OpenText.org Clause Annotation of Acts 27
v1.
Act.c27_1
↙c27_3
cj
ὡς
cj
δὲ
P
ἐκρίθη
S
Act.c27_2
P
τοῦ ἀποπλεῖν
S
ἡμᾶς
A
εἰς τὴν Ἰταλίαν
Act.c27_3
P
παρεδίδουν
C
τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας
C
ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς
v2.
Act.c27_4
↖c27_3
A
Act.c27_5
P
ἐπιβάντες
C
πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ
Act.c27_6
P
μέλλοντι
C
Act.c27_7
P
πλεῖν
A
εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους
cj
δὲ
P
ἀνήχθημεν
Act.c27_8
↖c27_4
P
ὄντος
A
σὺν ἡμῖν
S
Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως
v3.
Act.c27_9
↖c27_4
A
τῇ
cj
τε
ἑτέρᾳ
P
κατήχθημεν
A
εἰς Σιδῶνα
Act.c27_10
↖c27_9
A
Act.c27_11
A
φιλανθρώπως
C
τῷ Παύλῳ
P
χρησάμενος
cj
τε
S
Ἰούλιος
P
ἐπέτρεψεν
C
Act.c27_12
A
Act.c27_13
A
πρὸς τοὺς φίλους
P
πορευθέντι
C
ἐπιμελείας
P
τυχεῖν
v4.
Act.c27_14
↖c27_10
A
κἀκεῖθεν
A
Act.c27_15
P
ἀναχθέντες
P
ὑπεπλεύσαμεν
A
τὴν Κύπρον
A
Act.c27_16
P
διὰ τὸ
S
τοὺς ἀνέμους
εἶναι
C
ἐναντίους
v5.
Act.c27_17
↖c27_14
A
Act.c27_18
A
τό πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν
P
διαπλεύσαντες
cj
τε
P
κατήλθομεν
A
εἰς Μύρα τῆς Λυκίας
v6.
Act.c27_19
↖c27_17
A
κἀκεῖ
A
Act.c27_20
P
εὑρὼν
C
πλοῖον Ἀλεξανδρῖνον
Act.c27_21
P
πλέον
A
εἰς τὴν Ἰταλίαν
S
ἑκατοντάρχης
P
ἐνεβίβασεν
C
ἡμᾶς
A
εἰς αὐτό
v7.
Act.c27_22
↖c27_19
A
Act.c27_23
A
ἐν ἱκαναῖς ἡμέραις
P
βραδυπλοοῦντες
cj
δὲ
Act.c27_24
cj
καὶ
A
μόλις
P
γενόμενοι
A
κατὰ τὴν Κνίδον
 
Act.c27_25
A
μὴ
P
προσεῶντος
C
ἡμᾶς
S
τοῦ ἀνέμου
P
ὑπεπλεύσαμεν
A
τὴν Κρήτην
A
κατὰ Σαλμώνην
v8.
Act.c27_26
↖c27_22
A
Act.c27_27
A
μόλις
P
παραλεγόμενοι
A
αὐτὴν
cj
τε
P
ἤλθομεν
A
εἰς τόπον τινὰ
Act.c27_28
P
καλούμενον
C
Καλοὺς Λιμένας
Act.c27_29
↖c27_26
A
ἐγγὺς
S
πόλις
P
ἦν
Λασαία
v9.
Act.c27_30
↙c27_33
S
ἱκανοῦ
cj
δὲ
χρόνου
P
διαγενομένου
Act.c27_31
↖c27_30
cj
καὶ
P
ὄντος
A
ἤδη
C
ἐπισφαλοῦς
S
τοῦ πλοὸς
A
Act.c27_32
P
διὰ τὸ
cj
καὶ
S
τὴν νηστείαν
A
ἤδη
παρεληλυθέναι
Act.c27_33
↖c27_26
P
παρῄνει
S
Παῦλος
A
Act.c27_34
P
λέγων
C
αὐτοῖς
Act.c27_35
↖c27_33
add
ἄνδρες
P
θεωρῶ
Act.c27_36
↖c27_35
cj
ὅτι
C
Act.c27_37
A
μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν
P
ἔσεσθαι
P
μέλλειν
S
τὸν πλοῦν
v11.
