OpenText.org Clause Annotation of Acts 21
v1.
Act.c21_1
↙c21_4
cj
ὡς
cj
δὲ
P
ἐγένετο
A
Act.c21_2
P
ἀναχθῆναι
S
ἡμᾶς
A
Act.c21_3
P
ἀποσπασθέντας
A
ἀπ᾽ αὐτῶν
Act.c21_4
A
Act.c21_5
P
εὐθυδρομήσαντες
P
ἤλθομεν
A
εἰς τὴν Κῶ
Act.c21_6
↖c21_4
A
τῇ
cj
δὲ
ἑξῆς
A
εἰς τὴν Ῥόδον
Act.c21_7
↖c21_6
A
κἀκεῖθεν
A
εἰς Πάταρα
v2.
Act.c21_8
↖c21_7
cj
καὶ
A
Act.c21_9
P
εὑρόντες
C
πλοῖον
Act.c21_10
P
διαπερῶν
A
εἰς φοινίκην
A
Act.c21_11
P
ἐπιβάντες
P
ἀνήχθημεν
v3.
Act.c21_12
↖c21_8
A
Act.c21_13
P
ἀναφάναντες
C
τὴν Κύπρον
cj
δὲ
Act.c21_14
cj
καὶ
P
καταλιπόντες
C
αὐτὴν
A
εὐώνυμον
P
ἐπλέομεν
A
εἰς Συρίαν
Act.c21_15
↖c21_12
cj
καὶ
P
κατήλθομεν
A
εἰς Τύρον
Act.c21_16
↖c21_15
A
ἐκεῖσε
cj
γὰρ
S
τὸ πλοῖον
P
ἦν
C
Act.c21_17
P
ἀποφορτιζόμενον
C
τὸν γόμον
v4.
Act.c21_18
↖c21_16
A
Act.c21_19
P
ἀνευρόντες
C
τοὺς μαθητὰς
cj
δὲ
P
ἐπεμείναμεν
A
αὐτοῦ
A
ἡμέρας ἑπτά
Act.c21_20
↖c21_18
S
οἵτινες
C
τῷ Παύλῳ
P
ἔλεγον
A
διὰ τοῦ πνεύματος
C
Act.c21_21
A
μὴ
P
ἐπιβαίνειν
A
εἰς Ἱεροσόλυμα
v5.
Act.c21_22
↙c21_24
cj
ὅτε
cj
δὲ
P
ἐγένετο
S
Act.c21_23
S
ἡμᾶς
P
ἐξαρτίσαι
C
τὰς ἡμέρας
Act.c21_24
↖c21_18
A
Act.c21_25
P
ἐξελθόντες
P
ἐπορευόμεθα
Act.c21_26
↙c21_27
P
προπεμπόντων
C
ἡμᾶς
S
πάντων
A
σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις
A
ἕως ἔξω τῆς πόλεως
Act.c21_27
↖c21_24
cj
καὶ
A
Act.c21_28
P
θέντες
C
τὰ γόνατα
A
ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν
A
Act.c21_29
P
προσευξάμενοι
P
ἀπησπασάμεθα
C
ἀλλήλους
Act.c21_30
↖c21_27
cj
καὶ
P
ἀνέβημεν
A
εἰς τὸ πλοῖον
Act.c21_31
↖c21_30
S
ἐκεῖνοι
cj
δὲ
P
ὑπέστρεψαν
A
εἰς τὰ ἴδια
v7.
Act.c21_32
↖c21_31
S
ἡμεῖς
cj
δὲ
A
Act.c21_33
C
τὸν πλοῦν
P
διανύσαντες
A
ἀπὸ Τύρου
P
κατηντήσαμεν
A
εἰς Πτολεμαΐδα
Act.c21_34
↖c21_32
cj
καὶ
A
Act.c21_35
P
ἀσπασάμενοι
C
τοὺς ἀδελφοὺς
P
ἐμείναμεν
A
ἡμέραν μίαν
A
παρ᾽ αὐτοῖς
v8.
