OpenText.org Clause Annotation of Acts 18
v1.
Act.c18_1
A
μετὰ ταῦτα
A
Act.c18_2
P
χωρισθεὶς
A
ἐκ τῶν Ἀθηνῶν
P
ἦλθεν
A
εἰς Κόρινθον
v2.
Act.c18_3
↖c18_1
cj
καὶ
A
Act.c18_4
P
εὑρών
C
τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν Ποντικὸν τῷ γένει
Act.c18_5
A
προσφάτως
P
ἐληλυθότα
A
ἀπὸ τῆς Ἰταλίας
A
Act.c18_6
P
διὰ τὸ διατεταχέναι
S
Κλαύδιον
C
Act.c18_7
P
χωρίζεσθαι
S
πάντας τοὺς Ἰουδαίους
A
ἀπὸ τῆς Ῥώμης
καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ
P
προσῆλθεν
C
αὐτοῖς
v3.
Act.c18_8
↖c18_3
cj
καὶ
A
Act.c18_9
P
διὰ τὸ
C
ὁμότεχνον
εἶναι
P
ἔμενεν
A
παρ᾽ αὐτοῖς
Act.c18_10
↖c18_8
cj
καὶ
P
ἠργάζετο
Act.c18_11
↖c18_10
P
ἦσαν
cj
γὰρ
C
σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ
v4.
Act.c18_12
↖c18_10
P
διελέγετο
cj
δὲ
A
ἐν τῇ συναγωγῇ
A
κατὰ πᾶν σάββατον
Act.c18_13
↖c18_12
P
ἔπειθέν
cj
τε
C
Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας
v5.
Act.c18_14
↙c18_15
cj
ὡς
cj
δὲ
P
κατῆλθον
A
ἀπὸ τῆς Μακεδονίας
S
τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος
Act.c18_15
↖c18_13
P
συνείχετο
C
τῷ λόγῳ
S
Παῦλος
A
Act.c18_16
P
διαμαρτυρόμενος
C
τοῖς Ἰουδαίοις
C
Act.c18_17
P
εἶναι
C
τὸν Χριστόν
S
Ἰησοῦν
v6.
Act.c18_18
↙c18_20
P
ἀντιτασσομένων
cj
δὲ
S
αὐτῶν
Act.c18_19
↖c18_18
cj
καὶ
P
βλασφημούντων
Act.c18_20
↖c18_15
A
Act.c18_21
P
ἐκτιναξάμενος
C
τὰ ἱμάτια
P
εἶπεν
A
πρὸς αὐτούς
Act.c18_22
↖c18_20
S
τὸ αἷμα ὑμῶν
A
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν
Act.c18_23
↖c18_22
C
καθαρὸς
S
ἐγώ
Act.c18_24
↖c18_23
A
ἀπὸ τοῦ νῦν
A
εἰς τὰ ἔθνη
P
πορεύσομαι
v7.
Act.c18_25
↖c18_20
cj
καὶ
A
Act.c18_26
P
μεταβὰς
A
ἐκεῖθεν
P
εἰσῆλθεν
A
εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου
Act.c18_27
P
σεβομένου
C
τὸν θεόν
Act.c18_28
↖c18_25
S
οὗ οἰκία
P
ἦν
C
Act.c18_29
P
συνομοροῦσα
C
τῇ συναγωγῇ
v8.
Act.c18_30
↖c18_25
S
Κρίσπος
cj
δὲ
ἀρχισυνάγωγος
P
ἐπίστευσεν
C
τῷ κυρίῳ
A
σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ
Act.c18_31
↖c18_30
cj
καὶ
S
πολλοὶ τῶν Κορινθίων
A
Act.c18_32
P
ἀκούοντες
P
ἐπίστευον
Act.c18_33
↖c18_31
cj
καὶ
P
ἐβαπτίζοντο
v9.
Act.c18_34
↖c18_33
P
εἶπεν
cj
δὲ
S
κύριος
A
ἐν νυκτὶ
A
δι᾽ ὁράματος
C
τῷ Παύλῳ
Act.c18_35
↖c18_34
A
μὴ
P
φοβοῦ
Act.c18_36
↖c18_35
cj
ἀλλὰ
P
λάλει
Act.c18_37
↖c18_36
cj
καὶ
A
μὴ
P
σιωπήσῃς
v10.
