OpenText.org Clause Annotation of Acts 4
v1.
Act.c4_1
↙c4_2
P
λαλούντων
cj
δὲ
S
αὐτῶν
A
πρὸς τὸν λαὸν
Act.c4_2
↖c4_1
P
ἐπέστησαν
C
αὐτοῖς
S
οἱ ἱερεῖς καὶ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι
A
Act.c4_3
P
διαπονούμενοι
A
Act.c4_4
P
διὰ τὸ διδάσκειν
S
αὐτοὺς
C
τὸν λαὸν
Act.c4_5
cj
καὶ
P
καταγγέλλειν
A
ἐν τῷ Ἰησοῦ
C
τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν
v3.
Act.c4_6
↖c4_2
cj
καὶ
P
ἐπέβαλον
C
αὐτοῖς
C
τὰς χεῖρας
Act.c4_7
↖c4_6
cj
καὶ
P
ἔθεντο
C
εἰς τήρησιν
C
εἰς τὴν αὔριον
Act.c4_8
↖c4_7
P
ἦν
cj
γὰρ
S
ἑσπέρα
A
ἤδη
v4.
Act.c4_9
↖c4_8
S
πολλοὶ
cj
δὲ
Act.c4_10
P
τῶν ἀκουσάντων
C
τὸν λόγον
P
ἐπίστευσαν
Act.c4_11
↖c4_9
cj
καὶ
P
ἐγενήθη
S
ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν
A
ὡς χιλιάδες πέντε
v5.
Act.c4_12
↖c4_11
P
ἐγένετο
cj
δὲ
A
Act.c4_13
A
ἐπὶ τὴν αὔριον
P
συναχθῆναι
S
αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς
A
ἐν Ἱερουσαλήμ
v6.
Act.c4_14
↖c4_12
cj
καὶ
S
Ἁννας ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος
Act.c4_15
cj
καὶ
S
ὅσοι
P
ἦσαν
A
ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ
v7.
Act.c4_16
↖c4_14
cj
καὶ
A
Act.c4_17
P
στήσαντες
C
αὐτοὺς
A
ἐν τῷ μέσῳ
P
ἐπυνθάνοντο
Act.c4_18
↖c4_16
A
ἐν ποίᾳ δυνάμει ἐν ποίῳ ὀνόματι
P
ἐποιήσατε
C
τοῦτο
S
ὑμεῖς
v8.
Act.c4_19
↖c4_16
A
τότε
S
Πέτρος
A
Act.c4_20
P
πλησθεὶς
C
πνεύματος ἁγίου
P
εἶπεν
A
πρὸς αὐτούς
Act.c4_21
↙c4_23
add
ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι
cj
εἰ
S
ἡμεῖς
A
σήμερον
P
ἀνακρινόμεθα
A
ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς
Act.c4_22
↖c4_21
A
ἐν τίνι
S
οὗτος
P
σέσωται
v10.
Act.c4_23
↖c4_19
C
γνωστὸν
P
ἔστω
C
πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ
Act.c4_24
↖c4_23
cj
ὅτι
A
ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου
Act.c4_25
↖c4_24
C
ὃν
S
ὑμεῖς
P
ἐσταυρώσατε
Act.c4_26
↖c4_25
C
ὃν
S
θεὸς
P
ἤγειρεν
A
ἐκ νεκρῶν
Act.c4_27
↖c4_24
A
ἐν τούτῳ
S
οὗτος
P
παρέστηκεν
A
ἐνώπιον ὑμῶν
A
ὑγιής
v11.
Act.c4_28
↖c4_23
S
οὗτός
P
ἐστιν
C
λίθος
Act.c4_29
S
P
ἐξουθενηθεὶς
A
ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδόμων
Act.c4_30
P
γενόμενος
A
εἰς κεφαλὴν γωνίας
v12.
Act.c4_31
↖c4_28
cj
καὶ
A
οὐκ
P
ἔστιν
A
ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ
S
σωτηρία
Act.c4_32
↖c4_31
A
οὐδὲ
cj
γὰρ
S
ὄνομά
P
ἐστιν
ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν
Act.c4_33
P
τὸ δεδομένον
A
ἐν ἀνθρώποις
Act.c4_34
S
Act.c4_35
A
ἐν
P
σωθῆναι
S
ἡμᾶς
P
δεῖ
v13.
Act.c4_36
↖c4_19
A
Act.c4_37
P
θεωροῦντες
C
τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ Ἰωάννου
cj
δὲ
Act.c4_38
cj
καὶ
P
καταλαβόμενοι
Act.c4_39
cj
ὅτι
C
ἄνθρωποι ἀγράμματοί
P
εἰσιν
καὶ ἰδιῶται
P
ἐθαύμαζον
Act.c4_40
↖c4_36
P
ἐπεγίνωσκόν
cj
τε
C
αὐτοὺς
Act.c4_41
↖c4_40
cj
ὅτι
A
σὺν τῷ Ἰησοῦ
P
ἦσαν
v14.
