει
v7.
Act.c8_21
↖c8_16
S
πολλοὶ
cj
γὰρ
Act.c8_22
P
τῶν ἐχόντων
C
πνεύματα ἀκάθαρτα
Act.c8_23
↖c8_21
A
Act.c8_24
P
βοῶντα
A
φωνῇ μεγάλῃ
P
ἐξήρχοντο
Act.c8_25
↖c8_23
S
πολλοὶ
cj
δὲ
Act.c8_26
P
παραλελυμένοι
καὶ χωλοὶ
P
ἐθεραπεύθησαν
v8.
Act.c8_27
↖c8_25
P
ἐγένετο
cj
δὲ
S
πολλὴ χαρὰ
A
ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ
v9.
Act.c8_28
↖c8_27
S
ἀνὴρ
cj
δέ
τις ὀνόματι Σίμων
P
προψπῆρχεν
C
Act.c8_29
A
ἐν τῇ πόλει
P
μαγεύων
Act.c8_30
cj
καὶ
P
ἐξιστάνων
C
τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας
A
Act.c8_31
P
λέγων
C
Act.c8_32
P
εἶναί
C
τινα
S
ἑαυτὸν
μέγαν
v10.
Act.c8_33
↖c8_28
C
P
προσεῖχον
S
πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
A
Act.c8_34
P
λέγοντες
Act.c8_35
↖c8_33
S
οὗτός
P
ἐστιν
C
δύναμις τοῦ θεοῦ
Act.c8_36
P
καλουμένη
C
μεγάλη
v11.
Act.c8_37
↖c8_28
P
προσεῖχον
cj
δὲ
C
αὐτῷ
A
Act.c8_38
P
διὰ τὸ
A
ἱκανῷ χρόνῳ
A
ταῖς μαγείαις
ἐξεστακέναι
C
αὐτούς
v12.
Act.c8_39
↙c8_41
cj
ὅτε
cj
δὲ
P
ἐπίστευσαν
C
τῷ Φιλίππῳ
Act.c8_40
P
εὐαγγελιζομένῳ
A
περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
Act.c8_41
↖c8_37
P
ἐβαπτίζοντο
S
ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες
v13.
Act.c8_42
↖c8_41
S
cj
δὲ
Σίμων
cj
καὶ
αὐτὸς
P
ἐπίστευσεν
Act.c8_43
↖c8_42
cj
καὶ
A
Act.c8_44
P
βαπτισθεὶς
P
ἦν
C
Act.c8_45
P
προσκαρτερῶν
C
τῷ Φιλίππῳ
Act.c8_46
↖c8_43
A
Act.c8_47
P
θεωρῶν
C
σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας
Act.c8_48
P
γινομένας
cj
τε
P
ἐξίστατο
v14.
Act.c8_49
↖c8_46
A
Act.c8_50
P
ἀκούσαντες
cj
δὲ
S
οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι
Act.c8_51
cj
ὅτι
P
δέδεκται
S
Σαμάρεια
C
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
P
ἀπέστειλαν
A
πρὸς αὐτοὺς
C
Πέτρον καὶ Ἰωάννην
v15.
Act.c8_52
↖c8_49
S
οἵτινες
A
Act.c8_53
P
καταβάντες
P
προσηύξαντο
A
περὶ αὐτῶν
Act.c8_54
↖c8_52
cj
ὅπως
P
λάβωσιν
C
πνεῦμα ἅγιον
v16.
Act.c8_55
↖c8_52
A
οὐδέπω
cj
γὰρ
P
ἦν
C
Act.c8_56
A
ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν
P
ἐπιπεπτωκός
Act.c8_57
↖c8_55
A
μόνον
cj
δὲ
C
Act.c8_58
P
βεβαπτισμένοι
A
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
P
ὑπῆρχον
v17.
Act.c8_59
↖c8_49
A
τότε
P
ἐπετίθεσαν
C
τὰς χεῖρας
A
ἐπ᾽ αὐτούς
Act.c8_60
↖c8_59
cj
καὶ
P
ἐλάμβανον
C
πνεῦμα ἅγιον
v18.
Act.c8_61
↖c8_60
A
Act.c8_62
P
ἰδὼν
cj
δὲ
S
Σίμων
Act.c8_63
cj
ὅτι
A
διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων
P
δίδοται
S
τὸ πνεῦμα
P
προσήνεγκεν
C
αὐτοῖς
C
χρήματα
A
Act.c8_64
P
λέγων
Act.c8_65
↖c8_61
P
δότε
C
κἀμοὶ
C
τὴν ἐξουσίαν ταύτην
Act.c8_66
↖c8_65
cj
ἵνα
S
Act.c8_67
C
A
ἐὰν
P
ἐπιθῶ
C
τὰς χεῖρας
P
λαμβάνῃ
C
πνεῦμα ἅγιον
v20.