Act.c27_38
↖c27_33
S
cj
δὲ
ἑκατοντάρχης
C
τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ
A
μᾶλλον
P
ἐπείθετο
Act.c27_39
↖c27_38
cj
C
Act.c27_40
P
τοῖς
A
ὑπὸ Παύλου
λεγομένοις
v12.
Act.c27_41
↙c27_42
C
ἀνευθέτου
cj
δὲ
S
τοῦ λιμένος
P
ὑπάρχοντος
A
πρὸς παραχειμασίαν
Act.c27_42
↖c27_39
S
οἱ πλείονες
P
ἔθεντο
C
βουλὴν
Act.c27_43
P
ἀναχθῆναι
A
ἐκεῖθεν
Act.c27_44
↖c27_42
cj
εἴ
A
πως
P
δύναιντο
C
Act.c27_45
A
Act.c27_46
P
καταντήσαντες
A
εἰς φοίνικα
P
παραχειμάσαι
A
λιμένα τῆς Κρήτης
Act.c27_47
P
βλέποντα
A
κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον
v13.
Act.c27_48
↙c27_50
A
Act.c27_49
P
ὑποπνεύσαντος
S
νότου
cj
δὲ
Act.c27_50
↖c27_42
A
Act.c27_51
P
δόξαντες
C
Act.c27_52
C
τῆς προθέσεως
P
κεκρατηκέναι
A
Act.c27_53
P
ἄραντες
A
Ἀσσον
P
παρελέγοντο
A
τὴν Κρήτην
v14.
Act.c27_54
↖c27_50
A
μετ᾽ οὐ πολὺ
cj
δὲ
P
ἔβαλεν
A
κατ᾽ αὐτῆς
S
ἄνεμος τυφωνικὸς
Act.c27_55
P
καλούμενος
C
εὐρακύλων
v15.
Act.c27_56
↙c27_60
A
Act.c27_57
P
συναρπασθέντος
S
τοῦ πλοίου
cj
δὲ
Act.c27_58
↖c27_56
cj
καὶ
A
μὴ
P
δυναμένου
C
Act.c27_59
P
ἀντοφθαλμεῖν
C
τῷ ἀνέμῳ
Act.c27_60
↖c27_54
A
Act.c27_61
P
ἐπιδόντες
P
ἐφερόμεθα
v16.
Act.c27_62
↖c27_60
A
Act.c27_63
A
νησίον τι
P
ὑποδραμόντες
Act.c27_64
P
καλούμενον
C
Καῦδα
cj
δέ
P
ἰσχύσαμεν
A
μόλις
C
Act.c27_65
C
περικρατεῖς
P
γενέσθαι
τῆς σκάφης
v17.
Act.c27_66
↖c27_62
A
Act.c27_67
C
ἣν
P
ἄραντες
A
βοηθείαις
P
ἐχρῶντο
A
Act.c27_68
P
ὑποζωννύντες
C
τὸ πλοῖον
Act.c27_69
↖c27_62
A
Act.c27_70
P
φοβούμενοί
cj
τε
Act.c27_71
A
μὴ
A
εἰς τὴν Σύρτιν
P
ἐκπέσωσιν
A
Act.c27_72
P
χαλάσαντες
C
τὸ σκεῦος
A
οὕτως
P
ἐφέροντο
v18.
Act.c27_73
↙c27_74
A
σφοδρῶς
cj
δὲ
P
χειμαζομένων
S
ἡμῶν
A
τῇ ἑξῆς
Act.c27_74
↖c27_69
C
ἐκβολὴν
P
ἐποιοῦντο
v19.
Act.c27_75
↖c27_74
cj
καὶ
A
τῇ τρίτῃ
A
αὐτόχειρες
C
τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου
P
ἔρριψαν
v20.
