OpenText.org Clause Annotation of Acts 2
v1.
Act.c2_1
cj
καὶ
A
Act.c2_2
P
ἐν τῷ συμπληροῦσθαι
S
τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς
P
ἦσαν
S
πάντες
A
ὁμοῦ
A
ἐπὶ τὸ αὐτό
v2.
Act.c2_3
↖c2_1
cj
καὶ
P
ἐγένετο
A
ἄφνω
A
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
S
ἦχος
Act.c2_4
↖c2_3
cj
ὥσπερ
P
φερομένης
S
πνοῆς βιαίας
Act.c2_5
↖c2_3
cj
καὶ
P
ἐπλήρωσεν
C
ὅλον τὸν οἶκον
Act.c2_6
C
Act.c2_7
A
οὗ
P
καθήμενοι
P
ἦσαν
v3.
Act.c2_8
↖c2_5
cj
καὶ
P
ὤφθησαν
C
αὐτοῖς
S
Act.c2_9
P
διαμεριζόμεναι
γλῶσσαι
A
ὡσεὶ πυρός
Act.c2_10
↖c2_8
cj
καὶ
P
ἐκάθισεν
A
ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν
v4.
Act.c2_11
↖c2_10
cj
καὶ
P
ἐπλήσθησαν
S
πάντες
C
πνεύματος ἁγίου
Act.c2_12
↖c2_11
cj
καὶ
P
ἤρξαντο
C
Act.c2_13
P
λαλεῖν
A
ἑτέραις γλώσσαις
Act.c2_14
↖c2_12
cj
καθὼς
S
τὸ πνεῦμα
P
ἐδίδου
C
Act.c2_15
P
ἀποφθέγγεσθαι
C
αὐτοῖς
v5.
Act.c2_16
↖c2_12
P
ἦσαν
cj
δὲ
C
Act.c2_17
A
εἰς Ἱερουσαλὴμ
P
κατοικοῦντες
S
Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν
v6.
Act.c2_18
↙c2_19
P
γενομένης
cj
δὲ
S
τῆς φωνῆς ταύτης
Act.c2_19
↖c2_16
P
συνῆλθεν
S
τὸ πλῆθος
Act.c2_20
↖c2_19
cj
καὶ
P
συνεχύθη
Act.c2_21
↖c2_20
cj
ὅτι
P
ἤκουον
S
εἷς ἕκαστος
C
Act.c2_22
A
τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ
P
λαλούντων
αὐτῶν
v7.
Act.c2_23
↖c2_20
P
ἐξίσταντο
cj
δὲ
Act.c2_24
↖c2_23
cj
καὶ
P
ἐθαύμαζον
A
Act.c2_25
P
λέγοντες
Act.c2_26
↖c2_24
A
οὐχ
 
Act.c2_27
P
ἰδοὺ
S
ἅπαντες οὗτοί
P
εἰσιν
Act.c2_28
P
οἱ λαλοῦντες
C
Γαλιλαῖοι
v8.
Act.c2_29
↖c2_26
cj
καὶ
A
πῶς
S
ἡμεῖς
P
ἀκούομεν
ἕκαστος
A
τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν
Act.c2_30
A
ἐν
P
ἐγεννήθημεν
Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται καὶ
Act.c2_31
P
οἱ κατοικοῦντες
A
τὴν Μεσοποταμίαν Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην
καὶ οἱ
Act.c2_32
P
ἐπιδημοῦντες
Ῥωμαῖοι Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι Κρῆτες καὶ Ἀραβες
v11.
Act.c2_33
↖c2_29
P
ἀκούομεν
C
αὐτῶν
Act.c2_34
P
λαλούντων
A
ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις
C
τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ
v12.
Act.c2_35
↖c2_24
P
ἐξίσταντο
cj
δὲ
S
πάντες
Act.c2_36
↖c2_35
cj
καὶ
P
διηπόρουν
Act.c2_37
↖c2_36
S
ἄλλος
A
πρὸς ἄλλον
P
Act.c2_38
P
λέγοντες
Act.c2_39
↖c2_37
C
Act.c2_40
C
τί
S
τοῦτο
P
εἶναι
P
θέλει
v13.
Act.c2_41
↖c2_37
S
ἕτεροι
cj
δὲ
A
Act.c2_42
P
διαχλευάζοντες
P
ἔλεγον
Act.c2_43
↖c2_41
cj
ὅτι
C
Act.c2_44
C
γλεύκους
P
μεμεστωμένοι
P
εἰσίν
v14.
