OpenText.org Clause Annotation of Acts 17
v1.
Act.c17_1
A
Act.c17_2
P
διοδεύσαντες
A
τὴν Ἀμφίπολιν καὶ τὴν Ἀπολλωνίαν
cj
δὲ
P
ἦλθον
A
εἰς Θεσσαλονίκην
Act.c17_3
↖c17_1
cj
ὅπου
P
ἦν
S
συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων
v2.
Act.c17_4
↖c17_1
A
κατὰ
cj
δὲ
τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ
P
εἰσῆλθεν
A
πρὸς αὐτοὺς
Act.c17_5
↖c17_4
cj
καὶ
A
ἐπὶ σάββατα τρία
P
διελέξατο
C
αὐτοῖς
A
ἀπὸ τῶν γραφῶν
A
Act.c17_6
P
διανοίγων
Act.c17_7
cj
καὶ
P
παρατιθέμενος
Act.c17_8
cj
ὅτι
S
Act.c17_9
S
τὸν Χριστὸν
P
παθεῖν
P
ἔδει
Act.c17_10
cj
καὶ
P
ἀναστῆναι
A
ἐκ νεκρῶν
Act.c17_11
↖c17_5
cj
καὶ
cj
ὅτι
S
οὗτός
P
ἐστιν
C
Χριστός
Act.c17_12
↖c17_11
S
Ἰησοῦς
Act.c17_13
C
ὃν
S
ἐγὼ
P
καταγγέλλω
C
ὑμῖν
v4.
Act.c17_14
↖c17_5
cj
καί
S
τινες ἐξ αὐτῶν
P
ἐπείσθησαν
Act.c17_15
↖c17_14
cj
καὶ
P
προσεκληρώθησαν
C
τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ
S
τῶν τε
Act.c17_16
P
σεβομένων
Ἕλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι
v5.
Act.c17_17
↖c17_15
A
Act.c17_18
P
ζηλώσαντες
cj
δὲ
S
οἱ Ἰουδαῖοι
Act.c17_19
cj
καὶ
P
προσλαβόμενοι
C
τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς
Act.c17_20
cj
καὶ
P
ὀχλοποιήσαντες
P
ἐθορύβουν
C
τὴν πόλιν
Act.c17_21
↖c17_17
cj
καὶ
A
Act.c17_22
P
ἐπιστάντες
C
τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος
P
ἐζήτουν
C
Act.c17_23
C
αὐτοὺς
P
προαγαγεῖν
A
εἰς τὸν δῆμον
v6.
Act.c17_24
↖c17_21
A
Act.c17_25
A
μὴ
P
εὑρόντες
C
αὐτοὺς
cj
δὲ
P
ἔσυρον
C
Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς
A
ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας
A
Act.c17_26
P
βοῶντες
Act.c17_27
↖c17_24
cj
ὅτι
C
Act.c17_28
P
οἱ
C
τὴν οἰκουμένην
ἀναστατώσαντες
S
οὗτοι
Act.c17_29
↖c17_27
cj
καὶ
A
ἐνθάδε
P
πάρεισιν
v7.
Act.c17_30
↖c17_29
A
οὓς
P
ὑποδέδεκται
S
Ἰάσων
Act.c17_31
↖c17_29
cj
καὶ
S
οὗτοι πάντες
A
ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος
P
πράσσουσι
A
Act.c17_32
C
Act.c17_33
C
βασιλέα
S
ἕτερον
P
εἶναι
Ἰησοῦν
P
λέγοντες
v8.
Act.c17_34
↖c17_24
P
ἐτάραξαν
cj
δὲ
C
τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας
A
Act.c17_35
P
ἀκούοντας
C
ταῦτα
v9.
Act.c17_36
↖c17_34
cj
καὶ
A
Act.c17_37
P
λαβόντες
C
τὸ ἱκανὸν
A
παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν
P
ἀπέλυσαν
C
αὐτούς
v10.