Act.c27_76
↙c27_78
A
μήτε
cj
δὲ
S
Ἠλίου μήτε ἄστρων
P
ἐπιφαινόντων
A
ἐπὶ πλείονας ἡμέρας
Act.c27_77
↖c27_76
S
χειμῶνός
cj
τε
οὐκ ὀλίγου
P
ἐπικειμένου
Act.c27_78
↖c27_75
A
λοιπὸν
P
περιῃρεῖτο
S
ἐλπὶς πᾶσα
Act.c27_79
P
τοῦ σῴζεσθαι
S
ἡμᾶς
v21.
Act.c27_80
↙c27_81
A
πολλῆς
cj
τε
S
ἀσιτίας
P
ὑπαρχούσης
Act.c27_81
↖c27_78
A
τότε
A
Act.c27_82
P
σταθεὶς
A
ἐν μέσῳ αὐτῶν
S
Παῦλος
P
εἶπεν
Act.c27_83
↖c27_81
P
ἔδει
cj
μέν
add
ἄνδρες
S
Act.c27_84
A
Act.c27_85
P
πειθαρχήσαντάς
C
μοι
A
μὴ
P
ἀνάγεσθαι
A
ἀπὸ τῆς Κρήτης
Act.c27_86
P
κερδῆσαί
cj
τε
C
τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν
v22.
Act.c27_87
↖c27_83
cj
καὶ
A
τὰ νῦν
P
παραινῶ
C
ὑμᾶς
C
Act.c27_88
P
εὐθυμεῖν
Act.c27_89
↖c27_87
S
ἀποβολὴ
cj
γὰρ
ψυχῆς οὐδεμία
P
ἔσται
ἐξ ὑμῶν
A
πλὴν τοῦ πλοίου
v23.
Act.c27_90
↖c27_89
P
παρέστη
cj
γάρ
C
μοι
A
ταύτῃ τῇ νυκτὶ
S
τοῦ θεοῦ
Act.c27_91
A
οὗ
P
εἰμι
S
ἐγώ
Act.c27_92
C
cj
καὶ
P
λατρεύω
ἄγγελος
A
Act.c27_93
P
λέγων
Act.c27_94
↖c27_90
A
μὴ
P
φοβοῦ
add
Παῦλε
Act.c27_95
↖c27_94
S
Act.c27_96
A
Καίσαρί
S
σε
P
παραστῆναι
P
δεῖ
Act.c27_97
↖c27_95
cj
καὶ
P
ἰδοὺ
Act.c27_98
↖c27_97
P
κεχάρισταί
C
σοι
S
θεὸς
C
Act.c27_99
P
πάντας τοὺς πλέοντας
A
μετὰ σοῦ
v25.
Act.c27_100
↖c27_90
cj
διὸ
P
εὐθυμεῖτε
add
ἄνδρες
Act.c27_101
↖c27_100
P
πιστεύω
cj
γὰρ
C
τῷ θεῷ
Act.c27_102
↖c27_101
cj
ὅτι
A
οὕτως
P
ἔσται
Act.c27_103
↖c27_102
A
καθ᾽ ὃν τρόπον
P
λελάληταί
C
μοι
v26.
Act.c27_104
↖c27_101
S
Act.c27_105
A
εἰς νῆσον τινα
S
ἡμᾶς
P
ἐκπεσεῖν
cj
δέ
P
δεῖ
v27.
Act.c27_106
↙c27_108
cj
ὡς
cj
δὲ
S
τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ
P
ἐγένετο
Act.c27_107
↖c27_106
P
διαφερομένων
S
ἡμῶν
A
ἐν τῷ Ἀδρίᾳ
Act.c27_108
↖c27_81
A
κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς
P
ὑπενόουν
S
οἱ ναῦται
C
Act.c27_109
P
προσάγειν
S
τινὰ
C
αὐτοῖς
χώραν
v28.
Act.c27_110
↖c27_108
cj
καὶ
A
Act.c27_111
P
βολίσαντες
P
εὗρον
C
ὀργυιὰς εἴκοσι
Act.c27_112
↖c27_110
A
Act.c27_113
A
βραχὺ
P
διαστήσαντες
cj
δὲ
Act.c27_114
cj
καὶ
A
πάλιν
P
βολίσαντες
P
εὗρον
C
ὀργυιὰς δεκαπέντε
v29.