Act.c2_45
↖c2_41
A
Act.c2_46
P
σταθεὶς
A
σὺν τοῖς ἕνδεκα
cj
δὲ
S
Πέτρος
P
ἐπῆρεν
C
τὴν φωνὴν αὐτοῦ
Act.c2_47
↖c2_45
cj
καὶ
P
ἀπεφθέγξατο
C
αὐτοῖς
Act.c2_48
↖c2_47
add
ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ
Act.c2_49
P
οἱ κατοικοῦντες
A
Ἱερουσαλὴμ
πάντες
S
τοῦτο
C
ὑμῖν
C
γνωστὸν
P
ἔστω
Act.c2_50
↖c2_48
cj
καὶ
P
ἐνωτίσασθε
C
τὰ ῥήματά μου
v15.
Act.c2_51
↖c2_50
A
οὐ
cj
γὰρ
 
Act.c2_52
cj
ὡς
S
ὑμεῖς
P
ὑπολαμβάνετε
S
οὗτοι
P
μεθύουσιν
Act.c2_53
↖c2_51
P
ἔστιν
cj
γὰρ
S
ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας
v16.
Act.c2_54
↖c2_53
cj
ἀλλὰ
S
τοῦτό
P
ἐστιν
C
Act.c2_55
P
τὸ εἰρημένον
A
διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ
v17.
Act.c2_56
↙c2_57
cj
καὶ
P
ἔσται
A
ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις
Act.c2_57
↖c2_54
P
λέγει
S
θεός
Act.c2_58
↖c2_56
P
ἐκχεῶ
A
ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου
A
ἐπὶ πᾶσαν σάρκα
Act.c2_59
↖c2_58
cj
καὶ
P
προφητεύσουσιν
S
οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν
Act.c2_60
↖c2_59
cj
καὶ
S
οἱ νεανίσκοι ὑμῶν
C
ὁράσεις
P
ὄψονται
Act.c2_61
↖c2_60
cj
καὶ
S
οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν
C
ἐνυπνίοις
P
ἐνυπνιασθήσονται
v18.
Act.c2_62
↖c2_61
cj
καί
A
γε
A
ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου
A
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
P
ἐκχεῶ
A
ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου
Act.c2_63
↖c2_62
cj
καὶ
P
προφητεύσουσιν
v19.
Act.c2_64
↖c2_63
cj
καὶ
P
δώσω
C
τέρατα
A
ἐν τῷ οὐρανῷ
A
ἄνω
Act.c2_65
↖c2_64
cj
καὶ
C
σημεῖα
A
ἐπὶ τῆς γῆς
A
κάτω
Act.c2_66
↖c2_65
C
αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ
v20.
Act.c2_67
↖c2_66
S
ἥλιος
P
μεταστραφήσεται
A
εἰς σκότος
Act.c2_68
↖c2_67
cj
καὶ
S
σελήνη
A
εἰς αἷμα
Act.c2_69
↖c2_68
cj
πρὶν
P
ἐλθεῖν
S
ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ
v21.
Act.c2_70
↖c2_68
cj
καὶ
P
ἔσται
Act.c2_71
↖c2_70
S
πᾶς
Act.c2_72
S
ὃς
A
ἂν
P
ἐπικαλέσηται
C
τὸ ὄνομα κυρίου
P
σωθήσεται
v22.
Act.c2_73
↖c2_54
add
ἄνδρες Ἰσραηλῖται
P
ἀκούσατε
C
τοὺς λόγους τούτους
Act.c2_74
↖c2_73
S
Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον ἄνδρα
Act.c2_75
P
ἀποδεδειγμένον
A
ἀπὸ τοῦ θεοῦ
A
εἰς ὑμᾶς
A
δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ σημείοις
Act.c2_76
↖c2_74
C
οἷς
P
ἐποίησεν
A
δι᾽ αὐτοῦ
S
θεὸς
A
ἐν μέσῳ ὑμῶν
Act.c2_77
↖c2_76
cj
καθὼς
S
αὐτοὶ
P
οἴδατε
v23.
Act.c2_78
↖c2_74
C
τοῦτον τῇ
Act.c2_79
P
ὡρισμένῃ
βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον
A
διὰ χειρὸς ἀνόμων
A
Act.c2_80
P
προσπήξαντες
P
ἀνείλατε
v24.
Act.c2_81
↖c2_78
C
ὃν
S
θεὸς
P
ἀνέστησεν
A
Act.c2_82
P
λύσας
C
τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου
Act.c2_83
↖c2_81
cj
καθότι
A
οὐκ
P
ἦν
C
δυνατὸν
Act.c2_84
P
κρατεῖσθαι
S
αὐτὸν
A
ὑπ᾽ αὐτοῦ
v25.
