OpenText.org Clause Annotation of Acts 16
v1.
Act.c16_1
P
κατήντησεν
cj
δὲ
cj
καὶ
A
εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν
Act.c16_2
↖c16_1
cj
καὶ
P
ἰδοὺ
Act.c16_3
↖c16_2
S
μαθητής τις
P
ἦν
A
ἐκεῖ
ὀνόματι Τιμόθεος υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς
Act.c16_4
↖c16_3
S
πατρὸς
cj
δὲ
C
Ἕλληνος
v2.
Act.c16_5
↖c16_3
S
ὃς
P
ἐμαρτυρεῖτο
A
ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν
v3.
Act.c16_6
↖c16_3
C
Act.c16_7
S
τοῦτον
A
σὺν αὐτῷ
P
ἐξελθεῖν
P
ἠθέλησεν
S
Παῦλος
Act.c16_8
↖c16_6
cj
καὶ
A
Act.c16_9
P
λαβὼν
P
περιέτεμεν
C
αὐτὸν
A
διὰ τοὺς Ἰουδαίους
Act.c16_10
P
τοὺς ὄντας
A
ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις
Act.c16_11
↖c16_8
P
ᾔδεισαν
cj
γὰρ
S
ἅπαντες
Act.c16_12
↖c16_11
cj
ὅτι
C
Ἕλλην
S
πατὴρ αὐτοῦ
P
ὑπῆρχεν
v4.
Act.c16_13
↙c16_14
cj
ὡς
cj
δὲ
P
διεπορεύοντο
A
τὰς πόλεις
Act.c16_14
↖c16_11
P
παρεδίδοσαν
C
αὐτοῖς
C
Act.c16_15
P
φυλάσσειν
C
τὰ δόγματα
Act.c16_16
P
τὰ κεκριμένα
A
ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις
v5.
Act.c16_17
↖c16_14
S
αἱ
cj
μὲν
cj
οὖν
ἐκκλησίαι
P
ἐστερεοῦντο
A
τῇ πίστει
Act.c16_18
↖c16_17
cj
καὶ
P
ἐπερίσσευον
A
τῷ ἀριθμῷ
A
καθ᾽ ἡμέραν
v6.
Act.c16_19
↖c16_18
P
διῆλθον
cj
δὲ
A
τὴν φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν
A
Act.c16_20
P
κωλυθέντες
A
ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος
C
Act.c16_21
P
λαλῆσαι
C
τὸν λόγον
A
ἐν τῇ Ἀσίᾳ
v7.
Act.c16_22
↖c16_19
A
Act.c16_23
P
ἐλθόντες
A
κατὰ τὴν Μυσίαν
cj
δὲ
P
ἐπείραζον
C
Act.c16_24
A
εἰς τὴν Βιθυνίαν
P
πορευθῆναι
Act.c16_25
↖c16_22
cj
καὶ
A
οὐκ
P
εἴασεν
C
αὐτοὺς
S
τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ
v8.
Act.c16_26
↖c16_25
A
Act.c16_27
P
παρελθόντες
A
τὴν Μυσίαν
cj
δὲ
P
κατέβησαν
A
εἰς Τρῳάδα
v9.
Act.c16_28
↖c16_26
cj
καὶ
S
ὅραμα
A
διὰ τῆς νυκτὸς
C
τῷ Παύλῳ
P
ὤφθη
Act.c16_29
↖c16_28
S
ἀνὴρ Μακεδών τις
P
ἦν
C
Act.c16_30
P
ἑστὼς
Act.c16_31
cj
καὶ
P
παρακαλῶν
C
αὐτὸν
Act.c16_32
cj
καὶ
P
λέγων
Act.c16_33
↖c16_29
A
Act.c16_34
P
διαβὰς
A
εἰς Μακεδονίαν
P
βοήθησον
C
ἡμῖν
v10.