Act.c8_68
↖c8_61
S
Πέτρος
cj
δὲ
P
εἶπεν
A
πρὸς αὐτόν
Act.c8_69
↖c8_68
S
τὸ ἀργύριόν σου
A
σὺν σοὶ
P
εἴη
A
εἰς ἀπώλειαν
Act.c8_70
↖c8_69
cj
ὅτι
C
Act.c8_71
C
τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ
A
διὰ χρημάτων
P
κτᾶσθαι
P
ἐνόμισας
v21.
Act.c8_72
↖c8_69
A
οὐκ
P
ἔστιν
A
σοι
S
μερὶς
Act.c8_73
↖c8_72
A
οὐδὲ
S
κλῆρος
A
ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ
Act.c8_74
↖c8_73
S
cj
γὰρ
καρδία σου
A
οὐκ
P
ἔστιν
C
εὐθεῖα
A
ἔναντι τοῦ θεοῦ
v22.
Act.c8_75
↖c8_74
P
μετανόησον
cj
οὖν
A
ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης
Act.c8_76
↖c8_75
cj
καὶ
P
δεήθητι
C
τοῦ κυρίου
Act.c8_77
↖c8_76
cj
εἰ
cj
ἄρα
P
ἀφεθήσεταί
C
σοι
S
ἐπίνοια τῆς καρδίας σου
v23.
Act.c8_78
↖c8_76
C
Act.c8_79
A
εἰς χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας
P
ὄντα
cj
γὰρ
P
ὁρῶ
σε
v24.
Act.c8_80
↖c8_68
A
Act.c8_81
P
ἀποκριθεὶς
cj
δὲ
S
Σίμων
P
εἶπεν
Act.c8_82
↖c8_80
P
δεήθητε
S
ὑμεῖς
A
ὑπὲρ ἐμοῦ
A
πρὸς τὸν κύριον
Act.c8_83
↖c8_82
cj
ὅπως
S
μηδὲν
P
ἐπέλθῃ
A
ἐπ᾽ ἐμὲ
Act.c8_84
C
ὧν
P
εἰρήκατε
v25.
Act.c8_85
↖c8_80
S
οἱ
cj
μὲν
cj
οὖν
A
Act.c8_86
P
διαμαρτυράμενοι
Act.c8_87
cj
καὶ
P
λαλήσαντες
C
τὸν λόγον τοῦ κυρίου
P
ὑπέστρεφον
A
εἰς Ἱεροσόλυμα
Act.c8_88
↖c8_85
C
πολλάς
cj
τε
κώμας τῶν Σαμαριτῶν
P
εὐηγγελίζοντο
v26.
Act.c8_89
↖c8_88
S
ἄγγελος
cj
δὲ
κυρίου
P
ἐλάλησεν
A
πρὸς Φίλιππον
A
Act.c8_90
P
λέγων
Act.c8_91
↖c8_89
P
ἀνάστηθι
Act.c8_92
↖c8_91
cj
καὶ
P
πορεύου
A
κατὰ μεσημβρίαν
A
ἐπὶ τὴν ὁδὸν
Act.c8_93
P
τὴν καταβαίνουσαν
A
ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ
A
εἰς Γάζαν
Act.c8_94
↖c8_92
S
αὕτη
P
ἐστὶν
C
ἔρημος
v27.
Act.c8_95
↖c8_89
cj
καὶ
A
Act.c8_96
P
ἀναστὰς
P
ἐπορεύθη
Act.c8_97
↖c8_95
cj
καὶ
P
ἰδοὺ
Act.c8_98
↖c8_97
S
ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων
Act.c8_99
S
ὃς
P
ἦν
A
ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς
Act.c8_100
↖c8_98
S
ὃς
P
ἐληλύθει
A
Act.c8_101
P
προσκυνήσων
A
εἰς Ἱερουσαλήμ
v28.
Act.c8_102
↖c8_100
P
ἦν
cj
τε
C
Act.c8_103
P
ὑποστρέφων
Act.c8_104
cj
καὶ
P
καθήμενος
A
ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ
Act.c8_105
↖c8_102
cj
καὶ
P
ἀνεγίνωσκεν
C
τὸν προφήτην Ἠ- *h) --σαΐαν
v29.
Act.c8_106
↖c8_98
P
εἶπεν
cj
δὲ
S
τὸ πνεῦμα
C
τῷ Φιλίππῳ
Act.c8_107
↖c8_106
P
πρόσελθε
Act.c8_108
↖c8_107
cj
καὶ
P
κολλήθητι
C
τῷ ἅρματι τούτῳ
v30.
Act.c8_109
↖c8_106
A
Act.c8_110
P
προσδραμὼν
cj
δὲ
S
Φίλιππος
P
ἤκουσεν
C
αὐτοῦ
Act.c8_111
P
ἀναγινώσκοντος
C
Ἠ- *h) --σαΐαν τὸν προφήτην
Act.c8_112
↖c8_109
cj
καὶ
P
εἶπεν
Act.c8_113
↖c8_112
cj
ἆρά
A
γε
P
γινώσκεις
C
Act.c8_114
C
P
ἀναγινώσκεις
v31.