Act.c18_38
↖c18_37
cj
διότι
S
ἐγώ
P
εἰμι
A
μετὰ σοῦ
Act.c18_39
↖c18_38
cj
καὶ
S
οὐδεὶς
P
ἐπιθήσεταί
C
σοι
A
Act.c18_40
P
τοῦ κακῶσαί
C
σε
Act.c18_41
↖c18_39
cj
διότι
S
λαός
P
ἐστί
μοι
C
πολὺς
A
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
v11.
Act.c18_42
↖c18_34
P
ἐκάθισεν
cj
δὲ
A
ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ
A
Act.c18_43
P
διδάσκων
A
ἐν αὐτοῖς
C
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
v12.
Act.c18_44
↙c18_45
S
Γαλλίωνος
cj
δὲ
C
ἀνθυπάτου
P
ὄντος
τῆς Ἀχαΐας
Act.c18_45
↖c18_42
P
κατεπέστησαν
A
ὁμοθυμαδὸν
S
οἱ Ἰουδαῖοι
C
τῷ Παύλῳ
Act.c18_46
↖c18_45
cj
καὶ
P
ἤγαγον
C
αὐτὸν
A
ἐπὶ τὸ βῆμα
A
Act.c18_47
P
λέγοντες
Act.c18_48
↖c18_46
cj
ὅτι
C
Act.c18_49
A
παρὰ τὸν νόμον
P
σέβεσθαι
C
τὸν θεόν
P
ἀναπείθει
S
οὗτος
C
τοὺς ἀνθρώπους
v14.
Act.c18_50
↙c18_52
P
μέλλοντος
cj
δὲ
S
τοῦ Παύλου
C
Act.c18_51
P
ἀνοίγειν
C
τὸ στόμα
Act.c18_52
↖c18_46
P
εἶπεν
S
Γαλλίων
A
πρὸς τοὺς Ἰουδαίους
Act.c18_53
↙c18_54
cj
εἰ
cj
μὲν
P
ἦν
S
ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν
Act.c18_54
↖c18_52
add
Ἰουδαῖοι
A
κατὰ λόγον
A
ἂν
P
ἀνεσχόμην
C
ὑμῶν
v15.
Act.c18_55
↙c18_56
cj
εἰ
cj
δὲ
S
ζητήματά
P
ἐστιν
A
περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς
Act.c18_56
↖c18_54
P
ὄψεσθε
S
αὐτοί
Act.c18_57
↖c18_56
C
Act.c18_58
C
κριτὴς τούτων
P
εἶναι
S
ἐγὼ
A
οὐ
P
βούλομαι
v16.
Act.c18_59
↖c18_52
cj
καὶ
P
ἀπήλασεν
C
αὐτοὺς
A
ἀπὸ τοῦ βήματος
v17.
Act.c18_60
↖c18_59
A
Act.c18_61
P
ἐπιλαβόμενοι
C
Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον
cj
δὲ
S
πάντες
P
ἔτυπτον
A
ἔμπροσθεν τοῦ βήματος
Act.c18_62
↖c18_60
cj
καὶ
S
οὐδὲν τούτων
C
τῷ Γαλλίωνι
P
ἔμελεν
v18.
Act.c18_63
↖c18_62
S
cj
δὲ
Παῦλος
A
Act.c18_64
A
ἔτι
P
προσμείνας
A
ἡμέρας ἱκανὰς
A
τοῖς ἀδελφοῖς
A
Act.c18_65
P
ἀποταξάμενος
P
ἐξέπλει
A
εἰς τὴν Συρίαν
 
Act.c18_66
cj
καὶ
A
σὺν αὐτῷ
S
Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας
A
Act.c18_67
P
κειράμενος
A
ἐν Κεγχρεαῖς
C
τὴν κεφαλήν
Act.c18_68
↖c18_63
P
εἶχεν
cj
γὰρ
C
εὐχήν
v19.
Act.c18_69
↖c18_63
P
κατήντησαν
cj
δὲ
A
εἰς ἔφεσον
Act.c18_70
↖c18_69
C
κἀκείνους
P
κατέλιπεν
A
αὐτοῦ
Act.c18_71
↖c18_70
S
αὐτὸς
cj
δὲ
A
Act.c18_72
P
εἰσελθὼν
C
εἰς τὴν συναγωγὴν
P
διελέξατο
C
τοῖς Ἰουδαίοις
v20.