Act.c2_85
↖c2_78
S
Δαυὶδ
cj
γὰρ
P
λέγει
A
εἰς αὐτόν
Act.c2_86
↖c2_85
P
προορώμην
C
τὸν κύριον
A
ἐνώπιόν μου
A
διὰ παντός
Act.c2_87
↖c2_86
cj
ὅτι
A
ἐκ δεξιῶν μού
P
ἐστιν
Act.c2_88
↖c2_87
cj
ἵνα
A
μὴ
P
σαλευθῶ
v26.
Act.c2_89
↖c2_86
A
διὰ τοῦτο
P
ηὐφράνθη
S
καρδία μου
Act.c2_90
↖c2_89
cj
καὶ
P
ἠγαλλιάσατο
S
γλῶσσά μου
Act.c2_91
↖c2_90
A
ἔτι
cj
δὲ
cj
καὶ
S
σάρξ μου
P
κατασκηνώσει
A
ἐπ᾽ ἐλπίδι
v27.
Act.c2_92
↖c2_91
cj
ὅτι
A
οὐκ
P
ἐγκαταλείψεις
C
τὴν ψυχήν μου
A
εἰς ᾅδην
Act.c2_93
↖c2_92
A
οὐδὲ
P
δώσεις
C
τὸν ὅσιόν σου
C
Act.c2_94
P
ἰδεῖν
C
διαφθοράν
v28.
Act.c2_95
↖c2_91
P
ἐγνώρισάς
C
μοι
C
ὁδοὺς ζωῆς
Act.c2_96
↖c2_95
P
πληρώσεις
C
με
C
εὐφροσύνης
A
μετὰ τοῦ προσώπου σου
v29.
Act.c2_97
↖c2_85
add
ἄνδρες ἀδελφοί
C
Act.c2_98
P
ἐξὸν
S
Act.c2_99
P
εἰπεῖν
A
μετὰ παρρησίας
A
πρὸς ὑμᾶς
A
περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυίδ
Act.c2_100
↖c2_97
cj
ὅτι
A
καὶ
P
ἐτελεύτησεν
Act.c2_101
↖c2_100
cj
καὶ
P
ἐτάφη
Act.c2_102
↖c2_101
cj
καὶ
S
τὸ μνῆμα αὐτοῦ
P
ἔστιν
A
ἐν ἡμῖν
A
ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης
v30.
Act.c2_103
↖c2_97
A
Act.c2_104
C
προφήτης
P
ὑπάρχων
cj
οὖν
Act.c2_105
cj
καὶ
P
εἰδὼς
Act.c2_106
cj
ὅτι
A
ὅρκῳ
P
ὤμοσεν
C
αὐτῷ
S
θεὸς
C
Act.c2_107
A
ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ
P
καθίσαι
A
ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ
A
Act.c2_108
P
προϊδὼν
P
ἐλάλησεν
A
περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
Act.c2_109
↖c2_103
cj
ὅτι
A
οὔτε
P
ἐγκατελείφθη
A
εἰς ᾅδην
Act.c2_110
↖c2_109
A
οὔτε
S
σὰρξ αὐτοῦ
P
εἶδεν
C
διαφθοράν
v32.
Act.c2_111
↖c2_110
C
τοῦτον τὸν Ἰησοῦν
P
ἀνέστησεν
S
θεός
Act.c2_112
↖c2_111
C
οὗ
S
πάντες ἡμεῖς
P
ἐσμεν
μάρτυρες
v33.
Act.c2_113
↖c2_111
A
Act.c2_114
A
τῇ δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
P
ὑψωθεὶς
cj
οὖν
Act.c2_115
C
τήν
cj
τε
ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
P
λαβὼν
A
παρὰ τοῦ πατρὸς
P
ἐξέχεεν
C
τοῦτο
Act.c2_116
↖c2_113
C
S
ὑμεῖς
cj
καὶ
P
βλέπετε
Act.c2_117
↖c2_116
cj
καὶ
P
ἀκούετε
v34.
Act.c2_118
↖c2_113
A
οὐ
cj
γὰρ
S
Δαυὶδ
P
ἀνέβη
A
εἰς τοὺς οὐρανούς
Act.c2_119
↖c2_118
P
λέγει
cj
δὲ
S
αὐτός
Act.c2_120
↖c2_119
P
εἶπεν
S
κύριος
C
τῷ κυρίῳ μου
Act.c2_121
↖c2_120
P
κάθου
A
ἐκ δεξιῶν μου
v35.
Act.c2_122
↖c2_121
cj
ἕως
A
ἂν
P
θῶ
C
τοὺς ἐχθρούς σου
C
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου
v36.