Act.c17_38
↖c17_36
S
οἱ
cj
δὲ
ἀδελφοὶ
A
εὐθέως
A
διὰ νυκτὸς
P
ἐξέπεμψαν
C
τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν
A
εἰς Βέροιαν
Act.c17_39
↖c17_38
S
οἵτινες
A
Act.c17_40
P
παραγενόμενοι
A
εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων
P
ἀπῄεσαν
v11.
Act.c17_41
↖c17_38
S
οὗτοι
cj
δὲ
P
ἦσαν
C
εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ
Act.c17_42
↖c17_41
S
οἵτινες
P
ἐδέξαντο
C
τὸν λόγον
A
μετὰ πάσης προθυμίας
A
Act.c17_43
A
καθ᾽ ἡμέραν
P
ἀνακρίνοντες
C
τὰς γραφὰς
Act.c17_44
cj
εἰ
P
ἔχοι
S
ταῦτα
A
οὕτως
v12.
Act.c17_45
↖c17_41
S
πολλοὶ
cj
μὲν
cj
οὖν
ἐξ αὐτῶν
P
ἐπίστευσαν
Act.c17_46
↖c17_45
cj
καὶ
S
τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι
v13.
Act.c17_47
↙c17_49
cj
ὡς
cj
δὲ
P
ἔγνωσαν
S
οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι
Act.c17_48
↖c17_47
cj
ὅτι
cj
καὶ
A
ἐν τῇ Βεροίᾳ
P
κατηγγέλη
A
ὑπὸ τοῦ Παύλου
S
λόγος τοῦ θεοῦ
Act.c17_49
↖c17_46
P
ἦλθον
A
κἀκεῖ
A
Act.c17_50
P
σαλεύοντες
Act.c17_51
cj
καὶ
P
ταράσσοντες
C
τοὺς ὄχλους
v14.
Act.c17_52
↖c17_49
A
εὐθέως
cj
δὲ
A
τότε
C
τὸν Παῦλον
P
ἐξαπέστειλαν
S
οἱ ἀδελφοὶ
A
Act.c17_53
P
πορεύεσθαι
A
ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν
Act.c17_54
↖c17_52
P
ὑπέμεινάν
cj
τε
S
τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος
A
ἐκεῖ
v15.
Act.c17_55
↖c17_54
S
Act.c17_56
P
οἱ καθιστάνοντες
C
τὸν Παῦλον
cj
δὲ
P
ἤγαγον
A
ἕως Ἀθηνῶν
Act.c17_57
↖c17_55
cj
καὶ
A
Act.c17_58
P
λαβόντες
C
ἐντολὴν
A
πρὸς τὸν Σιλᾶν καὶ τὸν Τιμόθεον
Act.c17_59
cj
ἵνα
A
ὡς τάχιστα
P
ἔλθωσιν
A
πρὸς αὐτὸν
P
ἐξῄεσαν
v16.
Act.c17_60
↙c17_61
A
ἐν
cj
δὲ
ταῖς Ἀθήναις
P
ἐκδεχομένου
C
αὐτοὺς
S
τοῦ Παύλου
Act.c17_61
↖c17_57
P
παρωξύνετο
S
τὸ πνεῦμα αὐτοῦ
A
ἐν αὐτῷ
Act.c17_62
↖c17_61
P
θεωροῦντος
C
Act.c17_63
C
κατείδωλον
P
οὖσαν
τὴν πόλιν
v17.
Act.c17_64
↖c17_61
P
διελέγετο
cj
μὲν
cj
οὖν
A
ἐν τῇ συναγωγῇ
C
τοῖς Ἰουδαίοις καὶ
Act.c17_65
P
τοῖς σεβομένοις
Act.c17_66
↖c17_64
cj
καὶ
A
ἐν τῇ ἀγορᾷ
A
κατὰ πᾶσαν ἡμέραν
A
Act.c17_67
P
πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας
v18.
