OpenText.org Clause Annotation of Acts 20
v1.
Act.c20_1
A
Act.c20_2
P
μετὰ τὸ παύσασθαι
S
τὸν θόρυβον
cj
δὲ
A
Act.c20_3
P
μεταπεμψάμενος
C
τοὺς μαθητὰς
S
Παῦλος
Act.c20_4
cj
καὶ
P
παρακαλέσας
A
Act.c20_5
P
ἀσπασάμενος
P
ἐξῆλθεν
A
Act.c20_6
P
πορεύεσθαι
A
εἰς Μακεδονίαν
v2.
Act.c20_7
↖c20_1
A
Act.c20_8
P
διελθὼν
A
τὰ μέρη ἐκεῖνα
cj
δὲ
Act.c20_9
cj
καὶ
P
παρακαλέσας
C
αὐτοὺς
A
λόγῳ πολλῷ
P
ἦλθεν
A
εἰς τὴν Ἑλλάδα
v3.
Act.c20_10
↖c20_7
A
Act.c20_11
P
ποιήσας
A
μῆνας τρεῖς
cj
τε
 
Act.c20_12
P
γενομένης
S
ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων
A
Act.c20_13
P
μέλλοντι
C
Act.c20_14
P
ἀνάγεσθαι
A
εἰς τὴν Συρίαν
P
ἐγένετο
A
γνώμης
S
Act.c20_15
P
τοῦ ὑποστρέφειν
A
διὰ Μακεδονίας
v4.
Act.c20_16
↖c20_10
P
συνείπετο
cj
δὲ
A
αὐτῷ
S
Σώπατρος Πύρρου Βεροιαῖος Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος
v5.
Act.c20_17
↖c20_16
S
οὗτοι
cj
δὲ
A
Act.c20_18
P
προελθόντες
P
ἔμενον
C
ἡμᾶς
A
ἐν Τρῳάδι
v6.
Act.c20_19
↖c20_17
S
ἡμεῖς
cj
δὲ
P
ἐξεπλεύσαμεν
A
μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων
A
ἀπὸ Φιλίππων
Act.c20_20
↖c20_19
cj
καὶ
P
ἤλθομεν
A
πρὸς αὐτοὺς
A
εἰς τὴν Τρῳάδα
A
ἄχρι ἡμερῶν πέντε
Act.c20_21
↖c20_20
cj
ὅπου
P
διετρίψαμεν
A
ἡμέρας ἑπτά
v7.
Act.c20_22
↙c20_24
A
ἐν
cj
δὲ
τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων
P
συνηγμένων
S
ἡμῶν
A
Act.c20_23
P
κλάσαι
C
ἄρτον
Act.c20_24
↖c20_20
S
Παῦλος
P
διελέγετο
C
αὐτοῖς
A
Act.c20_25
P
μέλλων
C
Act.c20_26
P
ἐξιέναι
A
τῇ ἐπαύριον
Act.c20_27
↖c20_24
P
παρέτεινέν
cj
τε
C
τὸν λόγον
A
μέχρι μεσονυκτίου
v8.
Act.c20_28
↖c20_27
P
ἦσαν
cj
δὲ
S
λαμπάδες ἱκαναὶ
A
ἐν τῷ ὑπερῴῳ
Act.c20_29
↖c20_28
C
Act.c20_30
A
οὗ
P
συνηγμένοι
P
ἦμεν
v9.
Act.c20_31
↖c20_28
C
Act.c20_32
P
καθεζόμενος
A
ἐπὶ τῆς θυρίδος
cj
δέ
S
τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος
A
Act.c20_33
P
καταφερόμενος
A
ὕπνῳ βαθεῖ
Act.c20_34
↙c20_35
P
διαλεγομένου
S
τοῦ Παύλου
A
ἐπὶ πλεῖον
Act.c20_35
↖c20_31
A
Act.c20_36
P
κατενεχθεὶς
A
ἀπὸ τοῦ ὕπνου
P
ἔπεσεν
A
ἀπὸ τοῦ τριστέγου
A
κάτω
Act.c20_37
↖c20_35
cj
καὶ
P
ἤρθη
A
νεκρός
v10.
