OpenText.org Clause Annotation of Acts 11
v1.
Act.c11_1
P
ἤκουσαν
cj
δὲ
S
οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Act.c11_2
P
οἱ ὄντες
A
κατὰ τὴν Ἰουδαίαν
Act.c11_3
↖c11_1
cj
ὅτι
cj
καὶ
S
τὰ ἔθνη
P
ἐδέξαντο
C
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
v2.
Act.c11_4
↙c11_5
cj
ὅτε
cj
δὲ
P
ἀνέβη
S
Πέτρος
A
εἰς Ἱερουσαλήμ
Act.c11_5
↖c11_1
P
διεκρίνοντο
A
πρὸς αὐτὸν
S
οἱ ἐκ περιτομῆς
A
Act.c11_6
P
λέγοντες
Act.c11_7
↖c11_5
cj
ὅτι
P
εἰσῆλθες
A
πρὸς ἄνδρας
Act.c11_8
C
ἀκροβυστίαν
P
ἔχοντας
Act.c11_9
↖c11_7
cj
καὶ
P
συνέφαγες
A
αὐτοῖς
v4.
Act.c11_10
↖c11_5
A
Act.c11_11
P
ἀρξάμενος
cj
δὲ
S
Πέτρος
P
ἐξετίθετο
C
αὐτοῖς
A
καθεξῆς
A
Act.c11_12
P
λέγων
v5.
Act.c11_13
↖c11_10
S
ἐγὼ
P
ἤμην
C
Act.c11_14
A
ἐν πόλει Ἰόππῃ
P
προσευχόμενος
Act.c11_15
↖c11_13
cj
καὶ
P
εἶδον
A
ἐν ἐκστάσει
C
ὅραμα
Act.c11_16
P
καταβαῖνον
A
ὡς ὀθόνην μεγάλην
σκεῦός τι
Act.c11_17
A
τέσσαρσιν ἀρχαῖς
P
καθιεμένην
A
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
Act.c11_18
↖c11_15
cj
καὶ
P
ἦλθεν
A
ἄχρι ἐμοῦ
v6.
Act.c11_19
↖c11_18
A
Act.c11_20
A
εἰς ἣν
P
ἀτενίσας
P
κατενόουν
Act.c11_21
↖c11_19
cj
καὶ
P
εἶδον
C
τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
v7.
Act.c11_22
↖c11_18
P
ἤκουσα
cj
δὲ
cj
καὶ
C
φωνῆς
Act.c11_23
P
λεγούσης
C
μοι
Act.c11_24
↖c11_22
A
Act.c11_25
P
ἀναστάς
add
Πέτρε
P
θῦσον
Act.c11_26
↖c11_24
cj
καὶ
P
φάγε
v8.
Act.c11_27
↖c11_22
P
εἶπον
cj
δέ
Act.c11_28
↖c11_27
A
μηδαμῶς
add
κύριε
Act.c11_29
↖c11_28
cj
ὅτι
C
κοινὸν ἀκάθαρτον
A
οὐδέποτε
P
εἰσῆλθεν
A
εἰς τὸ στόμα μου
v9.
Act.c11_30
↖c11_27
P
ἀπεκρίθη
cj
δὲ
S
φωνὴ
A
ἐκ δευτέρου
A
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
Act.c11_31
↖c11_30
C
Act.c11_32
C
S
θεὸς
P
ἐκαθάρισεν
S
σὺ
A
μὴ
P
κοίνου
v10.
Act.c11_33
↖c11_30
S
τοῦτο
cj
δὲ
P
ἐγένετο
A
ἐπὶ τρίς
Act.c11_34
↖c11_33
cj
καὶ
P
ἀνεσπάσθη
A
πάλιν
S
ἅπαντα
A
εἰς τὸν οὐρανόν
v11.
Act.c11_35
↖c11_34
cj
καὶ
P
ἰδοὺ
Act.c11_36
↖c11_35
A
ἐξαυτῆς
S
τρεῖς ἄνδρες
P
ἐπέστησαν
A
ἐπὶ τὴν οἰκίαν
Act.c11_37
A
ἐν
P
ἦμεν
A
Act.c11_38
P
ἀπεσταλμένοι
A
ἀπὸ Καισαρείας
A
πρός με
v12.
