OpenText.org Clause Annotation of Acts 15
v1.
Act.c15_1
cj
καί
S
τινες
A
Act.c15_2
P
κατελθόντες
A
ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
P
ἐδίδασκον
C
τοὺς ἀδελφοὺς
Act.c15_3
↙c15_4
cj
ὅτι
cj
ἐὰν
A
μὴ
P
περιτμηθῆτε
A
τῷ ἔθει τῷ Μωψσέως
Act.c15_4
↖c15_1
A
οὐ
P
δύνασθε
C
Act.c15_5
P
σωθῆναι
v2.
Act.c15_6
↙c15_7
P
γενομένης
cj
δὲ
S
στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης
A
τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ
A
πρὸς αὐτοὺς
Act.c15_7
↖c15_1
P
ἔταξαν
C
Act.c15_8
P
ἀναβαίνειν
S
Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν
A
πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους
A
εἰς Ἱερουσαλὴμ
A
περὶ τοῦ ζητήματος τούτου
v3.
Act.c15_9
↖c15_7
S
οἱ
cj
μὲν
cj
οὖν
A
Act.c15_10
P
προπεμφθέντες
A
ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας
P
διήρχοντο
A
τήν τε φοινίκην καὶ Σαμάρειαν
A
Act.c15_11
P
ἐκδιηγούμενοι
C
τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν
Act.c15_12
↖c15_9
cj
καὶ
P
ἐποίουν
C
χαρὰν μεγάλην
C
πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς
v4.
Act.c15_13
↖c15_12
A
Act.c15_14
P
παραγενόμενοι
A
εἰς Ἱερουσαλὴμ
cj
δὲ
P
παρεδέχθησαν
A
ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων
Act.c15_15
↖c15_13
P
ἀνήγγειλάν
cj
τε
C
Act.c15_16
C
ὅσα
S
θεὸς
P
ἐποίησεν
A
μετ᾽ αὐτῶν
v5.
Act.c15_17
↖c15_15
P
ἐξανέστησαν
cj
δέ
S
τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων
Act.c15_18
P
πεπιστευκότες
A
Act.c15_19
P
λέγοντες
Act.c15_20
↖c15_17
cj
ὅτι
P
δεῖ
S
Act.c15_21
P
περιτέμνειν
C
αὐτοὺς
Act.c15_22
P
παραγγέλλειν
cj
τε
C
Act.c15_23
P
τηρεῖν
C
τὸν νόμον Μωψσέως
v6.
Act.c15_24
↖c15_17
P
συνήχθησάν
cj
τε
S
οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι
A
Act.c15_25
P
ἰδεῖν
A
περὶ τοῦ λόγου τούτου
v7.
Act.c15_26
↙c15_27
S
πολλῆς
cj
δὲ
ζητήσεως
P
γενομένης
Act.c15_27
↖c15_24
A
Act.c15_28
P
ἀναστὰς
S
Πέτρος
P
εἶπεν
A
πρὸς αὐτούς
Act.c15_29
↖c15_27
add
ἄνδρες ἀδελφοί
S
ὑμεῖς
P
ἐπίστασθε
Act.c15_30
↖c15_29
cj
ὅτι
A
ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν
P
ἐξελέξατο
S
θεὸς
C
Act.c15_31
A
διὰ τοῦ στόματός μου
P
ἀκοῦσαι
S
τὰ ἔθνη
C
τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου
Act.c15_32
cj
καὶ
P
πιστεῦσαι
v8.
Act.c15_33
↖c15_29
cj
καὶ
S
καρδιογνώστης θεὸς
P
ἐμαρτύρησεν
C
αὐτοῖς
A
Act.c15_34
P
δοὺς
C
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
Act.c15_35
↖c15_33
cj
καθὼς
cj
καὶ
C
ἡμῖν
v9.
Act.c15_36
↖c15_33
cj
καὶ
C
οὐθὲν
P
διέκρινεν
A
μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν
A
Act.c15_37
A
τῇ πίστει
P
καθαρίσας
C
τὰς καρδίας αὐτῶν
v10.
