OpenText.org Clause Annotation of Acts 13
v1.
Act.c13_1
P
ἦσαν
cj
δὲ
A
ἐν Ἀντιοχείᾳ
A
κατὰ τὴν
Act.c13_2
P
οὖσαν
ἐκκλησίαν
S
προφῆται καὶ διδάσκαλοι τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν
Act.c13_3
P
καλούμενος
C
Νίγερ
καὶ Λούκιος Κυρηναῖος Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος
v2.
Act.c13_4
↙c13_6
P
λειτουργούντων
cj
δὲ
S
αὐτῶν
C
τῷ κυρίῳ
Act.c13_5
↖c13_4
cj
καὶ
P
νηστευόντων
Act.c13_6
↖c13_1
P
εἶπεν
S
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
Act.c13_7
↖c13_6
P
ἀφορίσατε
A
δή
C
μοι
C
τὸν Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον
A
εἰς τὸ ἔργον
Act.c13_8
A
P
προσκέκλημαι
C
αὐτούς
v3.
Act.c13_9
↖c13_6
A
τότε
A
Act.c13_10
P
νηστεύσαντες
Act.c13_11
cj
καὶ
P
προσευξάμενοι
Act.c13_12
cj
καὶ
P
ἐπιθέντες
C
τὰς χεῖρας
C
αὐτοῖς
P
ἀπέλυσαν
v4.
Act.c13_13
↖c13_9
S
αὐτοὶ
cj
μὲν
cj
οὖν
A
Act.c13_14
P
ἐκπεμφθέντες
A
ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος
P
κατῆλθον
A
εἰς Σελεύκειαν
Act.c13_15
↖c13_13
A
ἐκεῖθέν
cj
τε
P
ἀπέπλευσαν
A
εἰς Κύπρον
v5.
Act.c13_16
↖c13_15
cj
καὶ
A
Act.c13_17
P
γενόμενοι
A
ἐν Σαλαμῖνι
P
κατήγγελλον
C
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
A
ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων
Act.c13_18
↖c13_16
P
εἶχον
cj
δὲ
cj
καὶ
C
Ἰωάννην
A
ὑπηρέτην
v6.
Act.c13_19
↖c13_18
A
Act.c13_20
P
διελθόντες
A
ὅλην τὴν νῆσον
A
ἄχρι Πάφου
cj
δὲ
P
εὗρον
C
ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον
Act.c13_21
S
ὄνομα
C
Βαριησοῦ
v7.
Act.c13_22
↖c13_19
S
ὃς
P
ἦν
A
σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ ἀνδρὶ συνετῷ
Act.c13_23
↖c13_19
S
οὗτος
A
Act.c13_24
P
προσκαλεσάμενος
C
Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον
P
ἐπεζήτησεν
C
Act.c13_25
P
ἀκοῦσαι
C
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
v8.
Act.c13_26
↖c13_23
P
ἀνθίστατο
cj
δὲ
C
αὐτοῖς
S
Ἐλύμας μάγος
 
Act.c13_27
A
οὕτως
cj
γὰρ
P
μεθερμηνεύεται
S
τὸ ὄνομα αὐτοῦ
A
Act.c13_28
P
ζητῶν
C
Act.c13_29
P
διαστρέψαι
C
τὸν ἀνθύπατον
A
ἀπὸ τῆς πίστεως
v9.
Act.c13_30
↖c13_26
S
Σαῦλος
cj
δέ
Act.c13_31
S
cj
καὶ
C
Παῦλος
A
Act.c13_32
P
πλησθεὶς
C
πνεύματος ἁγίου
A
Act.c13_33
P
ἀτενίσας
A
εἰς αὐτὸν
P
εἶπεν
Act.c13_34
↖c13_30
add
πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης
A
οὐ
P
παύσῃ
C
Act.c13_35
P
διαστρέφων
C
τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς εὐθείας
v11.
Act.c13_36
↖c13_34
cj
καὶ
A
νῦν
P
ἰδοὺ
Act.c13_37
↖c13_36
S
χεὶρ κυρίου
A
ἐπὶ σέ
Act.c13_38
↖c13_37
cj
καὶ
P
ἔσῃ
C
τυφλὸς
A
Act.c13_39
A
μὴ
P
βλέπων
C
τὸν ἥλιον
A
ἄχρι καιροῦ
Act.c13_40
↖c13_30
A
παραχρῆμά
cj
τε
P
ἔπεσεν
A
ἐπ᾽ αὐτὸν
S
ἀχλὺς καὶ σκότος
Act.c13_41
↖c13_40
cj
καὶ
A
Act.c13_42
P
περιάγων
P
ἐζήτει
C
χειραγωγούς
v12.