Act.c16_35
↙c16_36
cj
ὡς
cj
δὲ
C
τὸ ὅραμα
P
εἶδεν
Act.c16_36
↖c16_28
A
εὐθέως
P
ἐζητήσαμεν
C
Act.c16_37
P
ἐξελθεῖν
A
εἰς Μακεδονίαν
A
Act.c16_38
P
συμβιβάζοντες
Act.c16_39
↖c16_36
cj
ὅτι
P
προσκέκληται
C
ἡμᾶς
S
θεὸς
C
Act.c16_40
P
εὐαγγελίσασθαι
C
αὐτούς
v11.
Act.c16_41
↖c16_36
A
Act.c16_42
P
ἀναχθέντες
A
ἀπὸ Τρῳάδος
cj
δὲ
P
εὐθυδρομήσαμεν
A
εἰς Σαμοθρᾴκην
Act.c16_43
↖c16_41
A
Act.c16_44
P
τῇ ἐπιούσῃ
cj
δὲ
A
εἰς Νέαν Πόλιν
v12.
Act.c16_45
↖c16_43
A
κἀκεῖθεν
A
εἰς Φιλίππους
Act.c16_46
↖c16_45
S
ἥτις
P
ἐστὶν
C
πρώτης μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις κολωνία
Act.c16_47
↖c16_45
P
ἦμεν
cj
δὲ
C
Act.c16_48
A
ἐν ταύτῃ τῇ πόλει
P
διατρίβοντες
A
ἡμέρας τινάς
v13.
Act.c16_49
↖c16_47
A
τῇ
cj
τε
ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
P
ἐξήλθομεν
A
ἔξω τῆς πύλης
A
παρὰ ποταμὸν
Act.c16_50
↖c16_49
C
Act.c16_51
A
οὗ
S
προσευχὴν
P
εἶναι
P
ἐνομίζομεν
Act.c16_52
↖c16_49
cj
καὶ
A
Act.c16_53
P
καθίσαντες
P
ἐλαλοῦμεν
C
ταῖς
Act.c16_54
P
συνελθούσαις
γυναιξίν
v14.
Act.c16_55
↖c16_52
cj
καί
S
τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία πορφυρόπωλις πόλεως θυατείρων
Act.c16_56
P
σεβομένη
C
τὸν θεόν
P
ἤκουεν
Act.c16_57
↖c16_55
C
ἧς
S
κύριος
P
διήνοιξεν
τὴν καρδίαν
A
Act.c16_58
P
προσέχειν
C
Act.c16_59
P
τοῖς λαλουμένοις
A
ὑπὸ τοῦ Παύλου
v15.
Act.c16_60
↙c16_62
cj
ὡς
cj
δὲ
P
ἐβαπτίσθη
Act.c16_61
↖c16_60
cj
καὶ
S
οἶκος αὐτῆς
Act.c16_62
↖c16_55
P
παρεκάλεσεν
A
Act.c16_63
P
λέγουσα
Act.c16_64
↙c16_66
cj
εἰ
P
κεκρίκατέ
C
με
C
Act.c16_65
C
πιστὴν τῷ κυρίῳ
P
εἶναι
Act.c16_66
↖c16_62
A
Act.c16_67
P
εἰσελθόντες
A
εἰς τὸν οἶκόν μου
P
μένετε
Act.c16_68
↖c16_62
cj
καὶ
P
παρεβιάσατο
C
ἡμᾶς
v16.
Act.c16_69
↖c16_68
P
ἐγένετο
cj
δὲ
 
Act.c16_70
P
πορευομένων
S
ἡμῶν
A
εἰς τὴν προσευχὴν
A
Act.c16_71
S
παιδίσκην τινὰ
Act.c16_72
P
ἔχουσαν
C
πνεῦμα πύθωνα
P
ὑπαντῆσαι
C
ἡμῖν
Act.c16_73
↖c16_69
S
ἥτις
C
ἐργασίαν πολλὴν
P
παρεῖχεν
C
τοῖς κυρίοις αὐτῆς
A
Act.c16_74
P
μαντευομένη
v17.