Act.c15_38
↖c15_36
A
νῦν
cj
οὖν
A
τί
P
πειράζετε
C
τὸν θεόν
A
Act.c15_39
P
ἐπιθεῖναι
C
ζυγὸν
A
ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν
Act.c15_40
↖c15_38
C
Act.c15_41
C
ὃν
P
βαστάσαι
A
οὔτε
S
οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς
P
ἰσχύσαμεν
v11.
Act.c15_42
↖c15_38
cj
ἀλλὰ
A
διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
P
πιστεύομεν
A
Act.c15_43
P
σωθῆναι
Act.c15_44
↖c15_42
A
καθ᾽ ὃν τρόπον
S
κἀκεῖνοι
v12.
Act.c15_45
↖c15_27
P
ἐσίγησεν
cj
δὲ
S
πᾶν τὸ πλῆθος
Act.c15_46
↖c15_45
cj
καὶ
P
ἤκουον
C
Βαρναβᾶ καὶ Παύλου
Act.c15_47
P
ἐξηγουμένων
C
Act.c15_48
C
ὅσα
P
ἐποίησεν
S
θεὸς
A
ἐν τοῖς ἔθνεσιν
A
δι᾽ αὐτῶν
σημεῖα καὶ τέρατα
v13.
Act.c15_49
↖c15_46
A
Act.c15_50
P
μετὰ τὸ σιγῆσαι
S
αὐτοὺς
cj
δὲ
P
ἀπεκρίθη
S
Ἰάκωβος
A
Act.c15_51
P
λέγων
Act.c15_52
↖c15_49
add
ἄνδρες ἀδελφοί
P
ἀκούσατέ
C
μου
v14.
Act.c15_53
↖c15_52
S
συμεὼν
P
ἐξηγήσατο
Act.c15_54
↖c15_53
cj
καθὼς
A
πρῶτον
S
θεὸς
P
ἐπεσκέψατο
A
Act.c15_55
P
λαβεῖν
A
ἐξ ἐθνῶν
C
λαὸν
C
τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
v15.
Act.c15_56
↖c15_53
cj
καὶ
A
τούτῳ
P
συμφωνοῦσιν
S
οἱ λόγοι τῶν προφητῶν
Act.c15_57
↖c15_56
cj
καθὼς
P
γέγραπται
v16.
Act.c15_58
↙c15_67
A
μετὰ ταῦτα
P
ἀναστρέψω
Act.c15_59
↖c15_58
cj
καὶ
P
ἀνοικοδομήσω
C
τὴν σκηνὴν Δαυὶδ
Act.c15_60
P
τὴν πεπτωκυῖαν
Act.c15_61
↖c15_59
cj
καὶ
C
Act.c15_62
P
τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς
P
ἀνοικοδομήσω
Act.c15_63
↖c15_61
cj
καὶ
P
ἀνορθώσω
C
αὐτήν
v17.
Act.c15_64
↖c15_63
cj
ὅπως
A
ἂν
P
ἐκζητήσωσιν
S
οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων
C
τὸν κύριον
Act.c15_65
↖c15_64
cj
καὶ
S
πάντα τὰ ἔθνη
Act.c15_66
A
ἐφ᾽ οὓς
P
ἐπικέκληται
S
τὸ ὄνομά μου
A
ἐπ᾽ αὐτούς
Act.c15_67
↖c15_57
P
λέγει
S
κύριος
Act.c15_68
P
ποιῶν
C
ταῦτα
C
γνωστὰ
A
ἀπ᾽ αἰῶνος
v19.
Act.c15_69
↖c15_56
cj
διὸ
S
ἐγὼ
P
κρίνω
C
Act.c15_70
A
μὴ
P
παρενοχλεῖν
C
Act.c15_71
P
τοῖς
A
ἀπὸ τῶν ἐθνῶν
ἐπιστρέφουσιν
A
ἐπὶ τὸν θεόν
Act.c15_72
cj
ἀλλὰ
P
ἐπιστεῖλαι
C
αὐτοῖς
C
Act.c15_73
P
τοῦ ἀπέχεσθαι
C
τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος
v21.
