OpenText.org Clause Annotation of Acts 26
v1.
Act.c26_1
S
Ἀγρίππας
cj
δὲ
A
πρὸς τὸν Παῦλον
P
ἔφη
Act.c26_2
↖c26_1
P
ἐπιτρέπεταί
C
σοι
S
Act.c26_3
A
περὶ σεαυτοῦ
P
λέγειν
Act.c26_4
↖c26_1
A
τότε
S
Παῦλος
A
Act.c26_5
P
ἐκτείνας
C
τὴν χεῖρα
P
ἀπελογεῖτο
v2.
Act.c26_6
↖c26_4
A
περὶ πάντων
Act.c26_7
C
ὧν
P
ἐγκαλοῦμαι
A
ὑπὸ Ἰουδαίων
add
βασιλεῦ Ἀγρίππα
P
ἥγημαι
C
ἐμαυτὸν
C
μακάριον
A
Act.c26_8
C
Act.c26_9
A
ἐπὶ σοῦ
A
σήμερον
P
ἀπολογεῖσθαι
P
μέλλων
v3.
Act.c26_10
↖c26_6
A
μάλιστα
C
γνώστην
P
ὄντα
S
σε
πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων
Act.c26_11
↖c26_6
cj
διὸ
P
δέομαι
C
Act.c26_12
A
μακροθύμως
P
ἀκοῦσαί
C
μου
v4.
Act.c26_13
↖c26_11
C
τὴν
cj
μὲν
cj
οὖν
βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος
Act.c26_14
P
τὴν
A
ἀπ᾽ ἀρχῆς
γενομένην
A
ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἱεροσολύμοις
P
ἴσασι
S
πάντες οἱ Ἰουδαῖοι
A
Act.c26_15
P
προγινώσκοντές
C
με
A
ἄνωθεν
Act.c26_16
↖c26_13
cj
ἐὰν
P
θέλωσι
C
Act.c26_17
P
μαρτυρεῖν
Act.c26_18
↖c26_16
cj
ὅτι
A
κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας
P
ἔζησα
A
Φαρισαῖος
v6.
Act.c26_19
↖c26_13
cj
καὶ
A
νῦν
A
ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς
Act.c26_20
A
εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν
P
γενομένης
A
ὑπὸ τοῦ θεοῦ
ἐπαγγελίας
P
ἕστηκα
A
Act.c26_21
P
κρινόμενος
v7.
Act.c26_22
↖c26_19
A
εἰς ἣν
S
τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν
A
Act.c26_23
A
ἐν ἐκτενείᾳ
A
νύκτα καὶ ἡμέραν
P
λατρεῦον
P
ἐλπίζει
C
Act.c26_24
P
καταντῆσαι
Act.c26_25
↖c26_22
A
περὶ ἧς ἐλπίδος
P
ἐγκαλοῦμαι
A
ὑπὸ Ἰουδαίων
add
βασιλεῦ
v8.
Act.c26_26
↖c26_19
A
τί
C
ἄπιστον
P
κρίνεται
A
παρ᾽ ὑμῖν
Act.c26_27
↖c26_26
cj
εἰ
S
θεὸς
C
νεκροὺς
P
ἐγείρει
v9.
Act.c26_28
↖c26_26
S
ἐγὼ
cj
μὲν
cj
οὖν
P
ἔδοξα
C
ἐμαυτῷ
C
Act.c26_29
S
Act.c26_30
A
πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου
C
πολλὰ ἐναντία
P
πρᾶξαι
P
δεῖν
v10.
Act.c26_31
↖c26_28
C
cj
καὶ
P
ἐποίησα
A
ἐν Ἱεροσολύμοις
Act.c26_32
↖c26_28
cj
καὶ
C
πολλούς τε τῶν ἁγίων
S
ἐγὼ
A
ἐν φυλακαῖς
P
κατέκλεισα
A
Act.c26_33
C
τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν
P
λαβών
Act.c26_34
↙c26_35
P
ἀναιρουμένων
cj
τε
S
αὐτῶν
Act.c26_35
↖c26_32
P
κατήνεγκα
C
ψῆφον
v11.
Act.c26_36
↖c26_35
cj
καὶ
A
Act.c26_37
A
κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς
A
πολλάκις
P
τιμωρῶν
C
αὐτοὺς
P
ἠνάγκαζον
C
Act.c26_38
P
βλασφημεῖν
Act.c26_39
↖c26_36
A
Act.c26_40
A
περισσῶς
P
ἐμμαινόμενος
C
αὐτοῖς
cj
τε
P
ἐδίωκον
A
ἕως
cj
καὶ
εἰς τὰς ἔξω πόλεις
v12.