Act.c16_75
↖c16_69
S
αὕτη
A
Act.c16_76
P
κατακολουθοῦσα
C
τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν
P
ἔκραζεν
A
Act.c16_77
P
λέγουσα
Act.c16_78
↖c16_75
S
οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
C
δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου
P
εἰσίν
Act.c16_79
↖c16_78
S
οἵτινες
P
καταγγέλλουσιν
C
ὑμῖν
C
ὁδὸν σωτηρίας
v18.
Act.c16_80
↖c16_75
C
τοῦτο
cj
δὲ
P
ἐποίει
A
ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας
Act.c16_81
↖c16_80
A
Act.c16_82
P
διαπονηθεὶς
cj
δὲ
S
Παῦλος
Act.c16_83
cj
καὶ
P
ἐπιστρέψας
C
τῷ πνεύματι
P
εἶπεν
Act.c16_84
↖c16_81
P
παραγγέλλω
C
σοι
A
ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ
C
Act.c16_85
P
ἐξελθεῖν
A
ἀπ᾽ αὐτῆς
Act.c16_86
↖c16_81
cj
καὶ
P
ἐξῆλθεν
A
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
v19.
Act.c16_87
↖c16_86
A
Act.c16_88
P
ἰδόντες
cj
δὲ
S
οἱ κύριοι αὐτῆς
Act.c16_89
cj
ὅτι
P
ἐξῆλθεν
S
ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν
A
Act.c16_90
P
ἐπιλαβόμενοι
C
τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν
P
εἵλκυσαν
A
εἰς τὴν ἀγορὰν
A
ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας
v20.
Act.c16_91
↖c16_87
cj
καὶ
A
Act.c16_92
P
προσαγαγόντες
C
αὐτοὺς
C
τοῖς στρατηγοῖς
P
εἶπαν
Act.c16_93
↖c16_91
S
οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
P
ἐκταράσσουσιν
C
ἡμῶν τὴν πόλιν
A
Act.c16_94
C
Ἰουδαῖοι
P
ὑπάρχοντες
v21.
Act.c16_95
↖c16_93
cj
καὶ
P
καταγγέλλουσιν
C
ἔθη
Act.c16_96
S
Act.c16_97
C
P
παραδέχεσθαι
A
οὐκ
P
ἔξεστιν
C
ἡμῖν
Act.c16_98
A
οὐδὲ
S
Act.c16_99
P
ποιεῖν
A
Act.c16_100
C
Ῥωμαίοις
P
οὖσιν
v22.
Act.c16_101
↖c16_91
cj
καὶ
P
συνεπέστη
S
ὄχλος
A
κατ᾽ αὐτῶν
Act.c16_102
↖c16_101
cj
καὶ
S
οἱ στρατηγοὶ
A
Act.c16_103
P
περιρήξαντες
C
αὐτῶν τὰ ἱμάτια
P
ἐκέλευον
C
Act.c16_104
P
ῥαβδίζειν
v23.
Act.c16_105
↖c16_102
A
Act.c16_106
C
πολλάς
P
ἐπιθέντες
A
αὐτοῖς
πληγὰς
cj
τε
P
ἔβαλον
A
εἰς φυλακήν
A
Act.c16_107
P
παραγγείλαντες
C
τῷ δεσμοφύλακι
C
Act.c16_108
A
ἀσφαλῶς
P
τηρεῖν
C
αὐτούς
v24.
Act.c16_109
↖c16_105
S
ὃς
A
Act.c16_110
C
παραγγελίαν τοιαύτην
P
λαβὼν
P
ἔβαλεν
C
αὐτοὺς
A
εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν
Act.c16_111
↖c16_109
cj
καὶ
C
τοὺς πόδας
P
ἠσφαλίσατο
αὐτῶν
A
εἰς τὸ ξύλον
v25.