Act.c2_123
↖c2_119
A
ἀσφαλῶς
cj
οὖν
P
γινωσκέτω
S
πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ
Act.c2_124
↖c2_123
cj
ὅτι
C
καὶ κύριον
C
αὐτὸν
καὶ Χριστὸν
P
ἐποίησεν
S
θεός
Act.c2_125
↖c2_124
C
τοῦτον τὸν Ἰησοῦν
Act.c2_126
C
ὃν
S
ὑμεῖς
P
ἐσταυρώσατε
v37.
Act.c2_127
↖c2_47
A
Act.c2_128
P
ἀκούσαντες
cj
δὲ
P
κατενύγησαν
A
τὴν καρδίαν
Act.c2_129
↖c2_127
P
εἶπόν
cj
τε
A
πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους
Act.c2_130
↖c2_129
C
τί
P
ποιήσωμεν
add
ἄνδρες ἀδελφοί
v38.
Act.c2_131
↖c2_129
S
Πέτρος
cj
δὲ
A
πρὸς αὐτούς
 
Act.c2_132
P
μετανοήσατε
P
φησίν
Act.c2_133
↖c2_131
cj
καὶ
P
βαπτισθήτω
S
ἕκαστος ὑμῶν
A
ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
A
εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν
Act.c2_134
↖c2_133
cj
καὶ
P
λήμψεσθε
C
τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος
v39.
Act.c2_135
↖c2_134
A
ὑμῖν
cj
γάρ
P
ἐστιν
S
ἐπαγγελία
καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς μακρὰν
Act.c2_136
↖c2_135
C
ὅσους
C
ἂν
P
προσκαλέσηται
S
κύριος θεὸς ἡμῶν
v40.
Act.c2_137
↖c2_131
A
ἑτέροις
cj
τε
λόγοις πλείοσιν
P
διεμαρτύρατο
Act.c2_138
↖c2_137
cj
καὶ
P
παρεκάλει
C
αὐτοὺς
A
Act.c2_139
P
λέγων
Act.c2_140
↖c2_138
P
σώθητε
A
ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης
v41.
Act.c2_141
↖c2_138
S
οἱ
cj
μὲν
cj
οὖν
A
Act.c2_142
P
ἀποδεξάμενοι
C
τὸν λόγον αὐτοῦ
P
ἐβαπτίσθησαν
Act.c2_143
↖c2_141
cj
καὶ
P
προσετέθησαν
A
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
S
ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι
v42.
Act.c2_144
↖c2_143
P
ἦσαν
cj
δὲ
C
Act.c2_145
P
προσκαρτεροῦντες
A
τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς
v43.
Act.c2_146
↖c2_144
P
ἐγίνετο
cj
δὲ
C
πάσῃ ψυχῇ
S
φόβος
Act.c2_147
↖c2_146
S
πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα
A
διὰ τῶν ἀποστόλων
P
ἐγίνετο
v44.
Act.c2_148
↖c2_147
S
Act.c2_149
P
πάντες οἱ πιστεύοντες
cj
δὲ
P
ἦσαν
A
ἐπὶ τὸ αὐτὸ
Act.c2_150
↖c2_148
cj
καὶ
P
εἶχον
C
ἅπαντα
A
κοινά
v45.
Act.c2_151
↖c2_150
cj
καὶ
C
τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις
P
ἐπίπρασκον
Act.c2_152
↖c2_151
cj
καὶ
P
διεμέριζον
C
αὐτὰ
C
πᾶσιν
Act.c2_153
↖c2_152
cj
καθότι
A
ἄν
S
τις
C
χρείαν
P
εἶχεν
v46.
Act.c2_154
↖c2_152
A
καθ᾽ ἡμέραν
cj
τε
A
Act.c2_155
P
προσκαρτεροῦντες
A
ὁμοθυμαδὸν
A
ἐν τῷ ἱερῷ
Act.c2_156
P
κλῶντές
cj
τε
A
κατ᾽ οἶκον
C
ἄρτον
P
μετελάμβανον
C
τροφῆς
A
ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας
A
Act.c2_157
P
αἰνοῦντες
C
τὸν θεὸν
Act.c2_158
cj
καὶ
P
ἔχοντες
C
χάριν
A
πρὸς ὅλον τὸν λαόν
Act.c2_159
↖c2_154
S
cj
δὲ
κύριος
P
προσετίθει
C
Act.c2_160
P
τοὺς σῳζομένους
A
καθ᾽ ἡμέραν
A
ἐπὶ τὸ αὐτό
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***