Act.c20_38
↖c20_37
A
Act.c20_39
P
καταβὰς
cj
δὲ
S
Παῦλος
P
ἐπέπεσεν
C
αὐτῷ
Act.c20_40
↖c20_38
cj
καὶ
A
Act.c20_41
P
συμπεριλαβὼν
P
εἶπεν
Act.c20_42
↖c20_40
A
μὴ
P
θορυβεῖσθε
Act.c20_43
↖c20_42
S
cj
γὰρ
ψυχὴ αὐτοῦ
A
ἐν αὐτῷ
P
ἐστιν
v11.
Act.c20_44
↖c20_40
A
Act.c20_45
P
ἀναβὰς
cj
δὲ
Act.c20_46
cj
καὶ
P
κλάσας
C
τὸν ἄρτον
Act.c20_47
cj
καὶ
P
γευσάμενος
Act.c20_48
A
ἐφ᾽ ἱκανόν
cj
τε
P
ὁμιλήσας
A
ἄχρι αὐγῆς
A
οὕτως
P
ἐξῆλθεν
v12.
Act.c20_49
↖c20_44
P
ἤγαγον
cj
δὲ
C
τὸν παῖδα
Act.c20_50
P
ζῶντα
Act.c20_51
↖c20_49
cj
καὶ
P
παρεκλήθησαν
A
οὐ μετρίως
v13.
Act.c20_52
↖c20_51
S
ἡμεῖς
cj
δὲ
A
Act.c20_53
P
προελθόντες
A
ἐπὶ τὸ πλοῖον
P
ἀνήχθημεν
A
ἐπὶ τὴν Ἀσσον
A
Act.c20_54
C
Act.c20_55
A
ἐκεῖθεν
P
ἀναλαμβάνειν
C
τὸν Παῦλον
P
μέλλοντες
Act.c20_56
↖c20_52
C
Act.c20_57
A
οὕτως
P
διατεταγμένος
cj
γὰρ
P
ἦν
A
Act.c20_58
P
μέλλων
S
αὐτὸς
C
Act.c20_59
P
πεζεύειν
v14.
Act.c20_60
↙c20_61
cj
ὡς
cj
δὲ
P
συνέβαλλεν
C
ἡμῖν
A
εἰς τὴν Ἀσσον
Act.c20_61
↖c20_56
A
Act.c20_62
P
ἀναλαβόντες
C
αὐτὸν
P
ἤλθομεν
A
εἰς Μιτυλήνην
v15.
Act.c20_63
↖c20_61
A
Act.c20_64
A
κἀκεῖθεν
P
ἀποπλεύσαντες
A
Act.c20_65
P
τῇ ἐπιούσῃ
P
κατηντήσαμεν
A
ἄντικρυς Χίου
Act.c20_66
↖c20_63
A
τῇ
cj
δὲ
ἑτέρᾳ
P
παρεβάλομεν
A
εἰς Σάμον
Act.c20_67
↖c20_66
A
Act.c20_68
P
τῇ ἐχομένῃ
cj
δὲ
P
ἤλθομεν
A
εἰς Μίλητον
v16.
Act.c20_69
↖c20_67
P
κεκρίκει
cj
γὰρ
S
Παῦλος
C
Act.c20_70
P
παραπλεῦσαι
A
τὴν ἔφεσον
Act.c20_71
↖c20_69
cj
ὅπως
A
μὴ
P
γένηται
C
αὐτῷ
S
Act.c20_72
P
χρονοτριβῆσαι
A
ἐν τῇ Ἀσίᾳ
Act.c20_73
↖c20_69
P
ἔσπευδεν
cj
γὰρ
Act.c20_74
↖c20_73
cj
εἰ
C
δυνατὸν
P
εἴη
αὐτῷ
S
Act.c20_75
A
τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς
P
γενέσθαι
A
εἰς Ἱεροσόλυμα
v17.
Act.c20_76
↖c20_73
A
ἀπὸ
cj
δὲ
τῆς Μιλήτου
A
Act.c20_77
P
πέμψας
A
εἰς ἔφεσον
P
μετεκαλέσατο
C
τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας
v18.