Act.c16_112
↖c16_105
A
κατὰ
cj
δὲ
τὸ μεσονύκτιον
S
Παῦλος καὶ Σιλᾶς
A
Act.c16_113
P
προσευχόμενοι
P
ὕμνουν
C
τὸν θεόν
Act.c16_114
↖c16_112
P
ἐπηκροῶντο
cj
δὲ
C
αὐτῶν
S
οἱ δέσμιοι
v26.
Act.c16_115
↖c16_114
A
ἄφνω
cj
δὲ
S
σεισμὸς
P
ἐγένετο
μέγας
Act.c16_116
↖c16_115
cj
ὥστε
P
σαλευθῆναι
S
τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου
Act.c16_117
↖c16_115
P
ἠνεῴχθησαν
cj
δὲ
A
παραχρῆμα
S
αἱ θύραι πᾶσαι
Act.c16_118
↖c16_117
cj
καὶ
S
πάντων τὰ δεσμὰ
P
ἀνέθη
v27.
Act.c16_119
↖c16_118
A
Act.c16_120
C
ἔξυπνος
P
γενόμενος
cj
δὲ
S
δεσμοφύλαξ
Act.c16_121
cj
καὶ
P
ἰδὼν
C
Act.c16_122
P
ἀνεῳγμένας
τὰς θύρας τῆς φυλακῆς
A
Act.c16_123
P
σπασάμενος
C
τὴν μάχαιραν
P
ἤμελλεν
C
Act.c16_124
C
ἑαυτὸν
P
ἀναιρεῖν
A
Act.c16_125
P
νομίζων
C
Act.c16_126
P
ἐκπεφευγέναι
S
τοὺς δεσμίους
v28.
Act.c16_127
↖c16_119
P
ἐφώνησεν
cj
δὲ
A
μεγάλῃ φωνῇ
S
Παῦλος
A
Act.c16_128
P
λέγων
Act.c16_129
↖c16_127
C
μηδὲν
P
πράξῃς
C
σεαυτῷ
κακόν
Act.c16_130
↖c16_129
S
ἅπαντες
cj
γάρ
P
ἐσμεν
A
ἐνθάδε
v29.
Act.c16_131
↖c16_127
A
Act.c16_132
P
αἰτήσας
C
φῶτα
cj
δὲ
P
εἰσεπήδησεν
Act.c16_133
↖c16_131
cj
καὶ
A
Act.c16_134
C
ἔντρομος
P
γενόμενος
P
προσέπεσεν
C
τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ
v30.
Act.c16_135
↖c16_133
cj
καὶ
A
Act.c16_136
P
προαγαγὼν
C
αὐτοὺς
A
ἔξω
P
ἔφη
Act.c16_137
↖c16_135
add
κύριοι
S
Act.c16_138
C
τί
S
με
P
ποιεῖν
P
δεῖ
Act.c16_139
↖c16_137
cj
ἵνα
P
σωθῶ
v31.
Act.c16_140
↖c16_135
S
οἱ
cj
δὲ
P
εἶπαν
Act.c16_141
↖c16_140
P
πίστευσον
A
ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν
Act.c16_142
↖c16_141
cj
καὶ
P
σωθήσῃ
S
σὺ
Act.c16_143
↖c16_142
cj
καὶ
S
οἶκός σου
v32.
Act.c16_144
↖c16_140
cj
καὶ
P
ἐλάλησαν
C
αὐτῷ
C
τὸν λόγον τοῦ κυρίου
A
σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ
v33.
Act.c16_145
↖c16_144
cj
καὶ
A
Act.c16_146
P
παραλαβὼν
C
αὐτοὺς
A
ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς
P
ἔλουσεν
A
ἀπὸ τῶν πληγῶν
Act.c16_147
↖c16_145
cj
καὶ
P
ἐβαπτίσθη
S
αὐτὸς
Act.c16_148
↖c16_147
cj
καὶ
S
οἱ αὐτοῦ πάντες
A
παραχρῆμα
v34.