Act.c4_42
↖c4_40
A
Act.c4_43
C
τόν ἄνθρωπον
P
βλέποντες
Act.c4_44
A
σὺν αὐτοῖς
P
ἑστῶτα
Act.c4_45
P
τὸν τεθεραπευμένον
cj
τε
C
οὐδὲν
P
εἶχον
C
Act.c4_46
P
ἀντειπεῖν
v15.
Act.c4_47
↖c4_42
A
Act.c4_48
P
κελεύσαντες
C
αὐτοὺς
C
Act.c4_49
A
ἔξω τοῦ συνεδρίου
P
ἀπελθεῖν
cj
δὲ
P
συνέβαλλον
A
πρὸς ἀλλήλους
A
Act.c4_50
P
λέγοντες
Act.c4_51
↖c4_47
C
τί
P
ποιήσωμεν
C
τοῖς ἀνθρώποις τούτοις
Act.c4_52
↖c4_51
cj
ὅτι
cj
μὲν
cj
γὰρ
S
γνωστὸν σημεῖον
P
γέγονεν
A
δι᾽ αὐτῶν
Act.c4_53
↖c4_52
C
Act.c4_54
P
πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν
A
Ἱερουσαλὴμ
C
φανερόν
Act.c4_55
↖c4_53
cj
καὶ
A
οὐ
P
δυνάμεθα
C
Act.c4_56
P
ἀρνεῖσθαι
v17.
Act.c4_57
↙c4_58
cj
ἀλλ᾽
cj
ἵνα
A
μὴ
A
ἐπὶ πλεῖον
P
διανεμηθῇ
A
εἰς τὸν λαόν
Act.c4_58
↖c4_51
P
ἀπειλησώμεθα
C
αὐτοῖς
C
Act.c4_59
A
μηκέτι
P
λαλεῖν
A
ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ
C
μηδενὶ ἀνθρώπων
v18.
Act.c4_60
↖c4_47
cj
καὶ
A
Act.c4_61
P
καλέσαντες
C
αὐτοὺς
P
παρήγγειλαν
C
Act.c4_62
A
τὸ καθόλου
A
μὴ
P
φθέγγεσθαι
Act.c4_63
A
μηδὲ
P
διδάσκειν
A
ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
v19.
Act.c4_64
↖c4_60
S
cj
δὲ
Πέτρος καὶ Ἰωάννης
A
Act.c4_65
P
ἀποκριθέντες
P
εἶπον
A
πρὸς αὐτούς
Act.c4_66
↙c4_68
cj
εἰ
C
δίκαιόν
P
ἐστιν
A
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
S
Act.c4_67
C
ὑμῶν
P
ἀκούειν
A
μᾶλλον τοῦ θεοῦ
Act.c4_68
↖c4_64
P
κρίνατε
v20.
Act.c4_69
↖c4_68
A
οὐ
P
δυνάμεθα
cj
γὰρ
S
ἡμεῖς
C
Act.c4_70
C
Act.c4_71
C
P
εἴδαμεν
Act.c4_72
cj
καὶ
P
ἠκούσαμεν
A
μὴ
P
λαλεῖν
v21.
Act.c4_73
↖c4_64
S
οἱ
cj
δὲ
A
Act.c4_74
P
προσαπειλησάμενοι
P
ἀπέλυσαν
C
αὐτούς
A
Act.c4_75
C
μηδὲν
P
εὑρίσκοντες
τὸ
Act.c4_76
A
πῶς
P
κολάσωνται
C
αὐτούς
A
διὰ τὸν λαόν
Act.c4_77
↖c4_73
cj
ὅτι
S
πάντες
P
ἐδόξαζον
C
τὸν θεὸν
A
Act.c4_78
P
ἐπὶ τῷ γεγονότι
v22.
Act.c4_79
↖c4_77
A
ἐτῶν
cj
γὰρ
P
ἦν
πλειόνων τεσσεράκοντα
S
ἄνθρωπος
Act.c4_80
A
ἐφ᾽ ὃν
P
γεγόνει
S
τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως
v23.
Act.c4_81
↖c4_73
A
Act.c4_82
P
ἀπολυθέντες
cj
δὲ
P
ἦλθον
A
πρὸς τοὺς ἰδίους
Act.c4_83
↖c4_81
cj
καὶ
P
ἀπήγγειλαν
C
Act.c4_84
C
ὅσα
A
πρὸς αὐτοὺς
S
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι
P
εἶπαν
v24.
Act.c4_85
↖c4_83
S
οἱ
cj
δὲ
A
Act.c4_86
P
ἀκούσαντες
A
ὁμοθυμαδὸν
P
ἦραν
C
φωνὴν
A
πρὸς τὸν θεὸν
Act.c4_87
↖c4_85
cj
καὶ
P
εἶπαν
Act.c4_88
↖c4_87
add
δέσποτα
S
σὺ
C
Act.c4_89
P
ποιήσας
C
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς
Act.c4_90
P
A
τοῦ πατρὸς ἡμῶν
A
διὰ πνεύματος ἁγίου
στόματος Δαυὶδ παιδός σου
εἰπών
Act.c4_91
↖c4_88
cj
ἱνατί
P
ἐφρύαξαν
S
ἔθνη
Act.c4_92
↖c4_91
cj
καὶ
S
λαοὶ
P
ἐμελέτησαν
C
κενά
v26.