Act.c13_43
↖c13_41
A
τότε
A
Act.c13_44
P
ἰδὼν
C
Act.c13_45
P
τὸ γεγονὸς
S
ἀνθύπατος
P
ἐπίστευσεν
A
Act.c13_46
P
ἐκπλησσόμενος
A
ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου
v13.
Act.c13_47
↖c13_43
A
Act.c13_48
P
ἀναχθέντες
A
ἀπὸ τῆς Πάφου
cj
δὲ
S
οἱ περὶ Παῦλον
P
ἦλθον
A
εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας
Act.c13_49
↖c13_47
S
Ἰωάννης
cj
δὲ
A
Act.c13_50
P
ἀποχωρήσας
A
ἀπ᾽ αὐτῶν
P
ὑπέστρεψεν
A
εἰς Ἱεροσόλυμα
v14.
Act.c13_51
↖c13_49
S
αὐτοὶ
cj
δὲ
A
Act.c13_52
P
διελθόντες
A
ἀπὸ τῆς Πέργης
P
παρεγένοντο
A
εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν
Act.c13_53
↖c13_51
cj
καὶ
A
Act.c13_54
P
εἰσελθόντες
A
εἰς τὴν συναγωγὴν
A
τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
P
ἐκάθισαν
v15.
Act.c13_55
↖c13_53
A
μετὰ
cj
δὲ
τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν
P
ἀπέστειλαν
S
οἱ ἀρχισυνάγωγοι
A
πρὸς αὐτοὺς
A
Act.c13_56
P
λέγοντες
Act.c13_57
↙c13_58
add
ἄνδρες ἀδελφοί
cj
εἴ
S
τίς
P
ἐστιν
A
ἐν ὑμῖν
λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν
Act.c13_58
↖c13_55
P
λέγετε
v16.
Act.c13_59
↖c13_55
A
Act.c13_60
P
ἀναστὰς
cj
δὲ
S
Παῦλος
Act.c13_61
cj
καὶ
P
κατασείσας
A
τῇ χειρὶ
P
εἶπεν
Act.c13_62
↖c13_59
add
ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ
Act.c13_63
P
οἱ φοβούμενοι
C
τὸν θεόν
P
ἀκούσατε
v17.
Act.c13_64
↖c13_62
S
θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ
P
ἐξελέξατο
C
τοὺς πατέρας ἡμῶν
Act.c13_65
↖c13_64
cj
καὶ
C
τὸν λαὸν
P
ὕψωσεν
A
ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου
Act.c13_66
↖c13_65
cj
καὶ
A
μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ
P
ἐξήγαγεν
C
αὐτοὺς
A
ἐξ αὐτῆς
v18.
Act.c13_67
↖c13_66
cj
καὶ
A
ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον
P
ἐτροποφόρησεν
C
αὐτοὺς
A
ἐν τῇ ἐρήμῳ
v19.
Act.c13_68
↖c13_67
cj
καὶ
A
Act.c13_69
P
καθελὼν
C
ἔθνη ἑπτὰ
A
ἐν γῇ Χανάαν
P
κατεκληρονόμησεν
C
τὴν γῆν αὐτῶν
A
ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα
Act.c13_70
↖c13_68
cj
καὶ
A
μετὰ ταῦτα
P
ἔδωκεν
C
κριτὰς
A
ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου
v21.
Act.c13_71
↖c13_70
A
κἀκεῖθεν
P
ᾐτήσαντο
C
βασιλέα
Act.c13_72
↖c13_71
cj
καὶ
P
ἔδωκεν
C
αὐτοῖς
S
θεὸς
C
τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν
A
ἔτη τεσσεράκοντα
v22.