Act.c27_115
↖c27_112
A
Act.c27_116
P
φοβούμενοί
cj
τε
Act.c27_117
A
μή
A
που
A
κατὰ τραχεῖς τόπους
P
ἐκπέσωμεν
A
Act.c27_118
A
ἐκ πρύμνης
P
ῥίψαντες
C
ἀγκύρας τέσσαρας
P
ηὔχοντο
C
Act.c27_119
S
ἡμέραν
P
γενέσθαι
v30.
Act.c27_120
↙c27_125
S
τῶν
cj
δὲ
ναυτῶν
P
ζητούντων
C
Act.c27_121
P
φυγεῖν
A
ἐκ τοῦ πλοίου
Act.c27_122
↖c27_120
cj
καὶ
P
χαλασάντων
C
τὴν σκάφην
A
εἰς τὴν θάλασσαν
Act.c27_123
↖c27_122
A
προφάσει
cj
ὡς
C
Act.c27_124
A
ἐκ πρῴρης
C
ἀγκύρας
P
ἐκτείνειν
P
μελλόντων
v31.
Act.c27_125
↖c27_115
P
εἶπεν
S
Παῦλος
C
τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις
Act.c27_126
↙c27_127
cj
ἐὰν
A
μὴ
S
οὗτοι
P
μείνωσιν
A
ἐν τῷ πλοίῳ
Act.c27_127
↖c27_125
S
ὑμεῖς
C
Act.c27_128
P
σωθῆναι
A
οὐ
P
δύνασθε
v32.
Act.c27_129
↖c27_125
A
τότε
P
ἀπέκοψαν
S
οἱ στρατιῶται
C
τὰ σχοινία τῆς σκάφης
Act.c27_130
↖c27_129
cj
καὶ
P
εἴασαν
C
αὐτὴν
C
Act.c27_131
P
ἐκπεσεῖν
v33.
Act.c27_132
↖c27_130
A
Act.c27_133
A
ἄχρι οὗ
S
ἡμέρα
P
ἤμελλεν
C
Act.c27_134
P
γίνεσθαι
cj
δὲ
P
παρεκάλει
S
Παῦλος
C
ἅπαντας
C
Act.c27_135
P
μεταλαβεῖν
C
τροφῆς
A
Act.c27_136
P
λέγων
Act.c27_137
↖c27_132
A
τεσσαρεσκαιδεκάτην
A
σήμερον
ἡμέραν
A
Act.c27_138
P
προσδοκῶντες
A
ἄσιτοι
P
διατελεῖτε
A
Act.c27_139
C
μηθὲν
P
προσλαβόμενοι
v34.
Act.c27_140
↖c27_137
cj
διὸ
P
παρακαλῶ
C
ὑμᾶς
C
Act.c27_141
P
μεταλαβεῖν
C
τροφῆς
Act.c27_142
↖c27_140
S
τοῦτο
cj
γὰρ
A
πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας
P
ὑπάρχει
Act.c27_143
↖c27_142
S
οὐδενὸς
cj
γὰρ
ὑμῶν θρὶξ
A
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς
P
ἀπολεῖται
v35.
Act.c27_144
↖c27_132
A
Act.c27_145
P
εἴπας
A
ταῦτα
cj
δὲ
Act.c27_146
cj
καὶ
P
λαβὼν
C
ἄρτον
P
εὐχαρίστησεν
C
τῷ θεῷ
A
ἐνώπιον πάντων
Act.c27_147
↖c27_144
cj
καὶ
A
Act.c27_148
P
κλάσας
P
ἤρξατο
C
Act.c27_149
P
ἐσθίειν
v36.
Act.c27_150
↖c27_147
A
Act.c27_151
C
εὔθυμοι
P
γενόμενοι
cj
δὲ
S
πάντες
cj
καὶ
αὐτοὶ
P
προσελάβοντο
C
τροφῆς
v37.