Act.c20_78
↙c20_79
cj
ὡς
cj
δὲ
P
παρεγένοντο
A
πρὸς αὐτὸν
Act.c20_79
↖c20_76
P
εἶπεν
C
αὐτοῖς
Act.c20_80
↖c20_79
S
ὑμεῖς
P
ἐπίστασθε
Act.c20_81
↖c20_80
A
ἀπὸ πρώτης ἡμέρας
Act.c20_82
A
ἀφ᾽ ἧς
P
ἐπέβην
A
εἰς τὴν Ἀσίαν
Act.c20_83
↖c20_80
A
πῶς
A
μεθ᾽ ὑμῶν
A
τὸν πάντα χρόνον
P
ἐγενόμην
A
Act.c20_84
P
δουλεύων
C
τῷ κυρίῳ
A
μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν
Act.c20_85
P
τῶν συμβάντων
C
μοι
A
ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων
v20.
Act.c20_86
↖c20_80
cj
ὡς
C
οὐδὲν
P
ὑπεστειλάμην
Act.c20_87
P
τῶν συμφερόντων
A
Act.c20_88
P
τοῦ
A
μὴ
ἀναγγεῖλαι
C
ὑμῖν
Act.c20_89
cj
καὶ
P
διδάξαι
C
ὑμᾶς
A
δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους
A
Act.c20_90
P
διαμαρτυρόμενος
C
Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν
C
τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
v22.
Act.c20_91
↖c20_80
cj
καὶ
A
νῦν
P
ἰδοὺ
Act.c20_92
↖c20_91
A
Act.c20_93
P
δεδεμένος
A
τῷ πνεύματι
S
ἐγὼ
P
πορεύομαι
A
εἰς Ἱερουσαλήμ
A
Act.c20_94
C
Act.c20_95
P
τὰ
A
ἐν αὐτῇ
συναντήσοντά
C
μοι
A
μὴ
P
εἰδώς
v23.
Act.c20_96
↖c20_92
cj
πλὴν
cj
ὅτι
S
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
A
κατὰ πόλιν
P
διαμαρτύρεταί
C
μοι
A
Act.c20_97
P
λέγον
Act.c20_98
↖c20_96
cj
ὅτι
S
δεσμὰ καὶ θλίψεις
C
με
P
μένουσιν
v24.
Act.c20_99
↖c20_96
cj
ἀλλ᾽
C
οὐδενὸς λόγου
P
ποιοῦμαι
C
τὴν ψυχὴν
τιμίαν ἐμαυτῷ
A
Act.c20_100
P
ὡς τελειῶσαι
C
τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν
Act.c20_101
C
ἣν
P
ἔλαβον
A
παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
Act.c20_102
P
διαμαρτύρασθαι
C
τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
v25.
Act.c20_103
↖c20_99
cj
καὶ
A
νῦν
P
ἰδοὺ
Act.c20_104
↖c20_103
S
ἐγὼ
P
οἶδα
Act.c20_105
↖c20_104
cj
ὅτι
A
οὐκέτι
P
ὄψεσθε
C
τὸ πρόσωπόν μου
S
ὑμεῖς πάντες
Act.c20_106
↖c20_105
A
ἐν οἷς
P
διῆλθον
A
Act.c20_107
P
κηρύσσων
C
τὴν βασιλείαν
v26.
Act.c20_108
↖c20_104
cj
διότι
P
μαρτύρομαι
C
ὑμῖν
A
ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ
Act.c20_109
↖c20_108
cj
ὅτι
C
καθαρός
P
εἰμι
A
ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων
v27.
Act.c20_110
↖c20_108
A
οὐ
cj
γὰρ
P
ὑπεστειλάμην
C
Act.c20_111
P
τοῦ
A
μὴ
ἀναγγεῖλαι
C
πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ
C
ὑμῖν
v28.
Act.c20_112
↖c20_110
P
προσέχετε
C
ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ
Act.c20_113
↖c20_112
A
ἐν
C
ὑμᾶς
S
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
P
ἔθετο
A
ἐπισκόπους
A
Act.c20_114
P
ποιμαίνειν
C
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ
Act.c20_115
C
ἣν
P
περιεποιήσατο
A
διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου
v29.