Act.c8_115
↖c8_112
S
cj
δὲ
P
εἶπεν
Act.c8_116
↖c8_115
A
πῶς
cj
γὰρ
A
ἂν
P
δυναίμην
Act.c8_117
↖c8_116
cj
ἐὰν
A
μή
S
τις
P
ὁδηγήσει
C
με
Act.c8_118
↖c8_115
P
παρεκάλεσέν
cj
τε
C
τὸν Φίλιππον
C
Act.c8_119
A
Act.c8_120
P
ἀναβάντα
P
καθίσαι
A
σὺν αὐτῷ
v32.
Act.c8_121
↖c8_118
S
cj
δὲ
περιοχὴ τῆς γραφῆς
Act.c8_122
C
ἣν
P
ἀνεγίνωσκεν
P
ἦν
C
αὕτη
Act.c8_123
↖c8_121
A
ὡς πρόβατον
A
ἐπὶ σφαγὴν
P
ἤχθη
Act.c8_124
↙c8_126
cj
καὶ
cj
ὡς
S
ἀμνὸς
A
Act.c8_125
P
ἐναντίον τοῦ κείραντος
C
αὐτὸν
C
ἄφωνος
Act.c8_126
↖c8_123
A
οὕτως
A
οὐκ
P
ἀνοίγει
C
τὸ στόμα αὐτοῦ
A
ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ
Act.c8_127
↖c8_126
S
κρίσις αὐτοῦ
P
ἤρθη
Act.c8_128
↖c8_127
C
τὴν γενεὰν αὐτοῦ
S
τίς
P
διηγήσεται
Act.c8_129
↖c8_128
cj
ὅτι
P
αἴρεται
A
ἀπὸ τῆς γῆς
S
ζωὴ αὐτοῦ
v34.
Act.c8_130
↖c8_121
A
Act.c8_131
P
ἀποκριθεὶς
cj
δὲ
S
εὐνοῦχος
C
τῷ Φιλίππῳ
P
εἶπεν
Act.c8_132
↖c8_130
P
δέομαί
C
σου
Act.c8_133
↖c8_132
A
περὶ τίνος
S
προφήτης
P
λέγει
C
τοῦτο
Act.c8_134
↖c8_133
A
περὶ ἑαυτοῦ
Act.c8_135
↖c8_134
cj
A
περὶ ἑτέρου τινός
v35.
Act.c8_136
↖c8_130
A
Act.c8_137
P
ἀνοίξας
C
τὸ στόμα αὐτοῦ
cj
δὲ
S
Φίλιππος
Act.c8_138
cj
καὶ
P
ἀρξάμενος
A
ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης
P
εὐηγγελίσατο
C
αὐτῷ
C
τὸν Ἰησοῦν
v36.
Act.c8_139
↙c8_140
cj
ὡς
cj
δὲ
P
ἐπορεύοντο
A
κατὰ τὴν ὁδόν
Act.c8_140
↖c8_136
P
ἦλθον
A
ἐπί τι ὕδωρ
Act.c8_141
↖c8_140
cj
καί
P
φησιν
S
εὐνοῦχος
Act.c8_142
↖c8_141
P
ἰδοὺ
Act.c8_143
↖c8_142
S
ὕδωρ
Act.c8_144
↖c8_143
S
τί
P
κωλύει
C
Act.c8_145
S
με
P
βαπτισθῆναι
v37.
Act.c8_146
↖c8_141
cj
καὶ
P
ἐκέλευσεν
C
Act.c8_147
P
στῆναι
S
τὸ ἅρμα
Act.c8_148
↖c8_146
cj
καὶ
P
κατέβησαν
S
ἀμφότεροι
A
εἰς τὸ ὕδωρ
τε Φίλιππος καὶ εὐνοῦχος
Act.c8_149
↖c8_148
cj
καὶ
P
ἐβάπτισεν
C
αὐτόν
v38.
Act.c8_150
↙c8_151
cj
ὅτε
cj
δὲ
P
ἀνέβησαν
A
ἐκ τοῦ ὕδατος
Act.c8_151
↖c8_149
S
πνεῦμα κυρίου
P
ἥρπασεν
C
τὸν Φίλιππον
Act.c8_152
↖c8_151
cj
καὶ
A
οὐκ
P
εἶδεν
C
αὐτὸν
A
οὐκέτι
S
εὐνοῦχος
Act.c8_153
↖c8_152
P
ἐπορεύετο
cj
γὰρ
C
τὴν ὁδὸν αὐτοῦ
A
Act.c8_154
P
χαίρων
v39.
Act.c8_155
↖c8_153
S
Φίλιππος
cj
δὲ
P
εὑρέθη
A
εἰς Ἀζωτον
Act.c8_156
↖c8_155
cj
καὶ
A
Act.c8_157
P
διερχόμενος
P
εὐηγγελίζετο
C
τὰς πόλεις πάσας
A
Act.c8_158
P
ἕως τοῦ ἐλθεῖν
S
αὐτὸν
A
εἰς Καισάρειαν
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***