Act.c13_73
↖c13_72
cj
καὶ
A
Act.c13_74
P
μεταστήσας
C
αὐτὸν
P
ἤγειρεν
C
τὸν Δαυὶδ
C
αὐτοῖς
A
εἰς βασιλέα
Act.c13_75
↖c13_73
C
cj
καὶ
P
εἶπεν
A
Act.c13_76
P
μαρτυρήσας
Act.c13_77
↖c13_75
P
εὗρον
C
Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί
C
ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου
Act.c13_78
↖c13_77
S
ὃς
P
ποιήσει
C
πάντα τὰ θελήματά μου
v23.
Act.c13_79
↖c13_73
A
τούτου
S
θεὸς
ἀπὸ τοῦ σπέρματος
A
κατ᾽ ἐπαγγελίαν
P
ἤγαγεν
C
τῷ Ἰσραὴλ
C
σωτῆρα Ἰησοῦν
v24.
Act.c13_80
↖c13_79
P
προκηρύξαντος
S
Ἰωάννου
A
πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ
C
βάπτισμα μετανοίας
C
παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ
v25.
Act.c13_81
↙c13_82
cj
ὡς
cj
δὲ
P
ἐπλήρου
S
Ἰωάννης
C
τὸν δρόμον
Act.c13_82
↖c13_79
P
ἔλεγεν
Act.c13_83
↖c13_82
C
Act.c13_84
C
τί
S
ἐμὲ
P
εἶναι
P
ὑπονοεῖτε
Act.c13_85
↖c13_83
A
οὐκ
P
εἰμὶ
S
ἐγώ
Act.c13_86
↖c13_85
cj
ἀλλ᾽
P
ἰδοὺ
Act.c13_87
↖c13_86
P
ἔρχεται
A
μετ᾽ ἐμὲ
Act.c13_88
↖c13_87
C
Act.c13_89
C
οὗ τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν
P
λῦσαι
A
οὐκ
P
εἰμὶ
ἄξιος
v26.
Act.c13_90
↖c13_82
add
ἄνδρες ἀδελφοί υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν
Act.c13_91
P
φοβούμενοι
C
τὸν θεόν
C
ἡμῖν
S
λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης
P
ἐξαπεστάλη
v27.
Act.c13_92
↖c13_90
S
Act.c13_93
P
οἱ κατοικοῦντες
A
ἐν Ἱερουσαλὴμ
cj
γὰρ
καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν
A
Act.c13_94
C
τοῦτον
P
ἀγνοήσαντες
καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν
Act.c13_95
P
τὰς
A
κατὰ πᾶν σάββατον
ἀναγινωσκομένας
A
Act.c13_96
P
κρίναντες
P
ἐπλήρωσαν
v28.
Act.c13_97
↖c13_92
cj
καὶ
A
Act.c13_98
C
μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου
P
εὑρόντες
P
ᾐτήσαντο
C
Πιλᾶτον
C
Act.c13_99
P
ἀναιρεθῆναι
S
αὐτόν
v29.
Act.c13_100
↙c13_102
cj
ὡς
cj
δὲ
P
ἐτέλεσαν
C
Act.c13_101
P
πάντα τὰ
A
περὶ αὐτοῦ
γεγραμμένα
Act.c13_102
↖c13_97
A
Act.c13_103
P
καθελόντες
A
ἀπὸ τοῦ ξύλου
P
ἔθηκαν
A
εἰς μνημεῖον
v30.
Act.c13_104
↖c13_102
S
cj
δὲ
θεὸς
P
ἤγειρεν
C
αὐτὸν
A
ἐκ νεκρῶν
v31.
Act.c13_105
↖c13_104
S
ὃς
P
ὤφθη
A
ἐπὶ ἡμέρας πλείους
C
Act.c13_106
P
τοῖς συναναβᾶσιν
A
αὐτῷ
A
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας
A
εἰς Ἱερουσαλήμ
Act.c13_107
↖c13_105
S
οἵτινες
A
νῦν
P
εἰσιν
C
μάρτυρες αὐτοῦ
A
πρὸς τὸν λαόν
v32.
Act.c13_108
↖c13_104
cj
καὶ
S
ἡμεῖς
C
ὑμᾶς
P
εὐαγγελιζόμεθα
C
τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν
Act.c13_109
P
γενομένην
v33.