Act.c16_149
↖c16_148
A
Act.c16_150
P
ἀναγαγών
C
αὐτοὺς
A
εἰς τὸν οἶκον
cj
τε
P
παρέθηκεν
C
τράπεζαν
Act.c16_151
↖c16_149
cj
καὶ
P
ἠγαλλιάσατο
A
πανοικεὶ
A
Act.c16_152
P
πεπιστευκὼς
C
τῷ θεῷ
v35.
Act.c16_153
↙c16_154
S
ἡμέρας
cj
δὲ
P
γενομένης
Act.c16_154
↖c16_151
P
ἀπέστειλαν
S
οἱ στρατηγοὶ
C
τοὺς ῥαβδούχους
A
Act.c16_155
P
λέγοντες
Act.c16_156
↖c16_154
P
ἀπόλυσον
C
τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους
v36.
Act.c16_157
↖c16_154
P
ἀπήγγειλεν
cj
δὲ
S
δεσμοφύλαξ
C
τοὺς λόγους τούτους
A
πρὸς τὸν Παῦλον
Act.c16_158
↖c16_157
cj
ὅτι
P
ἀπέσταλκαν
S
οἱ στρατηγοὶ
Act.c16_159
↖c16_158
cj
ἵνα
P
ἀπολυθῆτε
Act.c16_160
↖c16_158
A
νῦν
cj
οὖν
A
Act.c16_161
P
ἐξελθόντες
P
πορεύεσθε
A
ἐν εἰρήνῃ
v37.
Act.c16_162
↖c16_157
S
cj
δὲ
Παῦλος
P
ἔφη
A
πρὸς αὐτούς
Act.c16_163
↖c16_162
A
Act.c16_164
P
δείραντες
C
ἡμᾶς
A
δημοσίᾳ
ἀκατακρίτους ἀνθρώπους
Act.c16_165
C
Ῥωμαίους
P
ὑπάρχοντας
P
ἔβαλαν
A
εἰς φυλακήν
Act.c16_166
↖c16_163
cj
καὶ
A
νῦν
A
λάθρᾳ
C
ἡμᾶς
P
ἐκβάλλουσιν
Act.c16_167
↖c16_166
A
οὐ
cj
γάρ
Act.c16_168
↖c16_167
cj
ἀλλὰ
A
Act.c16_169
P
ἐλθόντες
S
αὐτοὶ
C
ἡμᾶς
P
ἐξαγαγέτωσαν
v38.
Act.c16_170
↖c16_162
P
ἀπήγγειλαν
cj
δὲ
C
τοῖς στρατηγοῖς
S
οἱ ῥαβδοῦχοι
C
τὰ ῥήματα ταῦτα
Act.c16_171
↖c16_170
P
ἐφοβήθησαν
cj
δὲ
A
Act.c16_172
P
ἀκούσαντες
Act.c16_173
cj
ὅτι
C
Ῥωμαῖοί
P
εἰσιν
v39.
Act.c16_174
↖c16_171
cj
καὶ
A
Act.c16_175
P
ἐλθόντες
P
παρεκάλεσαν
C
αὐτούς
Act.c16_176
↖c16_174
cj
καὶ
A
Act.c16_177
P
ἐξαγαγόντες
P
ἠρώτων
C
Act.c16_178
P
ἀπελθεῖν
A
ἀπὸ τῆς πόλεως
v40.
Act.c16_179
↖c16_176
A
Act.c16_180
P
ἐξελθόντες
A
ἀπὸ τῆς φυλακῆς
cj
δὲ
P
εἰσῆλθον
A
πρὸς τὴν Λυδίαν
Act.c16_181
↖c16_179
cj
καὶ
A
Act.c16_182
P
ἰδόντες
P
παρεκάλεσαν
C
τοὺς ἀδελφοὺς
Act.c16_183
↖c16_181
cj
καὶ
P
ἐξῆλθαν
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***