Act.c15_74
↖c15_69
S
Μωψσῆς
cj
γὰρ
A
ἐκ γενεῶν ἀρχαίων
A
κατὰ πόλιν
C
Act.c15_75
P
τοὺς κηρύσσοντας
C
αὐτὸν
P
ἔχει
A
Act.c15_76
A
ἐν ταῖς συναγωγαῖς
A
κατὰ πᾶν σάββατον
P
ἀναγινωσκόμενος
v22.
Act.c15_77
↖c15_49
A
τότε
P
ἔδοξε
C
τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις
A
σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ
S
Act.c15_78
A
Act.c15_79
P
ἐκλεξαμένους
C
ἄνδρας ἐξ αὐτῶν
P
πέμψαι
A
εἰς Ἀντιόχειαν
A
σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρναβᾷ
Ἰούδαν
Act.c15_80
P
τὸν καλούμενον
C
Βαρσαββᾶν
καὶ Σιλᾶν ἄνδρας
Act.c15_81
P
ἡγουμένους
A
ἐν τοῖς ἀδελφοῖς
A
Act.c15_82
P
γράψαντες
A
διὰ χειρὸς αὐτῶν
Act.c15_83
↖c15_77
S
οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ
C
τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν
Act.c15_84
↖c15_83
P
χαίρειν
v24.
Act.c15_85
↙c15_90
cj
ἐπειδὴ
P
ἠκούσαμεν
Act.c15_86
↖c15_85
cj
ὅτι
S
τινὲς
A
Act.c15_87
A
ἐξ ἡμῶν
P
ἐξελθόντες
P
ἐτάραξαν
C
ὑμᾶς
A
λόγοις
A
Act.c15_88
P
ἀνασκευάζοντες
C
τὰς ψυχὰς ὑμῶν
Act.c15_89
↖c15_86
C
οἷς
A
οὐ
P
διεστειλάμεθα
v25.
Act.c15_90
↖c15_84
P
ἔδοξεν
C
ἡμῖν
S
Act.c15_91
A
Act.c15_92
P
γενομένοις
A
ὁμοθυμαδὸν
A
Act.c15_93
P
ἐκλεξαμένοις
C
ἄνδρας
P
πέμψαι
A
πρὸς ὑμᾶς
A
σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρναβᾷ καὶ Παύλῳ ἀνθρώποις
Act.c15_94
P
παραδεδωκόσι
C
τὰς ψυχὰς αὐτῶν
A
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
v27.
Act.c15_95
↖c15_90
P
ἀπεστάλκαμεν
cj
οὖν
C
Ἰούδαν καὶ Σιλᾶν
Act.c15_96
↖c15_95
cj
καὶ
C
αὐτοὺς
Act.c15_97
A
διὰ λόγου
P
ἀπαγγέλλοντας
C
τὰ αὐτά
v28.
Act.c15_98
↖c15_95
P
ἔδοξεν
cj
γὰρ
C
τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν
S
Act.c15_99
C
μηδὲν πλέον
P
ἐπιτίθεσθαι
C
ὑμῖν
βάρος
A
πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες
Act.c15_100
P
ἀπέχεσθαι
C
εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας
Act.c15_101
↖c15_98
A
Act.c15_102
A
ἐξ ὧν
P
διατηροῦντες
C
ἑαυτοὺς
A
εὖ
P
πράξετε
Act.c15_103
↖c15_98
P
ἔρρωσθε
v30.
Act.c15_104
↖c15_77
S
οἱ
cj
μὲν
cj
οὖν
A
Act.c15_105
P
ἀπολυθέντες
P
κατῆλθον
A
εἰς Ἀντιόχειαν
Act.c15_106
↖c15_104
cj
καὶ
A
Act.c15_107
P
συναγαγόντες
C
τὸ πλῆθος
P
ἐπέδωκαν
C
τὴν ἐπιστολήν
v31.