Act.c11_39
↖c11_36
P
εἶπεν
cj
δὲ
S
τὸ πνεῦμά
C
μοι
C
Act.c11_40
P
συνελθεῖν
A
αὐτοῖς
A
Act.c11_41
C
μηδὲν
P
διακρίναντα
Act.c11_42
↖c11_39
P
ἦλθον
cj
δὲ
A
σὺν ἐμοὶ
cj
καὶ
S
οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι
Act.c11_43
↖c11_42
cj
καὶ
P
εἰσήλθομεν
A
εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός
v13.
Act.c11_44
↖c11_43
P
ἀπήγγειλεν
cj
δὲ
C
ἡμῖν
Act.c11_45
↖c11_44
A
πῶς
P
εἶδεν
C
τὸν ἄγγελον
Act.c11_46
A
ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ
P
σταθέντα
Act.c11_47
cj
καὶ
P
εἰπόντα
Act.c11_48
↖c11_45
P
ἀπόστειλον
A
εἰς Ἰόππην
Act.c11_49
↖c11_48
cj
καὶ
P
μετάπεμψαι
C
Σίμωνα
Act.c11_50
P
τὸν ἐπικαλούμενον
C
Πέτρον
v14.
Act.c11_51
↖c11_49
S
ὃς
P
λαλήσει
C
ῥήματα
A
πρὸς σὲ
Act.c11_52
↖c11_51
A
ἐν οἷς
P
σωθήσῃ
S
σὺ
Act.c11_53
↖c11_52
cj
καὶ
S
πᾶς οἶκός σου
v15.
Act.c11_54
↖c11_44
A
Act.c11_55
P
ἐν τῷ ἄρξασθαί
S
με
C
Act.c11_56
P
λαλεῖν
cj
δὲ
P
ἐπέπεσεν
S
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
A
ἐπ᾽ αὐτοὺς
Act.c11_57
↖c11_54
cj
ὥσπερ
cj
καὶ
A
ἐφ᾽ ἡμᾶς
A
ἐν ἀρχῇ
v16.
Act.c11_58
↖c11_54
P
ἐμνήσθην
cj
δὲ
C
τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου
Act.c11_59
↖c11_58
cj
ὡς
P
ἔλεγεν
Act.c11_60
↖c11_59
S
Ἰωάννης
cj
μὲν
P
ἐβάπτισεν
A
ὕδατι
Act.c11_61
↖c11_60
S
ὑμεῖς
cj
δὲ
P
βαπτισθήσεσθε
A
ἐν πνεύματι ἁγίῳ
v17.
Act.c11_62
↙c11_65
cj
εἰ
cj
οὖν
C
τὴν ἴσην δωρεὰν
P
ἔδωκεν
C
αὐτοῖς
S
θεὸς
Act.c11_63
↖c11_62
cj
ὡς
cj
καὶ
C
ἡμῖν
A
Act.c11_64
P
πιστεύσασιν
A
ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
Act.c11_65
↖c11_58
S
ἐγὼ
C
τίς
Act.c11_66
↖c11_65
P
ἤμην
C
δυνατὸς
Act.c11_67
P
κωλῦσαι
C
τὸν θεόν
v18.
Act.c11_68
↖c11_10
A
Act.c11_69
P
ἀκούσαντες
C
ταῦτα
cj
δὲ
P
ἡσύχασαν
Act.c11_70
↖c11_68
cj
καὶ
P
ἐδόξασαν
C
τὸν θεὸν
A
Act.c11_71
P
λέγοντες
Act.c11_72
↖c11_70
cj
ἄρα
cj
καὶ
C
τοῖς ἔθνεσιν
S
θεὸς
C
τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν
P
ἔδωκεν
v19.
Act.c11_73
↖c11_70
S
Act.c11_74
P
οἱ διασπαρέντες
A
ἀπὸ τῆς θλίψεως
Act.c11_75
P
τῆς γενομένης
A
ἐπὶ Στεφάνῳ
cj
μὲν
cj
οὖν
P
διῆλθον
A
ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας
A
Act.c11_76
C
μηδενὶ
P
λαλοῦντες
C
τὸν λόγον
Act.c11_77
cj
εἰ
A
μὴ
A
μόνον
C
Ἰουδαίοις
v20.