Act.c13_110
↖c13_108
cj
ὅτι
C
ταύτην
S
θεὸς
P
ἐκπεπλήρωκεν
C
τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν
A
Act.c13_111
P
ἀναστήσας
C
Ἰησοῦν
Act.c13_112
↖c13_110
cj
ὡς
cj
καὶ
A
ἐν τῷ ψαλμῷ
P
γέγραπται
τῷ δευτέρῳ
Act.c13_113
↖c13_112
C
υἱός μου
P
εἶ
S
σύ
Act.c13_114
↖c13_113
S
ἐγὼ
A
σήμερον
P
γεγέννηκά
C
σε
v34.
Act.c13_115
↙c13_118
cj
ὅτι
cj
δὲ
P
ἀνέστησεν
C
αὐτὸν
A
ἐκ νεκρῶν
A
Act.c13_116
A
μηκέτι
P
μέλλοντα
C
Act.c13_117
P
ὑποστρέφειν
A
εἰς διαφθοράν
Act.c13_118
↖c13_108
A
οὕτως
P
εἴρηκεν
Act.c13_119
↖c13_118
cj
ὅτι
P
δώσω
C
ὑμῖν
C
τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά
v35.
Act.c13_120
↖c13_119
cj
διότι
cj
καὶ
A
ἐν ἑτέρῳ
P
λέγει
Act.c13_121
↖c13_120
A
οὐ
P
δώσεις
C
τὸν ὅσιόν σου
C
Act.c13_122
P
ἰδεῖν
C
διαφθοράν
v36.
Act.c13_123
↖c13_118
S
Δαυὶδ
cj
μὲν
cj
γὰρ
A
Act.c13_124
A
ἰδίᾳ γενεᾷ
P
ὑπηρετήσας
C
τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ
P
ἐκοιμήθη
Act.c13_125
↖c13_123
cj
καὶ
P
προσετέθη
A
πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ
Act.c13_126
↖c13_125
cj
καὶ
P
εἶδεν
C
διαφθοράν
v37.
Act.c13_127
↖c13_126
S
Act.c13_128
C
ὃν
S
θεὸς
P
ἤγειρεν
cj
δὲ
A
οὐκ
P
εἶδεν
C
διαφθοράν
v38.
Act.c13_129
↖c13_127
C
γνωστὸν
cj
οὖν
P
ἔστω
ὑμῖν
add
ἄνδρες ἀδελφοί
Act.c13_130
↖c13_129
cj
ὅτι
A
διὰ τούτου
C
ὑμῖν
S
ἄφεσις ἁμαρτιῶν
P
καταγγέλλεται
Act.c13_131
↖c13_130
cj
καὶ
A
ἀπὸ πάντων
Act.c13_132
C
Act.c13_133
A
ὧν
A
ἐν νόμῳ Μωψσέως
P
δικαιωθῆναι
A
οὐκ
P
ἠδυνήθητε
v39.
Act.c13_134
↖c13_131
A
ἐν τούτῳ
S
Act.c13_135
P
πᾶς πιστεύων
P
δικαιοῦται
v40.
Act.c13_136
↖c13_129
P
βλέπετε
cj
οὖν
Act.c13_137
↖c13_136
A
μὴ
P
ἐπέλθῃ
S
Act.c13_138
P
τὸ εἰρημένον
A
ἐν τοῖς προφήταις
v41.
Act.c13_139
↖c13_136
P
ἴδετε
add
οἱ καταφρονηταί
Act.c13_140
↖c13_139
cj
καὶ
P
θαυμάσατε
Act.c13_141
↖c13_140
cj
καὶ
P
ἀφανίσθητε
Act.c13_142
↖c13_141
cj
ὅτι
C
ἔργον
P
ἐργάζομαι
S
ἐγὼ
A
ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν
Act.c13_143
↖c13_142
C
ἔργον
Act.c13_144
↖c13_143
C
A
οὐ μὴ
P
πιστεύσητε
Act.c13_145
↖c13_144
cj
ἐάν
S
τις
P
ἐκδιηγῆται
C
ὑμῖν
v42.
Act.c13_146
↙c13_147
P
ἐξιόντων
cj
δὲ
S
αὐτῶν
Act.c13_147
↖c13_59
P
παρεκάλουν
C
Act.c13_148
A
εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον
P
λαληθῆναι
C
αὐτοῖς
S
τὰ ῥήματα ταῦτα
v43.