Act.c21_36
↖c21_34
A
τῇ
cj
δὲ
ἐπαύριον
A
Act.c21_37
P
ἐξελθόντες
P
ἤλθομεν
A
εἰς Καισάρειαν
Act.c21_38
↖c21_36
cj
καὶ
A
Act.c21_39
P
εἰσελθόντες
A
εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ
Act.c21_40
P
ὄντος
A
ἐκ τῶν ἑπτὰ
P
ἐμείναμεν
A
παρ᾽ αὐτῷ
v9.
Act.c21_41
↖c21_38
S
τούτῳ
cj
δὲ
P
ἦσαν
θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι
C
Act.c21_42
P
προφητεύουσαι
v10.
Act.c21_43
↙c21_44
P
ἐπιμενόντων
cj
δὲ
A
ἡμέρας πλείους
Act.c21_44
↖c21_41
P
κατῆλθέν
S
τις
A
ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
προφήτης ὀνόματι Ἁγαβος
v11.
Act.c21_45
↖c21_44
cj
καὶ
A
Act.c21_46
P
ἐλθὼν
A
πρὸς ἡμᾶς
Act.c21_47
cj
καὶ
P
ἄρας
C
τὴν ζώνην τοῦ Παύλου
A
Act.c21_48
P
δήσας
C
ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας
P
εἶπεν
Act.c21_49
↖c21_45
C
τάδε
P
λέγει
S
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
Act.c21_50
↖c21_49
C
τὸν ἄνδρα
Act.c21_51
A
οὗ
P
ἐστιν
S
ζώνη αὕτη
A
οὕτως
P
δήσουσιν
A
ἐν Ἱερουσαλὴμ
S
οἱ Ἰουδαῖοι
Act.c21_52
↖c21_50
cj
καὶ
P
παραδώσουσιν
A
εἰς χεῖρας ἐθνῶν
v12.
Act.c21_53
↙c21_54
cj
ὡς
cj
δὲ
P
ἠκούσαμεν
C
ταῦτα
Act.c21_54
↖c21_45
P
παρεκαλοῦμεν
S
ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι
C
Act.c21_55
P
τοῦ
A
μὴ
ἀναβαίνειν
S
αὐτὸν
A
εἰς Ἱερουσαλήμ
v13.
Act.c21_56
↖c21_54
A
τότε
P
ἀπεκρίθη
S
Παῦλος
Act.c21_57
↖c21_56
C
τί
P
ποιεῖτε
A
Act.c21_58
P
κλαίοντες
Act.c21_59
cj
καὶ
P
συνθρύπτοντές
C
μου τὴν καρδίαν
Act.c21_60
↖c21_57
S
ἐγὼ
cj
γὰρ
C
Act.c21_61
A
οὐ
A
μόνον
P
δεθῆναι
Act.c21_62
cj
ἀλλὰ
cj
καὶ
P
ἀποθανεῖν
A
εἰς Ἱερουσαλὴμ
A
ἑτοίμως
A
ἔχω
A
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
v14.
Act.c21_63
↙c21_64
A
μὴ
P
πειθομένου
cj
δὲ
S
αὐτοῦ
Act.c21_64
↖c21_56
P
ἡσυχάσαμεν
A
Act.c21_65
P
εἰπόντες
Act.c21_66
↖c21_64
S
τοῦ κυρίου τὸ θέλημα
P
γινέσθω
v15.
Act.c21_67
↖c21_64
A
μετὰ
cj
δὲ
τὰς ἡμέρας ταύτας
A
Act.c21_68
P
ἐπισκευασάμενοι
P
ἀνεβαίνομεν
A
εἰς Ἱεροσόλυμα
v16.
Act.c21_69
↖c21_67
P
συνῆλθον
cj
δὲ
cj
καὶ
S
τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας
A
σὺν ἡμῖν
A
Act.c21_70
P
ἄγοντες
C
Act.c21_71
A
παρ᾽
P
ξενισθῶμεν
Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ ἀρχαίῳ μαθητῇ
v17.
Act.c21_72
↙c21_73
P
γενομένων
cj
δὲ
S
ἡμῶν
A
εἰς Ἱεροσόλυμα
Act.c21_73
↖c21_69
A
ἀσμένως
P
ἀπεδέξαντο
C
ἡμᾶς
S
οἱ ἀδελφοί
v18.