Act.c11_78
↖c11_73
P
ἦσαν
cj
δέ
S
τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι
Act.c11_79
S
οἵτινες
A
Act.c11_80
P
ἐλθόντες
A
εἰς Ἀντιόχειαν
P
ἐλάλουν
cj
καὶ
A
πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς
A
Act.c11_81
P
εὐαγγελιζόμενοι
C
τὸν κύριον Ἰησοῦν
v21.
Act.c11_82
↖c11_78
cj
καὶ
P
ἦν
S
χεὶρ κυρίου
A
μετ᾽ αὐτῶν
Act.c11_83
↖c11_82
S
πολύς
cj
τε
ἀριθμὸς
Act.c11_84
P
πιστεύσας
P
ἐπέστρεψεν
A
ἐπὶ τὸν κύριον
v22.
Act.c11_85
↖c11_83
P
ἠκούσθη
cj
δὲ
S
λόγος
A
εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας
Act.c11_86
P
τῆς οὔσης
A
ἐν Ἱερουσαλὴμ
περὶ αὐτῶν
Act.c11_87
↖c11_85
cj
καὶ
P
ἐξαπέστειλαν
C
Βαρναβᾶν
A
Act.c11_88
P
διελθεῖν
A
ἕως Ἀντιοχείας
v23.
Act.c11_89
↖c11_87
S
ὃς
A
Act.c11_90
P
παραγενόμενος
Act.c11_91
cj
καὶ
P
ἰδὼν
C
τὴν χάριν τὴν τοῦ θεοῦ
P
ἐχάρη
Act.c11_92
↖c11_87
cj
καὶ
P
παρεκάλει
C
πάντας
C
Act.c11_93
A
τῇ προθέσει τῆς καρδίας
P
προσμένειν
C
τῷ κυρίῳ
v24.
Act.c11_94
↖c11_92
cj
ὅτι
P
ἦν
C
ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως
Act.c11_95
↖c11_92
cj
καὶ
P
προσετέθη
S
ὄχλος ἱκανὸς
C
τῷ κυρίῳ
v25.
Act.c11_96
↖c11_95
P
ἐξῆλθεν
cj
δὲ
A
εἰς Ταρσὸν
A
Act.c11_97
P
ἀναζητῆσαι
C
Σαῦλον
v26.
Act.c11_98
↖c11_96
cj
καὶ
A
Act.c11_99
P
εὑρὼν
P
ἤγαγεν
A
εἰς Ἀντιόχειαν
Act.c11_100
↖c11_98
P
ἐγένετο
cj
δὲ
C
αὐτοῖς
A
Act.c11_101
cj
καὶ
A
ἐνιαυτὸν ὅλον
P
συναχθῆναι
A
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ
Act.c11_102
cj
καὶ
P
διδάξαι
C
ὄχλον ἱκανόν
Act.c11_103
P
χρηματίσαι
cj
τε
A
πρώτως
A
ἐν Ἀντιοχείᾳ
C
τοὺς μαθητὰς
C
Χριστιανούς
v27.
Act.c11_104
↖c11_100
A
ἐν ταύταις
cj
δὲ
ταῖς ἡμέραις
P
κατῆλθον
A
ἀπὸ Ἱεροσολύμων
S
προφῆται
A
εἰς Ἀντιόχειαν
v28.
Act.c11_105
↖c11_104
A
Act.c11_106
P
ἀναστὰς
cj
δὲ
S
εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἁγαβος
P
ἐσήμανεν
A
διὰ τοῦ πνεύματος
C
Act.c11_107
S
λιμὸν μεγάλην
P
μέλλειν
C
Act.c11_108
P
ἔσεσθαι
A
ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην
Act.c11_109
↖c11_105
S
ἥτις
cj
ἐγένετο
A
ἐπὶ Κλαυδίου
v29.
Act.c11_110
↖c11_105
S
τῶν
cj
δὲ
μαθητῶν
Act.c11_111
↙c11_112
cj
καθὼς
P
εὐπορεῖτό
S
τις
Act.c11_112
↖c11_110
P
ὥρισαν
S
ἕκαστος αὐτῶν
C
Act.c11_113
A
εἰς διακονίαν
P
πέμψαι
C
τοῖς
Act.c11_114
P
κατοικοῦσιν
A
ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ
ἀδελφοῖς
v30.
Act.c11_115
↖c11_112
C
cj
καὶ
P
ἐποίησαν
A
Act.c11_116
P
ἀποστείλαντες
A
πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους
A
διὰ χειρὸς Βαρναβᾶ καὶ Σαύλου
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***