Act.c13_149
↙c13_150
P
λυθείσης
cj
δὲ
S
τῆς συναγωγῆς
Act.c13_150
↖c13_147
P
ἠκολούθησαν
S
πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν
Act.c13_151
P
σεβομένων
προσηλύτων
C
τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ
Act.c13_152
↖c13_150
S
οἵτινες
A
Act.c13_153
P
προσλαλοῦντες
C
αὐτοῖς
P
ἔπειθον
C
αὐτοὺς
C
Act.c13_154
P
προσμένειν
A
τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ
v44.
Act.c13_155
↖c13_150
A
τῷ
cj
δὲ
Act.c13_156
P
ἐρχομένῳ
σαββάτῳ
A
σχεδὸν
S
πᾶσα πόλις
P
συνήχθη
A
Act.c13_157
P
ἀκοῦσαι
C
τὸν λόγον τοῦ κυρίου
v45.
Act.c13_158
↖c13_155
A
Act.c13_159
P
ἰδόντες
C
τοὺς ὄχλους
cj
δὲ
S
οἱ Ἰουδαῖοι
P
ἐπλήσθησαν
C
ζήλου
Act.c13_160
↖c13_158
cj
καὶ
P
ἀντέλεγον
C
Act.c13_161
P
τοῖς
A
ὑπὸ Παύλου
λαλουμένοις
A
Act.c13_162
P
βλασφημοῦντες
v46.
Act.c13_163
↖c13_160
A
Act.c13_164
P
παρρησιασάμενοί
S
τε Παῦλος καὶ Βαρναβᾶς
P
εἶπαν
Act.c13_165
↖c13_163
S
Act.c13_166
C
ὑμῖν
A
πρῶτον
P
λαληθῆναι
S
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
P
ἦν
C
ἀναγκαῖον
Act.c13_167
↙c13_169
cj
ἐπειδὴ
P
ἀπωθεῖσθε
C
αὐτὸν
Act.c13_168
↖c13_167
cj
καὶ
A
οὐκ
C
ἀξίους
P
κρίνετε
C
ἑαυτοὺς
τῆς αἰωνίου ζωῆς
Act.c13_169
↖c13_165
P
ἰδοὺ
Act.c13_170
↖c13_169
P
στρεφόμεθα
A
εἰς τὰ ἔθνη
v47.
Act.c13_171
↖c13_170
A
οὕτως
cj
γὰρ
P
ἐντέταλται
C
ἡμῖν
S
κύριος
Act.c13_172
↖c13_171
P
τέθεικά
C
σε
A
εἰς φῶς ἐθνῶν
A
Act.c13_173
P
τοῦ εἶναί
S
σε
A
εἰς σωτηρίαν
A
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς
v48.
Act.c13_174
↖c13_163
A
Act.c13_175
P
ἀκούοντα
cj
δὲ
S
τὰ ἔθνη
P
ἔχαιρον
Act.c13_176
↖c13_174
cj
καὶ
P
ἐδόξαζον
C
τὸν λόγον τοῦ κυρίου
Act.c13_177
↖c13_176
cj
καὶ
P
ἐπίστευσαν
S
Act.c13_178
S
ὅσοι
P
ἦσαν
C
Act.c13_179
P
τεταγμένοι
A
εἰς ζωὴν αἰώνιον
v49.
Act.c13_180
↖c13_177
P
διεφέρετο
cj
δὲ
S
λόγος τοῦ κυρίου
A
δι᾽ ὅλης τῆς χώρας
v50.
Act.c13_181
↖c13_180
S
οἱ
cj
δὲ
Ἰουδαῖοι
P
παρώτρυναν
C
τὰς
Act.c13_182
P
σεβομένας
γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως
Act.c13_183
↖c13_181
cj
καὶ
P
ἐπήγειραν
C
διωγμὸν
A
ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν
Act.c13_184
↖c13_183
cj
καὶ
P
ἐξέβαλον
C
αὐτοὺς
A
ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν
v51.
Act.c13_185
↖c13_184
S
οἱ
cj
δὲ
A
Act.c13_186
P
ἐκτιναξάμενοι
C
τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν
A
ἐπ᾽ αὐτοὺς
P
ἦλθον
A
εἰς Ἰκόνιον
v52.
Act.c13_187
↖c13_185
S
οἵ
cj
τε
μαθηταὶ
P
ἐπληροῦντο
C
χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***