Act.c21_74
↖c21_73
A
Act.c21_75
P
τῇ ἐπιούσῃ
cj
δὲ
P
εἰσῄει
S
Παῦλος
A
σὺν ἡμῖν
A
πρὸς Ἰάκωβον
Act.c21_76
↖c21_74
S
πάντες
cj
τε
P
παρεγένοντο
οἱ πρεσβύτεροι
v19.
Act.c21_77
↖c21_76
cj
καὶ
A
Act.c21_78
P
ἀσπασάμενος
C
αὐτοὺς
P
ἐξηγεῖτο
A
καθ᾽ ἓν ἕκαστον
Act.c21_79
C
ὧν
P
ἐποίησεν
S
θεὸς
A
ἐν τοῖς ἔθνεσιν
A
διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ
v20.
Act.c21_80
↖c21_77
S
οἱ
cj
δὲ
A
Act.c21_81
P
ἀκούσαντες
P
ἐδόξαζον
C
τὸν θεόν
Act.c21_82
↖c21_80
P
εἶπόν
cj
τε
C
αὐτῷ
Act.c21_83
↖c21_82
P
θεωρεῖς
add
ἀδελφέ
C
Act.c21_84
S
πόσαι μυριάδες
P
εἰσὶν
A
ἐν τοῖς Ἰουδαίοις
Act.c21_85
P
τῶν πεπιστευκότων
Act.c21_86
↖c21_83
cj
καὶ
S
πάντες
C
ζηλωταὶ τοῦ νόμου
P
ὑπάρχουσιν
v21.
Act.c21_87
↖c21_86
P
κατηχήθησαν
cj
δὲ
A
περὶ σοῦ
Act.c21_88
↖c21_87
cj
ὅτι
C
ἀποστασίαν
P
διδάσκεις
ἀπὸ Μωψσέως
C
τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους
A
Act.c21_89
P
λέγων
C
Act.c21_90
A
μὴ
P
περιτέμνειν
S
αὐτοὺς
C
τὰ τέκνα
Act.c21_91
A
μηδὲ
A
τοῖς ἔθεσιν
P
περιπατεῖν
v22.
Act.c21_92
↖c21_87
S
τί
cj
οὖν
P
ἐστιν
Act.c21_93
↖c21_92
A
πάντως
P
ἀκούσονται
Act.c21_94
↖c21_93
cj
ὅτι
P
ἐλήλυθας
v23.
Act.c21_95
↖c21_93
C
τοῦτο
cj
οὖν
P
ποίησον
Act.c21_96
↖c21_95
C
C
σοι
P
λέγομεν
Act.c21_97
↖c21_95
P
εἰσὶν
S
ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες
C
Act.c21_98
C
εὐχὴν
P
ἔχοντες
A
ἐφ᾽ ἑαυτῶν
v24.
Act.c21_99
↖c21_97
A
Act.c21_100
C
τούτους
P
παραλαβὼν
P
ἁγνίσθητι
A
σὺν αὐτοῖς
Act.c21_101
↖c21_99
cj
καὶ
P
δαπάνησον
A
ἐπ᾽ αὐτοῖς
Act.c21_102
↖c21_101
cj
ἵνα
P
ξυρήσονται
C
τὴν κεφαλήν
Act.c21_103
↖c21_102
cj
καὶ
P
γνώσονται
S
πάντες
Act.c21_104
↖c21_103
cj
ὅτι
C
Act.c21_105
C
ὧν
P
κατήχηνται
A
περὶ σοῦ
οὐδέν
P
ἐστιν
Act.c21_106
↖c21_104
cj
ἀλλὰ
P
στοιχεῖς
cj
καὶ
S
αὐτὸς
A
Act.c21_107
P
φυλάσσων
C
τὸν νόμον
v25.
Act.c21_108
↖c21_101
A
περὶ
cj
δὲ
τῶν
Act.c21_109
P
πεπιστευκότων
ἐθνῶν
S
ἡμεῖς
P
ἐπεστείλαμεν
A
Act.c21_110
P
κρίναντες
C
Act.c21_111
P
φυλάσσεσθαι
C
αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν
v26.