Act.c17_68
↖c17_66
S
τινὲς
cj
δὲ
cj
καὶ
τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στοϊκῶν φιλοσόφων
P
συνέβαλλον
C
αὐτῷ
Act.c17_69
↖c17_68
cj
καί
S
τινες
P
ἔλεγον
Act.c17_70
↖c17_69
C
Act.c17_71
C
τί
P
λέγειν
A
ἂν
P
θέλοι
S
σπερμολόγος οὗτος
Act.c17_72
↖c17_69
S
οἱ
cj
δέ
C
Act.c17_73
C
ξένων δαιμονίων καταγγελεὺς
P
εἶναι
P
δοκεῖ
Act.c17_74
↖c17_72
cj
ὅτι
C
τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν
P
εὐηγγελίζετο
v19.
Act.c17_75
↖c17_72
A
Act.c17_76
P
ἐπιλαβόμενοί
C
αὐτοῦ
cj
τε
A
ἐπὶ τὸν ἄρειον Πάγον
P
ἤγαγον
A
Act.c17_77
P
λέγοντες
Act.c17_78
↖c17_75
P
δυνάμεθα
C
Act.c17_79
P
γνῶναι
C
Act.c17_80
C
τίς
S
καινὴ αὕτη
Act.c17_81
A
ὑπὸ σοῦ
P
λαλουμένη
διδαχή
v20.
Act.c17_82
↖c17_75
C
Act.c17_83
P
ξενίζοντα
cj
γάρ
τινα
P
εἰσφέρεις
A
εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν
Act.c17_84
↖c17_82
P
βουλόμεθα
cj
οὖν
C
Act.c17_85
P
γνῶναι
C
Act.c17_86
C
Act.c17_87
C
τίνα
P
εἶναι
P
θέλει
S
ταῦτα
v21.
Act.c17_88
↖c17_84
S
Ἀθηναῖοι
cj
δὲ
πάντες καὶ οἱ
Act.c17_89
P
ἐπιδημοῦντες
ξένοι
A
εἰς οὐδὲν ἕτερον
P
ηὐκαίρουν
A
Act.c17_90
cj
P
λέγειν
C
τι
Act.c17_91
cj
P
ἀκούειν
C
τι καινότερον
v22.
Act.c17_92
↖c17_88
A
Act.c17_93
P
σταθεὶς
A
ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Ἀάγου
cj
δὲ
S
Παῦλος
P
ἔφη
Act.c17_94
↖c17_92
add
ἄνδρες Ἀθηναῖοι
A
κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρου
C
ὑμᾶς
P
θεωρῶ
v23.
Act.c17_95
↖c17_94
A
Act.c17_96
P
διερχόμενος
cj
γὰρ
Act.c17_97
cj
καὶ
P
ἀναθεωρῶν
C
τὰ σεβάσματα ὑμῶν
P
εὗρον
cj
καὶ
C
βωμὸν
Act.c17_98
↖c17_95
A
ἐν
P
ἐπεγέγραπτο
Act.c17_99
↖c17_98
C
ἀγνώστῳ θεῷ
Act.c17_100
↖c17_95
C
cj
οὖν
A
Act.c17_101
P
ἀγνοοῦντες
P
εὐσεβεῖτε
Act.c17_102
↖c17_100
C
τοῦτο
S
ἐγὼ
P
καταγγέλλω
C
ὑμῖν
v24.
Act.c17_103
↖c17_102
S
θεὸς
Act.c17_104
P
ποιήσας
C
τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ
Act.c17_105
↖c17_103
S
οὗτος
A
Act.c17_106
C
οὐρανοῦ καὶ γῆς
P
ὑπάρχων
κύριος
A
οὐκ
A
ἐν χειροποιήτοις ναοῖς
P
κατοικεῖ
v25.