Act.c26_41
↖c26_39
A
Act.c26_42
A
ἐν οἷς
P
πορευόμενος
A
εἰς τὴν Δαμασκὸν
A
μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς τῶν ἀρχιερέων
A
ἡμέρας μέσης
A
κατὰ τὴν ὁδὸν
P
εἶδον
add
βασιλεῦ
C
οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ Ἠλίου
Act.c26_43
P
περιλάμψαν
C
με καὶ
Act.c26_44
P
τοὺς
A
σὺν ἐμοὶ
πορευομένους
φῶς
v14.
Act.c26_45
↙c26_46
S
πάντων
cj
τε
P
καταπεσόντων
ἡμῶν
A
εἰς τὴν γῆν
Act.c26_46
↖c26_39
P
ἤκουσα
C
φωνὴν
Act.c26_47
P
λέγουσαν
A
πρός με
A
τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ
Act.c26_48
↖c26_46
add
Σαοὺλ Σαούλ
A
τί
C
με
P
διώκεις
Act.c26_49
↖c26_48
C
σκληρόν
C
σοι
S
Act.c26_50
A
πρὸς κέντρα
P
λακτίζειν
v15.
Act.c26_51
↖c26_46
S
ἐγὼ
cj
δὲ
P
εἶπα
Act.c26_52
↖c26_51
C
τίς
P
εἶ
add
κύριε
Act.c26_53
↖c26_51
S
cj
δὲ
κύριος
P
εἶπεν
Act.c26_54
↖c26_53
S
ἐγώ
P
εἰμι
C
Ἰησοῦς
Act.c26_55
↖c26_54
C
ὃν
S
σὺ
P
διώκεις
v16.
Act.c26_56
↖c26_54
cj
ἀλλὰ
P
ἀνάστηθι
Act.c26_57
↖c26_56
cj
καὶ
P
στῆθι
A
ἐπὶ τοὺς πόδας σου
Act.c26_58
↖c26_57
A
εἰς τοῦτο
cj
γὰρ
P
ὤφθην
C
σοι
Act.c26_59
↖c26_58
P
προχειρίσασθαί
C
σε
A
ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα
Act.c26_60
C
ὧν
cj
τε
P
εἶδές
C
με
Act.c26_61
C
ὧν
cj
τε
P
ὀφθήσομαί
C
σοι
A
Act.c26_62
P
ἐξαιρούμενός
C
σε
A
ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν
Act.c26_63
A
εἰς οὓς
S
ἐγὼ
P
ἀποστέλλω
C
σε
A
Act.c26_64
P
ἀνοῖξαι
C
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
A
Act.c26_65
P
τοῦ ἐπιστρέψαι
A
ἀπὸ σκότους
A
εἰς φῶς
Act.c26_66
cj
καὶ
A
τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ
A
ἐπὶ τὸν θεόν
A
Act.c26_67
P
τοῦ λαβεῖν
S
αὐτοὺς
C
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον
Act.c26_68
P
ἐν τοῖς ἡγιασμένοις
A
πίστει τῇ εἰς ἐμέ
v19.
Act.c26_69
↖c26_53
cj
ὅθεν
add
βασιλεῦ Ἀγρίππα
A
οὐκ
P
ἐγενόμην
C
ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ
v20.
Act.c26_70
↖c26_69
cj
ἀλλὰ
C
τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε καὶ Ἱεροσολύμοις πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν
P
ἀπήγγελλον
C
Act.c26_71
P
μετανοεῖν
Act.c26_72
cj
καὶ
P
ἐπιστρέφειν
A
ἐπὶ τὸν θεόν
A
Act.c26_73
C
ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα
P
πράσσοντας
v21.
Act.c26_74
↖c26_70
A
ἕνεκα τούτων
A
Act.c26_75
C
με
P
συλλαβόμενοι
A
Act.c26_76
P
ὄντα
A
ἐν τῷ ἱερῷ
S
Ἰουδαῖοι
P
ἐπειρῶντο
C
Act.c26_77
P
διαχειρίσασθαι
v22.
Act.c26_78
↖c26_74
A
Act.c26_79
C
ἐπικουρίας
P
τυχὼν
τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ
A
ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης
cj
οὖν
P
ἕστηκα
A
Act.c26_80
P
μαρτυρόμενος
C
μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ
A
Act.c26_81
C
οὐδὲν ἐκτὸς
P
λέγων
Act.c26_82
C
ὧν
S
τε οἱ προφῆται καὶ Μωψσῆς
P
ἐλάλησαν
Act.c26_83
P
μελλόντων
C
Act.c26_84
P
γίνεσθαι
v23.