Act.c4_93
↖c4_92
P
παρέστησαν
S
οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
Act.c4_94
↖c4_93
cj
καὶ
S
οἱ ἄρχοντες
P
συνήχθησαν
A
ἐπὶ τὸ αὐτὸ
A
κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ
v27.
Act.c4_95
↖c4_94
P
συνήχθησαν
cj
γὰρ
A
ἐπ᾽ ἀληθείας
A
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
A
ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν
Act.c4_96
C
ὃν
P
ἔχρισας
S
Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος
A
σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς Ἰσραήλ
A
Act.c4_97
P
ποιῆσαι
C
Act.c4_98
C
ὅσα
S
χείρ σου καὶ βουλή σου
P
προώρισεν
C
Act.c4_99
P
γενέσθαι
v29.
Act.c4_100
↖c4_95
cj
καὶ
A
τὰ νῦν
add
κύριε
P
ἔπιδε
A
ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν
Act.c4_101
↖c4_100
cj
καὶ
P
δὸς
C
τοῖς δούλοις σου
C
Act.c4_102
A
μετὰ παρρησίας πάσης
P
λαλεῖν
C
τὸν λόγον σου
A
Act.c4_103
P
ἐν τῷ
C
τὴν χεῖρά σου
ἐκτείνειν
S
σε
A
Act.c4_104
P
εἰς
S
ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα
γίνεσθαι
A
διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ
v31.
Act.c4_105
↙c4_106
cj
καὶ
P
δεηθέντων
S
αὐτῶν
Act.c4_106
↖c4_87
P
ἐσαλεύθη
S
τόπος
Act.c4_107
C
Act.c4_108
A
ἐν
P
συνηγμένοι
P
ἦσαν
Act.c4_109
↖c4_106
cj
καὶ
P
ἐπλήσθησαν
S
ἅπαντες
C
τοῦ ἁγίου πνεύματος
Act.c4_110
↖c4_109
cj
καὶ
P
ἐλάλουν
C
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
A
μετὰ παρρησίας
v32.
Act.c4_111
↖c4_110
A
τοῦ
cj
δὲ
πλήθους
Act.c4_112
P
τῶν πιστευσάντων
P
ἦν
S
καρδία καὶ ψυχὴ μία
Act.c4_113
↖c4_111
cj
καὶ
A
οὐδὲ
S
εἷς
C
Act.c4_114
S
τι
Act.c4_115
P
τῶν ὑπαρχόντων
C
αὐτῷ
C
ἴδιον
P
εἶναι
P
ἔλεγεν
Act.c4_116
↖c4_113
cj
ἀλλ᾽
P
ἦν
C
αὐτοῖς
S
ἅπαντα
C
κοινά
v33.
Act.c4_117
↖c4_116
cj
καὶ
A
δυνάμει μεγάλῃ
P
ἀπεδίδουν
C
τὸ μαρτύριον
S
οἱ ἀπόστολοι
τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
Act.c4_118
↖c4_117
S
χάρις
cj
τε
μεγάλη
P
ἦν
A
ἐπὶ πάντας αὐτούς
v34.
Act.c4_119
↖c4_118
A
οὐδὲ
cj
γὰρ
C
ἐνδεής
S
τις
P
ἦν
A
ἐν αὐτοῖς
Act.c4_120
↖c4_119
S
Act.c4_121
S
ὅσοι
C
κτήτορες χωρίων οἰκιῶν
P
ὑπῆρχον
cj
γὰρ
A
Act.c4_122
P
πωλοῦντες
P
ἔφερον
C
τὰς τιμὰς
Act.c4_123
P
τῶν πιπρασκομένων
v35.
Act.c4_124
↖c4_120
cj
καὶ
P
ἐτίθουν
A
παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων
Act.c4_125
↖c4_124
P
διεδίδετο
cj
δὲ
C
ἑκάστῳ
Act.c4_126
↖c4_125
cj
καθότι
A
ἄν
S
τις
C
χρείαν
P
εἶχεν
v36.
Act.c4_127
↖c4_125
S
Ἰωσὴφ
cj
δὲ
Act.c4_128
P
ἐπικληθεὶς
C
Βαρναβᾶς
A
ἀπὸ τῶν ἀποστόλων
Act.c4_129
S
P
ἐστιν
C
Act.c4_130
P
μεθερμηνευόμενον
C
υἱὸς παρακλήσεως
Λευίτης Κύπριος τῷ γένει
 
Act.c4_131
P
ὑπάρχοντος
C
αὐτῷ
S
ἀγροῦ
A
Act.c4_132
P
πωλήσας
P
ἤνεγκεν
C
τὸ χρῆμα
Act.c4_133
↖c4_127
cj
καὶ
P
ἔθηκεν
cj
πρὸς τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***