Act.c21_112
↖c21_82
A
τότε
S
Παῦλος
A
Act.c21_113
P
παραλαβὼν
C
τοὺς ἄνδρας
A
τῇ
Act.c21_114
P
ἐχομένῃ
ἡμέρᾳ
A
Act.c21_115
A
σὺν αὐτοῖς
P
ἁγνισθεὶς
P
εἰσῄει
A
εἰς τὸ ἱερόν
A
Act.c21_116
P
διαγγέλλων
C
τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ
Act.c21_117
↖c21_112
A
ἕως οὗ
P
προσηνέχθη
A
ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν
S
προσφορά
v27.
Act.c21_118
↙c21_120
cj
ὡς
cj
δὲ
P
ἔμελλον
S
αἱ ἑπτὰ ἡμέραι
C
Act.c21_119
P
συντελεῖσθαι
Act.c21_120
↖c21_112
S
οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι
A
Act.c21_121
P
θεασάμενοι
C
αὐτὸν
A
ἐν τῷ ἱερῷ
P
συνέχεον
C
πάντα τὸν ὄχλον
Act.c21_122
↖c21_120
cj
καὶ
P
ἐπέβαλον
A
ἐπ᾽ αὐτὸν
C
τὰς χεῖρας
A
Act.c21_123
P
κράζοντες
Act.c21_124
↖c21_122
add
ἄνδρες Ἰσραηλῖται
P
βοηθεῖτε
Act.c21_125
↖c21_124
S
οὗτός
P
ἐστιν
C
ἄνθρωπος
Act.c21_126
P
A
κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου
C
πάντας
A
πανταχῇ
διδάσκων
Act.c21_127
↖c21_125
A
ἔτι
cj
τε
cj
καὶ
C
Ἕλληνας
P
εἰσήγαγεν
A
εἰς τὸ ἱερὸν
Act.c21_128
↖c21_127
cj
καὶ
P
κεκοίνωκεν
C
τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον
v29.
Act.c21_129
↖c21_128
P
ἦσαν
cj
γὰρ
C
Act.c21_130
P
προεωρακότες
C
Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ
Act.c21_131
↖c21_129
C
ὃν
P
ἐνόμιζον
Act.c21_132
↖c21_131
cj
ὅτι
A
εἰς τὸ ἱερὸν
P
εἰσήγαγεν
S
Παῦλος
v30.
Act.c21_133
↖c21_122
P
ἐκινήθη
cj
τε
S
πόλις ὅλη
Act.c21_134
↖c21_133
cj
καὶ
P
ἐγένετο
S
συνδρομὴ τοῦ λαοῦ
Act.c21_135
↖c21_134
cj
καὶ
A
Act.c21_136
P
ἐπιλαβόμενοι
C
τοῦ Παύλου
P
εἷλκον
C
αὐτὸν
A
ἔξω τοῦ ἱεροῦ
Act.c21_137
↖c21_135
cj
καὶ
A
εὐθέως
P
ἐκλείσθησαν
S
αἱ θύραι
v31.
Act.c21_138
↙c21_140
P
ζητούντων
cj
τε
C
Act.c21_139
C
αὐτὸν
P
ἀποκτεῖναι
Act.c21_140
↖c21_137
P
ἀνέβη
S
φάσις
C
τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης
Act.c21_141
↖c21_140
cj
ὅτι
S
ὅλη
P
συγχύννεται
Ἱερουσαλήμ
v32.
Act.c21_142
↖c21_140
S
ὃς
A
ἐξαυτῆς
A
Act.c21_143
P
παραλαβὼν
C
στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχας
P
κατέδραμεν
A
ἐπ᾽ αὐτούς
Act.c21_144
↖c21_140
S
οἱ
cj
δὲ
A
Act.c21_145
P
ἰδόντες
C
τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας
P
ἐπαύσαντο
C
Act.c21_146
P
τύπτοντες
C
τὸν Παῦλον
v33.