Act.c26_85
↖c26_78
cj
εἰ
C
παθητὸς
S
Χριστός
Act.c26_86
↖c26_78
cj
εἰ
A
πρῶτος
A
ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν
C
Act.c26_87
C
φῶς
P
καταγγέλλειν
C
τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν
P
μέλλει
v24.
Act.c26_88
↙c26_89
C
ταῦτα
cj
δὲ
S
αὐτοῦ
P
ἀπολογουμένου
Act.c26_89
↖c26_4
S
Φῆστος
A
μεγάλῃ τῇ φωνῇ
P
φησιν
Act.c26_90
↖c26_89
P
μαίνῃ
add
Παῦλε
Act.c26_91
↖c26_90
S
τὰ πολλά
C
σε
γράμματα
A
εἰς μανίαν
P
περιτρέπει
v25.
Act.c26_92
↖c26_89
S
cj
δὲ
Παῦλος
 
Act.c26_93
A
οὐ
P
μαίνομαι
P
φησίν
Act.c26_94
↖c26_92
add
κράτιστε Φῆστε
cj
ἀλλὰ
C
ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα
P
ἀποφθέγγομαι
v26.
Act.c26_95
↖c26_94
P
ἐπίσταται
cj
γὰρ
A
περὶ τούτων
S
βασιλεύς
Act.c26_96
↖c26_95
A
πρὸς ὃν
cj
καὶ
A
Act.c26_97
P
παρρησιαζόμενος
P
λαλῶ
Act.c26_98
↖c26_95
C
Act.c26_99
P
λανθάνειν
S
αὐτὸν
C
τι τούτων οὐθέν
cj
γὰρ
A
οὐ
P
πείθομαι
Act.c26_100
↖c26_98
A
οὐ
cj
γάρ
P
ἐστιν
C
Act.c26_101
A
ἐν γωνίᾳ
P
πεπραγμένον
S
τοῦτο
v27.
Act.c26_102
↖c26_100
P
πιστεύεις
add
βασιλεῦ Ἀγρίππα
C
τοῖς προφήταις
Act.c26_103
↖c26_102
P
οἶδα
Act.c26_104
↖c26_103
cj
ὅτι
P
πιστεύεις
v28.
Act.c26_105
↖c26_92
S
cj
δὲ
Ἀγρίππας
A
πρὸς τὸν Παῦλον
Act.c26_106
↖c26_105
A
ἐν ὀλίγῳ
C
με
P
πείθεις
C
Act.c26_107
C
Χριστιανὸν
P
ποιῆσαι
v29.
Act.c26_108
↖c26_105
S
cj
δὲ
Παῦλος
Act.c26_109
↖c26_108
P
εὐξαίμην
A
ἂν
C
τῷ θεῷ
C
Act.c26_110
A
καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ
S
οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ
Act.c26_111
P
πάντας τοὺς ἀκούοντάς
C
μου
A
σήμερον
P
γενέσθαι
C
τοιούτους
Act.c26_112
C
ὁποῖος
cj
καὶ
S
ἐγώ
P
εἰμι
A
παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων
v30.
Act.c26_113
↖c26_108
P
ἀνέστη
cj
τε
S
βασιλεὺς καὶ ἡγεμὼν τε Βερνίκη καὶ
Act.c26_114
P
οἱ συγκαθήμενοι
A
αὐτοῖς
v31.
Act.c26_115
↖c26_113
cj
καὶ
A
Act.c26_116
P
ἀναχωρήσαντες
P
ἐλάλουν
A
πρὸς ἀλλήλους
A
Act.c26_117
P
λέγοντες
Act.c26_118
↖c26_115
cj
ὅτι
C
οὐδὲν θανάτου δεσμῶν ἄξιον τι
P
πράσσει
S
ἄνθρωπος οὗτος
v32.
Act.c26_119
↖c26_115
S
Ἀγρίππας
cj
δὲ
C
τῷ Φήστῳ
P
ἔφη
Act.c26_120
↖c26_119
C
Act.c26_121
P
ἀπολελύσθαι
P
ἐδύνατο
S
ἄνθρωπος οὗτος
Act.c26_122
↖c26_120
cj
εἰ
A
μὴ
P
ἐπεκέκλητο
C
Καίσαρα
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***