Act.c18_73
↙c18_75
P
ἐρωτώντων
cj
δὲ
S
αὐτῶν
C
Act.c18_74
A
ἐπὶ πλείονα χρόνον
P
μεῖναι
Act.c18_75
↖c18_71
A
οὐκ
P
ἐπένευσεν
v21.
Act.c18_76
↖c18_75
cj
ἀλλὰ
A
Act.c18_77
P
ἀποταξάμενος
Act.c18_78
cj
καὶ
P
εἰπών
Act.c18_79
A
πάλιν
P
ἀνακάμψω
A
πρὸς ὑμᾶς
Act.c18_80
S
τοῦ θεοῦ
P
θέλοντος
P
ἀνήχθη
A
ἀπὸ τῆς Ἐφέσου
v22.
Act.c18_81
↖c18_76
cj
καὶ
A
Act.c18_82
P
κατελθὼν
A
εἰς Καισάρειαν
A
Act.c18_83
P
ἀναβὰς
Act.c18_84
cj
καὶ
P
ἀσπασάμενος
C
τὴν ἐκκλησίαν
P
κατέβη
A
εἰς Ἀντιόχειαν
v23.
Act.c18_85
↖c18_81
cj
καὶ
A
Act.c18_86
P
ποιήσας
A
χρόνον τινὰ
P
ἐξῆλθεν
A
Act.c18_87
P
διερχόμενος
A
καθεξῆς
A
τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν
A
Act.c18_88
P
ἐπιστηρίζων
C
πάντας τοὺς μαθητάς
v24.
Act.c18_89
↖c18_85
S
Ἰουδαῖος
cj
δέ
τις Ἀπολλῶς ὀνόματι Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει ἀνὴρ λόγιος
P
κατήντησεν
A
εἰς ἔφεσον
A
Act.c18_90
C
δυνατὸς
P
ὢν
A
ἐν ταῖς γραφαῖς
v25.
Act.c18_91
↖c18_89
S
οὗτος
P
ἦν
C
Act.c18_92
P
κατηχημένος
C
τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου
Act.c18_93
↖c18_91
cj
καὶ
A
Act.c18_94
P
ζέων
A
τῷ πνεύματι
P
ἐλάλει
Act.c18_95
↖c18_93
cj
καὶ
P
ἐδίδασκεν
A
ἀκριβῶς
C
τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ
A
Act.c18_96
P
ἐπιστάμενος
A
μόνον
C
τὸ βάπτισμα Ἰωάννου
v26.
Act.c18_97
↖c18_95
S
οὗτός
cj
τε
P
ἤρξατο
C
Act.c18_98
P
παρρησιάζεσθαι
A
ἐν τῇ συναγωγῇ
Act.c18_99
↖c18_97
A
Act.c18_100
P
ἀκούσαντες
C
αὐτοῦ
cj
δὲ
S
Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας
P
προσελάβοντο
C
αὐτὸν
Act.c18_101
↖c18_99
cj
καὶ
A
ἀκριβέστερον
C
αὐτῷ
P
ἐξέθεντο
C
τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
v27.
Act.c18_102
↙c18_104
P
βουλομένου
cj
δὲ
S
αὐτοῦ
C
Act.c18_103
P
διελθεῖν
A
εἰς τὴν Ἀχαΐαν
Act.c18_104
↖c18_101
A
Act.c18_105
P
προτρεψάμενοι
S
οἱ ἀδελφοὶ
P
ἔγραψαν
C
τοῖς μαθηταῖς
C
Act.c18_106
P
ἀποδέξασθαι
C
αὐτόν
Act.c18_107
↖c18_104
S
ὃς
A
Act.c18_108
P
παραγενόμενος
P
συνεβάλετο
A
πολὺ
C
Act.c18_109
P
τοῖς πεπιστευκόσιν
A
διὰ τῆς χάριτος
v28.
Act.c18_110
↖c18_107
A
εὐτόνως
cj
γὰρ
C
τοῖς Ἰουδαίοις
P
διακατηλέγχετο
A
δημοσίᾳ
A
Act.c18_111
P
ἐπιδεικνὺς
A
διὰ τῶν γραφῶν
C
Act.c18_112
P
εἶναι
C
τὸν Χριστὸν
S
Ἰησοῦν
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***