Act.c21_147
↖c21_144
A
τότε
A
Act.c21_148
P
ἐγγίσας
S
χιλίαρχος
P
ἐπελάβετο
C
αὐτοῦ
Act.c21_149
↖c21_147
cj
καὶ
P
ἐκέλευσεν
C
Act.c21_150
P
δεθῆναι
A
ἁλύσεσι δυσί
Act.c21_151
↖c21_149
cj
καὶ
P
ἐπυνθάνετο
Act.c21_152
↖c21_151
C
τίς
P
εἴη
Act.c21_153
↖c21_152
cj
καὶ
C
Act.c21_154
C
τί
P
πεποιηκώς
P
ἐστιν
v34.
Act.c21_155
↖c21_151
S
ἄλλοι
cj
δὲ
C
ἄλλο τι
P
ἐπεφώνουν
A
ἐν τῷ ὄχλῳ
Act.c21_156
↙c21_158
A
μὴ
P
δυναμένου
cj
δὲ
S
αὐτοῦ
C
Act.c21_157
P
γνῶναι
C
τὸ ἀσφαλὲς
A
διὰ τὸν θόρυβον
Act.c21_158
↖c21_155
P
ἐκέλευσεν
C
Act.c21_159
P
ἄγεσθαι
S
αὐτὸν
A
εἰς τὴν παρεμβολήν
v35.
Act.c21_160
↙c21_161
cj
ὅτε
cj
δὲ
P
ἐγένετο
A
ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς
Act.c21_161
↖c21_158
P
συνέβη
S
Act.c21_162
P
βαστάζεσθαι
S
αὐτὸν
A
ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν
A
διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου
v36.
Act.c21_163
↖c21_161
P
ἠκολούθει
cj
γὰρ
S
τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ
A
Act.c21_164
P
κράζοντες
Act.c21_165
↖c21_163
P
αἶρε
C
αὐτόν
v37.
Act.c21_166
↖c21_163
A
Act.c21_167
P
μέλλων
C
Act.c21_168
P
εἰσάγεσθαι
A
εἰς τὴν παρεμβολὴν
cj
τε
S
Παῦλος
P
λέγει
C
τῷ χιλιάρχῳ
Act.c21_169
↖c21_166
cj
εἰ
P
ἔξεστίν
C
μοι
S
Act.c21_170
P
εἰπεῖν
C
τι
A
πρὸς σέ
Act.c21_171
↖c21_166
S
cj
δὲ
P
ἔφη
Act.c21_172
↖c21_171
A
Ἑλληνιστὶ
P
γινώσκεις
v38.
Act.c21_173
↖c21_172
A
οὐκ
cj
ἄρα
S
σὺ
P
εἶ
C
Αἰγύπτιος
Act.c21_174
P
A
πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν
ἀναστατώσας
Act.c21_175
cj
καὶ
P
ἐξαγαγὼν
A
εἰς τὴν ἔρημον
C
τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων
v39.
Act.c21_176
↖c21_171
P
εἶπεν
cj
δὲ
S
Παῦλος
Act.c21_177
↖c21_176
S
ἐγὼ
C
ἄνθρωπος
cj
μέν
P
εἰμι
Ἰουδαῖος Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης
Act.c21_178
↖c21_177
P
δέομαι
cj
δέ
C
σου
Act.c21_179
↖c21_178
P
ἐπίτρεψόν
C
μοι
C
Act.c21_180
P
λαλῆσαι
A
πρὸς τὸν λαόν
v40.
Act.c21_181
↙c21_182
P
ἐπιτρέψαντος
cj
δὲ
S
αὐτοῦ
Act.c21_182
↖c21_176
S
Παῦλος
A
Act.c21_183
P
ἑστὼς
A
ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν
P
κατέσεισεν
A
τῇ χειρὶ
C
τῷ λαῷ
Act.c21_184
↙c21_185
S
πολλῆς
cj
δὲ
σιγῆς
P
γενομένης
Act.c21_185
↖c21_182
P
προσεφώνησεν
A
τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ
A
Act.c21_186
P
λέγων
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***