Act.c27_152
↖c27_150
P
ἤμεθα
cj
δὲ
S
αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ
C
διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ
v38.
Act.c27_153
↖c27_152
A
Act.c27_154
P
κορεσθέντες
C
τροφῆς
cj
δὲ
P
ἐκούφιζον
C
τὸ πλοῖον
A
Act.c27_155
P
ἐκβαλλόμενοι
C
τὸν σῖτον
A
εἰς τὴν θάλασσαν
v39.
Act.c27_156
↙c27_157
cj
ὅτε
cj
δὲ
S
ἡμέρα
P
ἐγένετο
Act.c27_157
↖c27_153
C
τὴν γῆν
A
οὐκ
P
ἐπεγίνωσκον
Act.c27_158
↖c27_157
C
κόλπον
cj
δέ
τινα
P
κατενόουν
Act.c27_159
P
ἔχοντα
C
αἰγιαλὸν
Act.c27_160
↖c27_158
C
Act.c27_161
A
εἰς ὃν
P
ἐξῶσαι
C
τὸ πλοῖον
P
ἐβουλεύοντο
 
Act.c27_162
cj
εἰ
P
δύναιντο
v40.
Act.c27_163
↖c27_160
cj
καὶ
A
Act.c27_164
C
τὰς ἀγκύρας
P
περιελόντες
P
εἴων
A
εἰς τὴν θάλασσαν
Act.c27_165
↖c27_163
A
ἅμα
A
Act.c27_166
P
ἀνέντες
C
τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων
Act.c27_167
cj
καὶ
P
ἐπάραντες
C
τὸν ἀρτέμωνα
A
Act.c27_168
P
τῇ πνεούσῃ
P
κατεῖχον
A
εἰς τὸν αἰγιαλόν
v41.
Act.c27_169
↖c27_165
A
Act.c27_170
P
περιπεσόντες
A
εἰς τόπον διθάλασσον
cj
δὲ
P
ἐπέκειλαν
C
τὴν ναῦν
Act.c27_171
↖c27_169
cj
καὶ
S
cj
μὲν
πρῷρα
A
Act.c27_172
P
ἐρείσασα
P
ἔμεινεν
A
ἀσάλευτος
Act.c27_173
↖c27_171
S
cj
δὲ
πρύμνα
P
ἐλύετο
A
ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων
v42.
Act.c27_174
↖c27_173
S
τῶν
cj
δὲ
στρατιωτῶν βουλὴ
P
ἐγένετο
Act.c27_175
↖c27_174
cj
ἵνα
C
τοὺς δεσμώτας
P
ἀποκτείνωσιν
Act.c27_176
↖c27_175
A
μή
S
τις
A
Act.c27_177
P
ἐκκολυμβήσας
P
διαφύγῃ
v43.
Act.c27_178
↖c27_174
S
cj
δὲ
ἑκατοντάρχης
A
Act.c27_179
P
βουλόμενος
C
Act.c27_180
P
διασῶσαι
C
τὸν Παῦλον
P
ἐκώλυσεν
C
αὐτοὺς
A
τοῦ βουλήματος
Act.c27_181
↖c27_178
P
ἐκέλευσέν
cj
τε
C
Act.c27_182
P
τοὺς δυναμένους
C
Act.c27_183
P
κολυμβᾶν
C
Act.c27_184
A
Act.c27_185
P
ἀπορίψαντας
A
πρώτους
A
ἐπὶ τὴν γῆν
P
ἐξιέναι
v44.
Act.c27_186
↖c27_181
cj
καὶ
C
τοὺς λοιποὺς
Act.c27_187
↖c27_186
S
οὓς
cj
μὲν
A
ἐπὶ σανίσιν
Act.c27_188
↖c27_187
S
οὓς
cj
δὲ
A
ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου
Act.c27_189
↖c27_186
cj
καὶ
A
οὕτως
P
ἐγένετο
A
Act.c27_190
S
πάντας
P
διασωθῆναι
A
ἐπὶ τὴν γῆν
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***