Act.c17_107
↖c17_105
A
οὐδὲ
A
ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων
P
θεραπεύεται
A
Act.c17_108
P
προσδεόμενός
C
τινος
A
Act.c17_109
S
αὐτὸς
P
διδοὺς
C
πᾶσι
C
ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα
v26.
Act.c17_110
↖c17_107
P
ἐποίησέν
cj
τε
A
ἐξ ἑνὸς
C
πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων
A
Act.c17_111
P
κατοικεῖν
A
ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς
A
Act.c17_112
P
ὁρίσας
C
Act.c17_113
P
προστεταγμένους
καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν
A
Act.c17_114
P
ζητεῖν
C
τὸν θεὸν
Act.c17_115
↖c17_110
cj
εἰ
cj
ἄρα
A
γε
P
ψηλαφήσειαν
C
αὐτὸν
Act.c17_116
↖c17_115
cj
καὶ
P
εὕροιεν
A
Act.c17_117
A
καί
A
γε
A
οὐ
C
μακρὰν
A
ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν
P
ὑπάρχοντα
v28.
Act.c17_118
↖c17_110
A
ἐν αὐτῷ
cj
γὰρ
P
ζῶμεν
Act.c17_119
↖c17_118
cj
καὶ
P
κινούμεθα
Act.c17_120
↖c17_119
cj
καὶ
P
ἐσμέν
Act.c17_121
↖c17_120
cj
ὡς
cj
καί
S
τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν
P
εἰρήκασιν
Act.c17_122
↖c17_121
C
τοῦ
cj
γὰρ
cj
καὶ
γένος
P
ἐσμέν
v29.
Act.c17_123
↖c17_120
A
Act.c17_124
C
γένος
P
ὑπάρχοντες
τοῦ θεοῦ
cj
οὖν
A
οὐκ
P
ὀφείλομεν
C
Act.c17_125
P
νομίζειν
C
Act.c17_126
C
χρυσῷ ἀργύρῳ λίθῳ χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου
S
τὸ θεῖον
P
εἶναι
ὅμοιον
v30.
Act.c17_127
↖c17_123
A
Act.c17_128
C
τοὺς χρόνους τῆς ἀγνοίας
P
ὑπεριδὼν
cj
μὲν
cj
οὖν
S
θεὸς
A
τὰ νῦν
P
παραγγέλλει
C
τοῖς ἀνθρώποις
C
Act.c17_129
S
πάντας
P
μετανοεῖν
A
πανταχοῦ
v31.
Act.c17_130
↖c17_127
cj
καθότι
P
ἔστησεν
C
ἡμέραν
Act.c17_131
C
Act.c17_132
A
ἐν
P
κρίνειν
C
τὴν οἰκουμένην
A
ἐν δικαιοσύνῃ
A
ἐν ἀνδρὶ
Act.c17_133
C
P
ὥρισεν
P
μέλλει
A
Act.c17_134
C
πίστιν
P
παρασχὼν
C
πᾶσιν
A
Act.c17_135
P
ἀναστήσας
C
αὐτὸν
A
ἐκ νεκρῶν
v32.
Act.c17_136
↖c17_92
A
Act.c17_137
P
ἀκούσαντες
C
ἀνάστασιν νεκρῶν
cj
δὲ
S
οἱ
cj
μὲν
P
ἐχλεύαζον
Act.c17_138
↖c17_136
S
οἱ
cj
δὲ
P
εἶπαν
Act.c17_139
↖c17_138
P
ἀκουσόμεθά
C
σου
A
περὶ τούτου
cj
καὶ
A
πάλιν
v33.
Act.c17_140
↖c17_138
A
οὕτως
S
Παῦλος
P
ἐξῆλθεν
A
ἐκ μέσου αὐτῶν
v34.
Act.c17_141
↖c17_140
S
τινὲς
cj
δὲ
ἄνδρες
A
Act.c17_142
P
κολληθέντες
C
αὐτῷ
P
ἐπίστευσαν
Act.c17_143
↖c17_141
A
ἐν οἷς
cj
καὶ
S
Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***