Act.c15_108
↖c15_106
A
Act.c15_109
P
ἀναγνόντες
cj
δὲ
P
ἐχάρησαν
A
ἐπὶ τῇ παρακλήσει
v32.
Act.c15_110
↖c15_108
S
Ἰούδας τε καὶ Σιλᾶς
A
Act.c15_111
cj
καὶ
S
αὐτοὶ
C
προφῆται
P
ὄντες
A
διὰ λόγου πολλοῦ
P
παρεκάλεσαν
C
τοὺς ἀδελφοὺς
Act.c15_112
↖c15_110
cj
καὶ
P
ἐπεστήριξαν
v33.
Act.c15_113
↖c15_112
A
Act.c15_114
P
ποιήσαντες
A
χρόνον
cj
δὲ
P
ἀπελύθησαν
A
μετ᾽ εἰρήνης
A
ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν
A
Act.c15_115
P
πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας
C
αὐτούς
v34.
Act.c15_116
↖c15_113
S
Παῦλος
cj
δὲ
καὶ Βαρναβᾶς
P
διέτριβον
A
ἐν Ἀντιοχείᾳ
A
Act.c15_117
P
διδάσκοντες
Act.c15_118
cj
καὶ
P
εὐαγγελιζόμενοι
A
μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν
C
τὸν λόγον τοῦ κυρίου
v35.
Act.c15_119
↖c15_116
A
μετὰ
cj
δέ
τινας ἡμέρας
P
εἶπεν
A
πρὸς Βαρναβᾶν
S
Παῦλος
Act.c15_120
↖c15_119
A
Act.c15_121
P
ἐπιστρέψαντες
A
δὴ
P
ἐπισκεψώμεθα
C
τοὺς ἀδελφοὺς
A
κατὰ πόλιν πᾶσαν
Act.c15_122
A
ἐν αἷς
P
κατηγγείλαμεν
C
τὸν λόγον τοῦ κυρίου
Act.c15_123
↖c15_120
A
πῶς
P
ἔχουσιν
v36.
Act.c15_124
↖c15_120
S
Βαρναβᾶς
cj
δὲ
P
ἐβούλετο
C
Act.c15_125
P
συμπαραλαβεῖν
cj
καὶ
C
τὸν Ἰωάννην
Act.c15_126
P
τὸν καλούμενον
C
Μᾶρκον
v37.
Act.c15_127
↖c15_124
S
Παῦλος
cj
δὲ
P
ἠξίου
C
Act.c15_128
C
Act.c15_129
P
τὸν ἀποστάντα
A
ἀπ᾽ αὐτῶν
A
ἀπὸ Παμφυλίας
Act.c15_130
cj
καὶ
A
μὴ
P
συνελθόντα
A
αὐτοῖς
A
εἰς τὸ ἔργον
C
Act.c15_131
A
μὴ
P
συμπαραλαμβάνειν
C
τοῦτον
v38.
Act.c15_132
↖c15_127
P
ἐγένετο
cj
δὲ
S
παροξυσμὸς
Act.c15_133
↖c15_132
cj
ὥστε
P
ἀποχωρισθῆναι
S
αὐτοὺς
A
ἀπ᾽ ἀλλήλων
Act.c15_134
↖c15_133
S
τόν
cj
τε
Βαρναβᾶν
A
Act.c15_135
P
παραλαβόντα
C
τὸν Μᾶρκον
P
ἐκπλεῦσαι
A
εἰς Κύπρον
v39.
Act.c15_136
↖c15_132
S
Παῦλος
cj
δὲ
A
Act.c15_137
P
ἐπιλεξάμενος
C
Σιλᾶν
P
ἐξῆλθεν
A
Act.c15_138
P
παραδοθεὶς
C
τῇ χάριτι τοῦ κυρίου
A
ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν
v40.
Act.c15_139
↖c15_136
P
διήρχετο
cj
δὲ
A
τὴν Συρίαν καὶ τὴν Κιλικίαν
A
Act.c15_140
P
ἐπιστηρίζων
C
τὰς ἐκκλησίας
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***