Act.c20_116
↖c20_112
S
ἐγὼ
P
οἶδα
Act.c20_117
↖c20_116
cj
ὅτι
P
εἰσελεύσονται
A
μετὰ τὴν ἄφιξίν μου
S
λύκοι βαρεῖς
A
εἰς ὑμᾶς
A
Act.c20_118
A
μὴ
P
φειδόμενοι
C
τοῦ ποιμνίου
v30.
Act.c20_119
↖c20_116
cj
καὶ
A
ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
P
ἀναστήσονται
S
ἄνδρες
A
Act.c20_120
P
λαλοῦντες
C
Act.c20_121
P
διεστραμμένα
A
Act.c20_122
P
τοῦ ἀποσπᾶν
C
τοὺς μαθητὰς
A
ὀπίσω αὐτῶν
v31.
Act.c20_123
↖c20_119
cj
διὸ
P
γρηγορεῖτε
A
Act.c20_124
P
μνημονεύοντες
Act.c20_125
cj
ὅτι
A
τριετίαν
A
νύκτα καὶ ἡμέραν
A
οὐκ
P
ἐπαυσάμην
C
Act.c20_126
A
μετὰ δακρύων
P
νουθετῶν
C
ἕνα ἕκαστον
v32.
Act.c20_127
↖c20_123
cj
καὶ
A
τὰ νῦν
P
παρατίθεμαι
C
ὑμᾶς
C
τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ
Act.c20_128
P
τῷ δυναμένῳ
C
Act.c20_129
P
οἰκοδομῆσαι
Act.c20_130
cj
καὶ
P
δοῦναι
C
τὴν κληρονομίαν
A
Act.c20_131
P
ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν
v33.
Act.c20_132
↖c20_127
C
ἀργυρίου χρυσίου ἱματισμοῦ οὐδενὸς
P
ἐπεθύμησα
v34.
Act.c20_133
↖c20_132
S
αὐτοὶ
P
γινώσκετε
Act.c20_134
↖c20_133
cj
ὅτι
C
ταῖς χρείαις μου καὶ
Act.c20_135
P
τοῖς οὖσιν
A
μετ᾽ ἐμοῦ
P
ὑπηρέτησαν
S
αἱ χεῖρες αὗται
v35.
Act.c20_136
↖c20_133
C
πάντα
P
ὑπέδειξα
C
ὑμῖν
Act.c20_137
↖c20_136
cj
ὅτι
S
Act.c20_138
A
Act.c20_139
A
οὕτως
P
κοπιῶντας
P
ἀντιλαμβάνεσθαι
C
Act.c20_140
P
τῶν ἀσθενούντων
P
δεῖ
Act.c20_141
P
μνημονεύειν
cj
τε
C
τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
Act.c20_142
cj
ὅτι
S
αὐτὸς
P
εἶπεν
Act.c20_143
C
μακάριόν
P
ἐστιν
S
Act.c20_144
A
μᾶλλον
P
διδόναι
Act.c20_145
cj
P
λαμβάνειν
v36.
Act.c20_146
↖c20_79
cj
καὶ
A
Act.c20_147
C
ταῦτα
P
εἰπὼν
A
Act.c20_148
P
θεὶς
C
τὰ γόνατα αὐτοῦ
A
σὺν πᾶσιν αὐτοῖς
P
προσηύξατο
v37.
Act.c20_149
↖c20_146
S
ἱκανὸς
cj
δὲ
κλαυθμὸς
P
ἐγένετο
πάντων
Act.c20_150
↖c20_149
cj
καὶ
A
Act.c20_151
P
ἐπιπεσόντες
A
ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου
P
κατεφίλουν
C
αὐτόν
A
Act.c20_152
P
ὀδυνώμενοι
A
μάλιστα
A
ἐπὶ τῷ λόγῳ
Act.c20_153
C
P
εἰρήκει
Act.c20_154
cj
ὅτι
A
οὐκέτι
P
μέλλουσιν
C
Act.c20_155
C
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
P
θεωρεῖν
Act.c20_156
↖c20_150
P
προέπεμπον
cj
δὲ
C
αὐτὸν
A
εἰς τὸ πλοῖον
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***